ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

his thesis do [...] e is obscure.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -his thesis do [...] e is obscure.-, *his thesis do [...] e is obscure.*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
his thesis doesn't make sense. to begin with, its theme is obscure.His thesis doesn't make sense. To begin with, its theme is obscure.

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

His ( HH IH1 Z) thesis ( TH IY1 S IH2 S) doesn't ( D AH1 Z AH0 N T) make ( M EY1 K) sense ( S EH1 N S). To begin with ( T UW1 B IH0 G IH1 N W IH1 DH), its ( IH1 T S) theme ( TH IY1 M) is ( IH1 Z) obscure ( AH0 B S K Y UH1 R).

 


  

 
His
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH IH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
thesis
 • หัวข้อของบทความ[Lex2]
 • วิทยานิพนธ์[Lex2]
 • ข้อวินิจฉัย: ข้อสมมุติ, ข้อสรุป [Lex2]
 • (ธี'ซิส) n. วิทยานิพนธ์,ข้อวินิจฉัย,ข้อสมมุติ,ข้อสรุป,บทความวิจัย,บทความ pl. theses [Hope]
 • (n) วิทยานิพนธ์,ข้อสมมุติ,เรื่องแต่ง,ข้อวินิจฉัย,บทความ [Nontri]
 • /TH IY1 S IH2 S/ [CMU]
 • (n) /th'iːsɪs/ [OALD]
doesn't
 • ไม่ (คำย่อของ does not)[Lex2]
 • (ดัซ'เซินท) abbr. does not [Hope]
 • /D AH1 Z AH0 N T/ [CMU]
 • /D AH1 Z AH0 N/ [CMU]
 • (v) /d'ʌznt/ [OALD]
make
 • ทำ: จัดทำ, สร้าง, ผลิต [Lex2]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • จัดหา[Lex2]
 • ก่อให้เกิด: ทำให้เป็น [Lex2]
 • จัด (เตียงนอน): จัดแต่ง, ทำเตียง [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • บังคับ: บังคับให้ทำ [Lex2]
 • ทำกำไร: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้ [Lex2]
 • คาดคะเน: กะ, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนสภาพเป็น [Lex2]
 • หาได้: มีรายได้, หารายได้ [Lex2]
 • จัด (ที่นอน): เตรียม [Lex2]
 • จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
 • เท่ากับ: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น [Lex2]
 • ทำคะแนน (กีฬา)[Lex2]
 • บรรลุเป้าหมาย[Lex2]
 • กระตุ้น: ทำให้, เป็นเหตุให้ [Lex2]
 • เขียน: แต่ง, ประพันธ์ [Lex2]
 • ไปถึง: ถึง, มาถึง [Lex2]
 • ทัน: ทันเวลา [Lex2]
 • ปรุง (อาหาร)[Lex2]
 • เครื่องหมายการค้า: ยี่ห้อ [Lex2]
 • กระบวนการผลิต: แบบ, วิธีการผลิต [Lex2]
 • (เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา [Hope]
 • (n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท [Nontri]
 • (vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น [Nontri]
 • (vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ [Nontri]
 • /M EY1 K/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪk/ [OALD]
sense
 • อารมณ์: ความรู้สึก [Lex2]
 • ประสาทสัมผัส: การรู้สึก, การได้กลิ่น, การเห็น, การรับรส, การได้ยิน [Lex2]
 • สติสัมปชัญญะ: เชาว์ปัญญา, ความฉลาด, ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์ [Lex2]
 • ความหมายของคำ: ความหมาย [Lex2]
 • สัมผัส: รู้สึก [Lex2]
 • ตระหนัก: เข้าใจ, รับรู้ [Lex2]
 • (เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. - [Hope]
 • (n) ความรู้สึก,ไหวพริบ,ความเข้าใจ,ประสาทสัมผัส,สติปัญญา,เหตุผล [Nontri]
 • (vt) ตระหนัก,รู้สึก,เข้าใจ,สำนึก,ตื่นตัว [Nontri]
 • /S EH1 N S/ [CMU]
 • (v) /s'ɛns/ [OALD]
To begin with
 • อย่างแรก: ประการแรก [Lex2]
its
 • ของมัน[Lex2]
 • (อิทซฺ) pron. ของมัน. ดูitself [Hope]
 • (adj) ของมัน [Nontri]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (j) /'ɪts/ [OALD]
theme
 • หัวข้อ: ประเด็นหลัก, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ, แก่นสาร [Lex2]
 • บทความ: งานเขียนสั้นๆ [Lex2]
 • แนวบทเพลง[Lex2]
 • (ธีม) n. หัวข้อการอภิปราย,หัวข้อในการสนทนา,หัวข้อหนังสือ,เรื่องของหนังสือ,ใจความ,สาระสำคัญ,แก่นสาร,หัวข้อความเรียง,แกนคำศัพท์,แนวบทเพลง. ###S. topic,subject [Hope]
 • (n) หัวข้อ,สาระสำคัญ,แก่นเรื่อง,แนว,แกนคำศัพท์ [Nontri]
 • /TH IY1 M/ [CMU]
 • (n) /th'iːm/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
obscure
 • คลุมเครือ: ที่ไม่กระจ่าง, ที่ไม่ชัดเจน [Lex2]
 • ที่ไม่เด่น: ซึ่งไม่เป็นที่สังเกต, ซึ่งไม่สำคัญ [Lex2]
 • (สี) ทึม: มืดมัว [Lex2]
 • ปิดบัง: อำพราง, ซ่อน, ทำให้ไม่ชัดเจน [Lex2]
 • (อับสเคียว'เออะ) adj. คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,มืดมัว,มัว,ไม่มีชื่อเสียง,เล็กน้อย,ห่างไกล,ไกลลิบลับ vt. ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้สับสน,ทำให้มืดมน,ทำให้มืดมัว,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้ด้อยลง. n. ความมืดมัว,ความไม่ชัดแจ้ง. [Hope]
 • (adj) มืดมน,คลุมเครือ,ซ่อนอยู่,มัว [Nontri]
 • (vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้มืดมน [Nontri]
 • /AH0 B S K Y UH1 R/ [CMU]
 • (v) /'əbskj'uəʳr/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top