Search result for

harlie

(66 entries)
(2.6121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harlie-, *harlie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา harlie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *harlie*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Charlie[SL] โคเคน, Syn. Charlie Chang, Chang, Charles
Charlie Chang[SL] โคเคน, Syn. Chang, Charles, Charlie
charlie's dea[SL] คำเตือนว่ากระโปรงซับในแลบออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charlie(ชาร์'ลี) n. คำสื่อสารที่หมายถึงอักษร "C"

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Charlier checkการตรวจสอบแบบชาร์เลียร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Charlie!ชาร์ลี! The Dreamscape (2008)
- charlie?ชาร์ลี? Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Charlie.ชาร์ลี The Wrong Goodbye (2011)
Charlie, hey.เห้ ชาร์ลี Riding in Town Cars with Boys (2011)
Charlie?ชาร์ลี่เหรอ? Wedding in Red (2013)
Charlie?CharlieThe Border (1982)
Charlie!- CharlieMemoirs of an Invisible Dan (2011)
No, Charlie.Nein CharlieBoys & Girls (2012)
Charlie...Charlie... Suzanne (2013)
Charlie?CharlieLARP and the Real Girl (2013)
You went through? What exactly did you have to go through, Charlie?คุณลำบากอะไร ชาลี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Brutal couple of years, huh, Charlie?สองปีที่โหดร้าย ใช่ไหม ชาลี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Charlie 1-4, this is Charlie...ชาลลี 1-4, นี่คือ ชาลลี Day of the Dead (2008)
- Hi, it's Charlie.ครับ ผมชาลี The Ramen Girl (2008)
- Charlie.ชาลี The Ramen Girl (2008)
Thanks, Charlie. What time is it anyway?ฉันจะกินไอ้นั่น เท่าไหร่เนี่ย The Ramen Girl (2008)
CHRISTINE: I hear there's a new charlie chaplin picture and a new serial called The Mysterious Airman;ใช่ แม่ได้ยินว่า มีหนังเรื่องใหม่ของชาร์ลี แชปลิน Changeling (2008)
Yeah, I've got a tail number Golf Zero Charlie Sierra Charlieจี - ศูนย์ - ซี Quantum of Solace (2008)
But this is a name. Charlie Kgotso.แต่เขาชื่อชาลี โคสโซ่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You will hear the name Charlie Kgotso whispered in the streets, but you'll not hear it in court, or see it in the papers because this is a big man with big friends.คุณจะได้ยินชื่อชาลี โคสโซ่ เสียงกระชิบตามถนน แต่คุณจะไม่เคยได้ยินชื่อในศาล หรือในหนังสือพิมพ์ เพราะคนใหญ่คนโตเป็นเพื่อนรักกันมาก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Tell them Charlie Kgotso sent you.บอกพวกเขาว่าชาลี โคสโซส่งเธอมา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Charlie Kgotso. He told me you could help me.ชาลี โคสโซ เขาบอกว่าคุณช่วยได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Well, there's only Robert and their son Charlie left.เอ่อ,ครอบครับนี้มีแต่โรเบิรต์กับลูกชาย ชาร์ลีจากไปแล้ว Nights in Rodanthe (2008)
Believe you met my son, Charlie.เชื่อว่าคุณเคยพบลูกชายผมแล้ว ชาร์ลี Nights in Rodanthe (2008)
Charlie Danforth will suit up next season.ชาลีย์ แดนฟอร์ด จะมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้า High School Musical 3: Senior Year (2008)
Charlie'S... dead.ชาร์ลี... ตายแล้ว The Beginning of the End (2008)
- "Count The Days" by Inez Charlie Foxx -- "Count The Days" by Inez Charlie Foxx - Loyal and True (2008)
Thank you. - "Baby Drop a Dime" by Inez Charlie Foxx -เพลง "Baby Drop a Dime" ของ Inez Charlie Foxx Loyal and True (2008)
If Charlie didn't turn off that gizmo, we'd still be getting a busy signal on that fancy phon so you better make sure you treat him real good when we get back.ถ้าชาร์ลลีไม่ได้ ปิดสวิสต์สถานีบ้านั่น เราก็ยังคงโดนคลื่นรบกวน สัญญาณเจ้าโทรศัพท์นั่น งั้นเธอต้องทำตัวดีๆ กำเขาเวลาเขากลับมานะ The Beginning of the End (2008)
No. Hey, where's Charlie?ชาร์ลีอยู่ไหน? The Beginning of the End (2008)
-Desmond, where's Charlie?ชาร์ลีอยู่ไหน The Beginning of the End (2008)
-What do you mean the people aren't who they say- - where's Charlie?-คุณหมายความว่ายังไงที่พวกเขาไม่ใช่พวกที่อ้างถึง... -ชาร์ลีอยู่ไหน? The Beginning of the End (2008)
- Charlie wrote on his hand-ผมเสียใจ เขาตายแล้ว The Beginning of the End (2008)
Charlie.ชาร์ลี The Beginning of the End (2008)
Are you sure that's what Charlie wrote on his hand?คุณแน่ใจเหรอว่านั่น ชาร์ลีเขียนบนมือของเขา? The Beginning of the End (2008)
Then Charlie died for nothing.ชาร์ลีก็คงตายเปล่า The Beginning of the End (2008)
What about Charlie?แล้วชาร์ลีละ? The Beginning of the End (2008)
Charlie went down to that place so we could all be rescued.ชาร์ลีลงไปสถานีบ้านั่น เพราะเราคิดว่าจะได้รับความช่วยเหลือ The Beginning of the End (2008)
I'm listening to Charlie.ผมจะฟังชาร์ลี The Beginning of the End (2008)
Are you thinking of Charlie?คุณกำลังคิดเรื่องชาร์ลี? The Beginning of the End (2008)
Hey, Charlie.เฮ่ ชาลี Safe and Sound (2008)
Have a good Day, all right, Charlie?ขอให้มีความสุข ok นะ ชาลี? Safe and Sound (2008)
For a brief time in college there was, um- there was Charlie.ส่วนสมัยเรียนมหาวิทยาลัย ก็มี เอิ่ม... ชาร์ลี 500 Days of Summer (2009)
Detaching SHARCs Alpha, Bravo, Charlie, Delta.กำลังปล่อย ชาร์ค อัลฟ่า, บราโว้, ชาร์ลลี, เดลต้า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Producer's name is Charlie Isakson.คนนั้นชื่อ ชาร์ลี ไอแอคสัน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Alpha-Charlie-3316.-อัลฟ่า ชาร์ลี 3316 Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Dear charlie, we're settled in finally, and Julia Loves it here.ถึง ชาร์ลี เราย้ายมาอยู่นี่ในที่สุด และจูเลียชอบที่นี่ Julie & Julia (2009)
Dear charlie,ชาร์ลีที่รัก Julie & Julia (2009)
It's from a letter that Paul Child wrote to his twin brother Charlie in 1 949 , when Julia was just starting classes at Le Cordon Bleu.มันมาจากจดหมายที่พลอ ชิลด์เขียนถึงชาร์ลี แฝดน้องของเขาเมื่อปี 1949 เมื่อตอนที่จูเลียเริ่มไปเรียนที่ เลอ กอร์ดอน เบลอ Julie & Julia (2009)
Charlie 24, you wanna hold them there?ชาร์ลี รหัส 24 มาช่วยยกตรงนั้นหน่อยได้มั้ย Orphan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harlieCharlie decided to cross out the last word.
harlieCharlie's father advised him to become a teacher.
harlieCharlie was a mere child when I saw him last.
harlieI saw an old film featuring Charlie Chaplin yesterday.
harlieNo matter where you live, you would find it difficult not to laugh at, say, Charlie Chaplain's early films.

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARLIE    CH AA1 R L IY0
CHARLIER    CH AA1 R L IY0 ER0
CHARLIE'S    CH AA1 R L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Charlie    (n) (ch aa1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
桌别林[zhuō bié lín, ㄓㄨㄛ ㄅㄧㄝˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] (Charlie) Chaplin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top