ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

habsucht

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habsucht-, *habsucht*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา habsucht มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *habsucht*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we get greedy and get caught, we're done for.Und deiner Habsucht wegen möchte ich nicht mein Leben verlieren. The Hidden Fortress (1958)
Out of greed, they took the horses.Das sind Bastarde. Sie sind von Habsucht geblendet. Sie wollten mit Pferden und Gold verschwinden. The Hidden Fortress (1958)
Aesop's Fable warns us against avarice.Äsops Fabel warnt uns vor HabsuchtThe Million Dollar Duck (1971)
We preferred that you took the sanction for your usual reasons, greed and avarice.Wir wollten, dass Sie die Bestrafungen aus den üblichen Gründen übernehmen: Gier und HabsuchtThe Eiger Sanction (1975)
His greed for money and his lust for power.Aus Habsucht und Machtgier. Jagged Edge (1985)
- Very well, then. There remain greed... anger, pride, mendacity, sloth...Es bleiben noch Habsucht, Zorn, Stolz, Verlogenheit, Trägheit. Pirates (1986)
It is a pity you use your skills for hucksterism and your own greed.Leider setzen Sie Ihre Fähigkeiten zur Befriedigung Ihrer Habsucht ein. The Most Toys (1990)
We're Marley and Marley Avarice and greed(singend) "Wir sind voll Habsucht und Gier." The Muppet Christmas Carol (1992)
- [Both wall] - The chains. We forged these chains in life by our acts of greed.Diese Ketten - schmiedeten wir zu Lebzeiten mit Habsucht und Gier. The Muppet Christmas Carol (1992)
It's about money, greed. You got that?Es geht um Geld, um Habsucht, verstanden? White Men Can't Jump (1992)
A testament to the rewards of avarice.Ein Zeugnis dafür, wie sehr sich Habsucht lohnt. The Dogs of War (1999)
It awakens avarice in them, they take advantage of you.Du provozierst ihre Habsucht. Sie werden Dich nur ausbeuten. State and Main (2000)
Flesh, blood, skin, hair. But not a single clear, identifiable emotion except for greed and disgust.Fleisch, Blut, Haut, Haare, aber nicht ein einziges klares, erkennbares Gefühl, außer Habsucht und Ekel. American Psycho (2000)
The suitcase! Fucking greed will send us to hell.- Diese Habsucht kostet uns noch alles! Common Wealth (2000)
Consumed by greed, they turned on one another until the village of San Venganza drowned in its own blood their souls trapped forever in that godforsaken place.Geblendet von Habsucht wandten sie sich gegeneinander. Bis ganz San Venganza an seinem eigenen Blut erstickte. Ihre Seelen sind für immer in diesem gottverlassenen Ort gefangen. Ghost Rider (2007)
Better target 'cause "for profit" translates to "greed and avarice," and we love taking the deep pockets down a notch, don't we?Besseres Ziel, denn aus "gewinnorientiert" wird "Raffgier und Habsucht", und wir lieben es doch reiche Taschen zu erleichtern, oder nicht? Guardians and Gatekeepers (2008)
Cast off your avarice, and embrace abstinence:Wirf die Habsucht ab und wähle die Enthaltsamkeit. Vision (2009)
Greed kills?Habsucht tötet. Hellbenders (2012)
But in these times of greed and avarice, the removal of the marbles by Lord Bevan may actually have saved them from an even worse fate.Aber in diesen Zeiten der Gier und Habsucht hat das Entfernen der Skulpturen durch Lord Bevan sie vielleicht vor Schlimmerem bewahrt. The Adventurer: The Curse of the Midas Box (2013)
There are greed and avarice.Es sind Gier und HabsuchtZombex (2013)
And you, blind with your own covetousness!- Sie sind blind vor Habsucht12 Years a Slave (2013)
From your birth... this greed, this avarice of your nature.So wurden Sie geboren. Diese Gier, diese Habsucht Ihrer Art. Sweetwater (2013)
And you don't even realize it because you're too blinded by ambition, greed and lust.Und Sie merken das nicht mal, weil Sie zu geblendet sind... durch Ehrgeiz, Habsucht und Gier! Persecuted (2014)
In hiding? Battling each other? Cowering from their universal enemies, infecting the souls of men with fear and avarice?Willst du dich verstecken, die anderen bekämpfen, vor deinen universellen Feinden kauern und die Seele der Menschen mit Angst und Habsucht infizieren? The Speed of Time (2015)
A, for "avarice".H wie "Habsucht". Meurtres à la Rochelle (2015)
Avarice, a deadly sin.Habsucht, eine Todsünde. Meurtres à la Rochelle (2015)
A for "avarice", your blood on his forehead.H wie "Habsucht", mit Ihrem Blut auf der Stirn. Meurtres à la Rochelle (2015)
More women, more young boys like and you and me?Aber ich komme nicht wie die anderen aus HabsuchtUlysses (1954)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begehrlichkeit {f}; Habsucht {f}covetousness [Add to Longdo]
Habgier {f}; Habsucht {f}avarice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Habsucht /haːpzuːxt/ 
   avarice

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top