ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hyphenate

HH AY1 F AH0 N EY2 T   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hyphenate-, *hyphenate*
English-Thai: Nontri Dictionary
hyphenate(vt) เชื่อมด้วยยติภังค์,แบ่งคำด้วยยติภังค์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So is that hyphenated, or did her parentsSo is that hyphenated, or did her parents Brave New World (2008)
You took your wife's last name? You're a fucking hyphenate?นายใช้ชื่อสกุลของเมียเหรอ แล้วมาร่วมกับชื่อนายเหรอ Hot Tub Time Machine (2010)
No more hyphenate.No more hyphenateHot Tub Time Machine (2010)
I at least want to hyphenate my name.อย่างน้อยชั้นก็ควรใช้นามสกุลเดิมด้วย The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Is "snowboarding turkey" hyphenated?"สโนว์บอร์ด ไก่งวง" พิมพ์ติดกันเลยมั้ย? The Homecoming Hangover (2010)
Is that hyphenated?มีแบ่งยติภังค์รึเปล่า? Studies in Modern Movement (2011)
She hyphenate?เธอใช้ทั้งสองนามสกุลด้วยกันเหรอ? An Innocent Man (2012)
She seems like a woman who would hyphenate.เธอดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงที่ทำแบบนั้นนะ An Innocent Man (2012)
Can I give her four names, like a hyphenate?ผมตั้งชื่อให้สี่คนเหมือน แบ่งชื่อกันนะหรือ Don't You Feel Me (2013)
Maybe we could hyphenate.หรือใส่ชื่อคุณด้วย Doctor Strange (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
HYPHENATE    HH AY1 F AH0 N EY2 T
HYPHENATED    HH AY1 F AH0 N EY2 T IH0 D
HYPHENATES    HH AY1 F AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hyphenate    (v) hˈaɪfənɛɪt (h ai1 f @ n ei t)
hyphenated    (v) hˈaɪfənɛɪtɪd (h ai1 f @ n ei t i d)
hyphenates    (v) hˈaɪfənɛɪts (h ai1 f @ n ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hyphenate
      v 1: divide or connect with a hyphen; "hyphenate these words and
           names" [syn: {hyphenate}, {hyphen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top