ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hydrogenates

HH AY1 D R AH0 JH AH0 N EY2 T S   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hydrogenates-, *hydrogenates*, hydrogenate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hydrogenates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hydrogenates*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hydrogenationไฮโดรจีเนชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dehydrogenationการลดไฮโดรเจน [TU Subject Heading]
Hydrogenationการเติมไฮโดรเจน [TU Subject Heading]
Hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubberยางไฮโดรจิเนตอะไครโลไนไทรล์บิวทาไดอีน หรือยาง HNBR เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน (Hydrogenation) ของยาง NBR สมบัติของยาง HNBR มีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน รังสีที่มีพลังงานสูง และโอโซนสูงมาก ใกล้เคียงกับยาง EPDM และเนื่องจากมี CN อยู่ในโมเลกุลทำให้ยางชนิดนี้ทนต่อน้ำมันได้ดี ยาง HNBR มีสมบัติทั่วไปอยู่ระหว่างยาง NBR และยางฟลูออโรคาร์บอน เนื่องจากยางชนิดนี้มีราคาสูง จึงนิยมใช้ยาง HNBR แทนยาง NBR เฉพาะกรณีที่ต้องการใช้งานในสภาวะที่รุนแรงหรือที่อุณหภูมิสูงเท่านั้น นอกจากนี้ยางชนิดนี้ยังมีข้อดีเหนือกว่ายางฟลูออโรคาร์บอน คือ มีความทนทานต่อสารตัวเติมที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เช่น สารประกอบเอมีน ได้ดี จึงนิยมใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยางที่ใช้ในแท่นขุดเจาะน้ำมัน [เทคโนโลยียาง]
Dehydrogenationการดึงไฮโดรเจนออก,ปฏิกิริยาแบบดีฮัยโดรจิเนชั่น [การแพทย์]
Hydrogenationการเติมไฮโดรเจน, [การแพทย์]
Hydrogenation, Selectiveขบวนการเติมไฮโดรเจนเป็นบางส่วน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Negative for ethanol dehydrogenase.Negativ für Äthanol-DehydrogenatRising Sun (1993)

CMU English Pronouncing Dictionary
HYDROGENATE    HH AY1 D R AH0 JH AH0 N EY2 T
HYDROGENATED    HH AY1 D R AH0 JH AH0 N EY2 T IH0 D
HYDROGENATED    HH AY0 D R AA1 JH AH0 N EY2 T IH0 D
HYDROGENATES    HH AY1 D R AH0 JH AH0 N EY2 T S
HYDROGENATING    HH AY1 D R AH0 JH AH0 N EY2 T IH0 NG
HYDROGENATION    HH AY2 D R AA2 JH AH0 N EY1 SH AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氢化[qīng huà, ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] hydrogenation, #40,339 [Add to Longdo]
脱氢[tuō qīng, ㄊㄨㄛ ㄑㄧㄥ, / ] dehydrogenation (removing hydrogen from organic compounds); opposite of hydrogenation 氰化, #83,941 [Add to Longdo]
加氢油[jiā qīng yóu, ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄥ ㄧㄡˊ, / ] hydrogenated oil [Add to Longdo]
反式脂肪[fǎn shì zhī fáng, ㄈㄢˇ ㄕˋ ㄓ ㄈㄤˊ, ] trans fat; trans-isomer fatty acid from hydrogenated oil [Add to Longdo]
氢净合成油[qīng jìng hé chéng yóu, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄧㄡˊ, / ] hydrogenated oil [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hydrierung {f}hydrogenation [Add to Longdo]
hydrieren | hydrierend | hydriert | hydriert | hydrierteto hydrogenate | hydrogenating | hydrogenated | hydrogenates | hydrogenated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
硬化油[こうかゆ, koukayu] (n) hydrogenated oil [Add to Longdo]
水素化[すいそか, suisoka] (n,vs) hydrogenation [Add to Longdo]
水素添加[すいそてんか, suisotenka] (n,vs) (See 水素化) hydrogenation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top