ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hydrogenate

HH AY1 D R AH0 JH AH0 N EY2 T   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hydrogenate-, *hydrogenate*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubberยางไฮโดรจิเนตอะไครโลไนไทรล์บิวทาไดอีน หรือยาง HNBR เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน (Hydrogenation) ของยาง NBR สมบัติของยาง HNBR มีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน รังสีที่มีพลังงานสูง และโอโซนสูงมาก ใกล้เคียงกับยาง EPDM และเนื่องจากมี CN อยู่ในโมเลกุลทำให้ยางชนิดนี้ทนต่อน้ำมันได้ดี ยาง HNBR มีสมบัติทั่วไปอยู่ระหว่างยาง NBR และยางฟลูออโรคาร์บอน เนื่องจากยางชนิดนี้มีราคาสูง จึงนิยมใช้ยาง HNBR แทนยาง NBR เฉพาะกรณีที่ต้องการใช้งานในสภาวะที่รุนแรงหรือที่อุณหภูมิสูงเท่านั้น นอกจากนี้ยางชนิดนี้ยังมีข้อดีเหนือกว่ายางฟลูออโรคาร์บอน คือ มีความทนทานต่อสารตัวเติมที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เช่น สารประกอบเอมีน ได้ดี จึงนิยมใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยางที่ใช้ในแท่นขุดเจาะน้ำมัน [เทคโนโลยียาง]

CMU English Pronouncing Dictionary
HYDROGENATE    HH AY1 D R AH0 JH AH0 N EY2 T
HYDROGENATED    HH AY1 D R AH0 JH AH0 N EY2 T IH0 D
HYDROGENATED    HH AY0 D R AA1 JH AH0 N EY2 T IH0 D
HYDROGENATES    HH AY1 D R AH0 JH AH0 N EY2 T S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加氢油[jiā qīng yóu, ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄥ ㄧㄡˊ, / ] hydrogenated oil [Add to Longdo]
氢净合成油[qīng jìng hé chéng yóu, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄧㄡˊ, / ] hydrogenated oil [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
硬化油[こうかゆ, koukayu] (n) hydrogenated oil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hydrogenate \Hy"dro*gen*ate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Hydrogenated}; p. pr. & vb. n. {Hydrogenating}.] (Chem.)
   To hydrogenize.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hydrogenate
   v 1: combine or treat with or expose to hydrogen; add hydrogen
      to the molecule of (an unsaturated organic compound) [ant:
      {dehydrogenate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top