ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humes

HH Y UW1 M Z   
756 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humes-, *humes*, hume
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา humes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *humes*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
metahuman (n ) superhuman
milk of human kindness (phrase ) Care and compassion for others

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sense of humor[เซนส์ ออฟ ฮิวเมอร์] (phrase ) อารมณ์ขัน He has a sense of humor. เขาเป็นคนมีอารมณ์ขัน

English-Thai: Longdo Dictionary
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., S. to waste one's time,
posthumously(adv) หลังจากที่ตายแล้ว, หลังจากการตาย
Pediculus humanus capitis(n) เหา, S. human head louse
exhumation(n ) การขุดหลุมฝังศพขึ้นมา เช่น An Environmental Health Officer must be present at the exhumation and supervises the event to ensure that respect for the deceased person is maintained.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hum[VT] วุ่นวาย, See also: ยุ่งอยู่กับงาน, วุ่นอยู่กับงาน
hum[VI] ฮัม, See also: ฮัมเพลง, ทำเสียงต่ำๆไปเรื่อยๆ
chum[VI] ที่ไปด้วยกัน
chum[N] เพื่อนร่วมห้อง, Syn. roomate
chum[N] เพื่อนสนิท, Syn. close friend
hump[VT] ทำหลังโกง, See also: โก่งหลัง
hump[N] โหนกอูฐ, See also: หนอก, โคก, ตะโหงก
hump[SL] ร่วมเพศ, See also: มีเซ็กส์, มีเพศสัมพันธ์, Syn. have sex
chump[N] คนโง่, Syn. fool, dupe
chump[N] ไม้ท่อนใหญ่ๆ
chump[SL] คนโง่
human[ADJ] เกี่ยวกับคน, See also: เกี่ยวกับมนุษย์
human[N] มนุษย์, See also: คน, คนเรา
humid[ADJ] ชื้น, See also: ชุ่ม
humor[VT] ทำให้พอใจ, See also: ทำให้อารมณ์ดี
humor[N] อารมณ์
humor[N] อารมณ์ขัน, See also: อารมณ์, อารมณ์ดี
humus[N] ปุ๋ยอินทรีย์
thumb[N] นิ้วหัวแม่มือ
whump[VT] ทุบ
whump[VI] ทุบ
chummy[ADJ] ที่สนิทสนมกัน, See also: ที่คุ้นเคยกันดี, Syn. intimate
humane[ADJ] มีมนุษยธรรม, See also: มีเมตตากรุณา
humble[ADJ] ยากจน
humble[ADJ] สมถะ, See also: เรียบง่าย, ถ่อมตัว
humbly[ADV] อย่างต่ำต้อย, See also: อย่างง่ายๆ, อย่างประหยัด
humbug[N] การหลอกลวง, See also: การตบตา, การต้มตุ๋น
humbug[VT] หลอกลวง, See also: ตบตา
humour[N] ความตลกขบขัน
humour[N] ความตลกขบขัน, See also: อารมณ์ขัน
inhume[VT] ฝังศพ (วรรณคดี,ทางการ), See also: ฝังดิน, Syn. bury, entomb, Ant. exhume
rhumba[N] การเต้นจังหวะรุมบ้า, Syn. rumba
chum up[PHRV] เข้ากันได้ดี, See also: เป็นมิตรกับ, Syn. pal up
humanly[ADV] เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของมนุษย์
humdrum[ADJ] น่าเบื่อ, See also: จำเจ, ซ้ำซาก
inhuman[ADJ] โหดร้าย, See also: ป่าเถื่อน, ไร้มนุษยธรรม, Syn. barbaric, cold-blooded, cruel, Ant. kindly
sorghum[N] ข้าวฟ่าง
hum with[PHRV] เต็มไปด้วยเสียงฮึมฮัม
humanism[N] มนุษยนิยม
humanist[N] ผู้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์
humanity[N] คนทั่วไป, See also: มนุษย์โลก
humanity[N] มนุษยธรรม, See also: คุณธรรมของมนุษย์, ความเป็นมนุษย์
humidity[N] ความชุ่มชื้น, See also: ความชื้นสัมบูรณ์, ความชื้น, ความชื้นสัมพัทธ์
humility[N] ความอ่อนน้อมถ่อมตน, See also: ความนอบน้อม
humorous[ADJ] น่าขบขัน, See also: น่าตลกขบขัน
humorous[ADJ] เปียกชื้น, See also: เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย
humpback[N] หลังโกง, See also: หลังค่อม
inhumane[ADJ] ขาดมนุษยธรรม, See also: ขาดความเมตตาปรานี, Syn. heartless, brutal, unmerciful, unkind, Ant. humane
subhuman[ADJ] ต่ำกว่ามนุษย์
subhuman[ADJ] เกือบจะเป็นมนุษย์, See also: คล้ายมนุษย์, Syn. nearly human

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
aqueous humorของเหลวคล้ายน้ำที่อยู่ในช่องระหว่างกระจกตากับเลนส์ตา
chum(ชัม) {chummed,chumming,chums} n. เพื่อนสนิท,เพื่อนที่นอนในห้องเดียวกัน vi. อยู่ร่วมห้องเดียวกัน,สนิทสนม
chummy(ชัม'มี) adj. สนิทสนม,มีมิตรไมตรีจิตเป็นมิตร,เป็นเพื่อนกัน, See also: chumminess n.
chump(ชัมพฺ) n. ท่อนไม้สั้นและหนา,ก้อนเนื้อหนา,คนโง่
exhume(เอคซูม') vt. ขุดขึ้นจากหลุม,ขุดศพขึ้นมา,ขุดค้น,ปฏิสังขรณ์., See also: exhumation n. exhumer n., Syn. unearth,
gallows humorn. ความขบขันเมื่อผจญกับอันตราย
gallows humourn. ความขบขันเมื่อผจญกับอันตราย
grain sorghumข้าวเกาเหลียง
hum(อึม) interj. คำอุทานแสดงการลังเลสงสัย
human(ฮิว'เมิน) adj. เกี่ยวกับมนุษย์,เห็นอกเห็นใจคน,มีมนุษยธรรม. -n. มนุษย์, Syn. manlike,mortal,person,man
human natureลักษณะธรรมชาติของมนุษย์
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์หมายถึงภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ เขียนได้ง่าย เข้าใจง่าย และกระทัดรัด สะดวกในการใช้งาน ภาษานี้มีลักษณะเหมือนภาษาหนังสือ ใช้เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่คอมพิวเตอร์จะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อนจึงจะเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ1. ภาษาระดับสูง (high level language) 2. ภาษาระดับต่ำ (low level language) การใช้ภาษามนุษย์เขียนชุดคำสั่งนี้มีข้อดีคือ ทำได้ง่าย มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่าย เขียนได้สั้น เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลายคำสั่งในภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดีตรงที่สามารถใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่าเพราะไม่เสียเวลาในการแปลดู computer language ประกอบดู machine language เปรียบเทียบ
humane(ฮิว เมน') adj. มีมนุษยธรรม,เห็นอกเห็นใจ,มีเมตตากรุณา,เกี่ยวกับมนุษยวิทยา., See also: humanely adj. humaneness n., Syn. compassionate,kind
humanise(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar
humanism(ฮิว'เมินนิสซึม) n. ลัทธิมนุษยธรรม,มานุษยวิทยา,นิสัยมนุษย์,ความรักเพื่อนมนุษย์
humanist(ฮิว'เมินนิสทฺ) n. ผู้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์,ผู้มีใจเมตตากรุณามนุษย์, See also: humanistic adj. humanistically adv.
humanitarian(ฮิวแมนนิแท'เรียน) adj. มีมนุษยธรรม. -n. ผู้มีมนุษยธรรม,ผู้ใจบุญ
humanity(ฮิวแมน'นิที) n. มนุษย์,มนุษยชาติ,ความเป็นมนุษย์,ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ -Phr. (The humanites มนุษยศาสตร์,การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีของกรีกและลาติน), Syn. mankind,man,world
humanize(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar
humankind(ฮิว'เมินไคนดฺ) n. มนุษย์,มนุษยชาติ, Syn. human beings
humanly(ฮิว'มินลี) adv. โดยวิธีการของมนุษย์,เกี่ยวกับมนุษย์ปุถุชน
humble(ฮัม'เบิล) adj. ถ่อมตัว,นอบน้อม,อ่อนน้อม,ต่ำต้อย. vt. ลดต่ำ,ทำให้ต่ำลง,ทำลายอิสรภาพอำนาจกำลังใจหรืออื่น ๆ ทำให้ถ่อมตัว. หมอบราบ., See also: humbleness n. humbler n. humblingly adv. humbly adv., Syn. meek,modest
humblebee(ฮัม'เบิลบี) n. ดูbumblebee (ดู) ,ผึ้งป่า,แมลงภู่, Syn. bumblebee
humbug(ฮัม'บัก) n. การหลอกลวง,การโกหก,มารยา,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ความไร้สาระ,สิ่งที่ไร้สาระ v. หลอกลวง,โกง,ต้ม -interj. เหลวไหล!., See also: humbugger n., Syn. nonsense
humdrum(ฮัม'ดรัม) adj. จืดชืด,น่าเบื่อ. -n. ความจืดชืด,ความไม่มีรสชาติ,ความน่าเบื่อ,การพูดที่น่าเบื่อ,บุคคลที่น่าเบื่อ., See also: humdrumness n., Syn. dull,fellow
humerus(ฮิว'เมอรัส) n. กระดูกต้นแขน,กระดูกแขน,กระดูกปีกนกหรือไก่ -pl. humeri
humid(ฮิว'มิด) adj. ชื้น,เปียกชื้น., See also: humidly adv. humidness n., Syn. moist
humidify(ฮิวมิด'ดะไฟ) vt. ทำให้ชื้น., See also: humidification n.
humidity(ฮิวมิด'ดิที) n. ความชื้น,ความชื้นสัมพัทธ์, Syn. dampness,moisture
humiliate(ฮิวมิล'ลีเอท) vt. ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสียเกียรติ., See also: humiliatingly adv. humiliator n. humiliatory,humiliative adj., Syn. mortify,disgrace
humiliation(ฮิวมิลลีเอ'เชิน) n. การทำให้ขายหน้า,ความอัปยศอดสู
humility(ฮิวมิล'ลิที) n. ความถ่อมตัว,ความนอบน้อม, Syn. meekness
humming(ฮัม'มิง) adj. ซึ่งทำให้เกิดเสียงหึ่ง,ยุ่งมาก,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา., See also: hummingly adv., Syn. buzzing
hummingbird(ฮัม'มิงเบิร์ด) n. นกที่เล็กที่สุดของโลก,นกผึ้ง
hummock(ฮัม'มอค) n. ที่ดินลักษณะคลื่น,เนินกลม,ที่สูงเนินน้ำแข็ง., See also: hummocky adj.
humor(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humoral(ฮิว'เมอรัล) adj. เกี่ยวกับของเหลวของร่างกาย
humorous(ฮิว'เมอรัส) adj. ตลก,ขบขัน,adj. เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย,เปียกชื้น, Syn. funny
humour(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humourous(ฮิว'เมอรัส) adj. ตลก,ขบขัน,adj. เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย,เปียกชื้น, Syn. funny
hump(ฮัมพฺ) n. ปุ่ม,โคก,หนอก,เนินกลม. -Phr. (the Hump ภูเขาหิมาลัย) vt. ทำให้เป็นปุ่มขึ้น,พยายามมาก,ผสมพันธ์กับ,แยกขึ้นหลังหรือไหล่. vi. เป็นปุ่มขึ้น,เร่งรีบ, Syn. protuberance,knob
humpbackn. หลังโกง,หลังค่อม,ปลาวาฬ ที่มีตะโหนกบนหลัง
humpbackedadj. ซึ่งมีตะโหนก,บนหลัง,หลังโกง,หลังค่อม, Syn. hunchbacked
humus(ฮิว'มัส) n. ดินดำที่เกิดจากการสลายตัวของพืชและสัตว์
ill-humoredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม
ill-humouredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม
inhuman(อินฮิว'เมิน) adj. ไร้ความปรานี,ไม่ใช่ลักษณะของมนุษยชาติ,ทารุณ,โหดร้าย., See also: inhumanness n.
inhumane(อินฮิวเมน') adj. ขาดมนุษยธรรม,ขาดความกรุณาปรานี,ผิดมนุษย์,ทารุณ,โหดร้าย., See also: inhumanely adv., Syn. inhuman
inhumanity(อินฮิวแมน'นิที) n. การขาดมนุษยธรรม,การขาดความกรุณาปรานี,การกระทำที่ผิดมนุษย์, Syn. cruelty

English-Thai: Nontri Dictionary
chum(n) เกลอ,สหาย,เพื่อนสนิท,เพื่อนร่วมห้อง
chummy(adj) สนิทสนม,เป็นเพื่อนกัน,เป็นมิตร
chump(n) ท่อนไม้สั้น,ก้อนเนื้อ,คนทึ่ม,คนโง่
hum(n) เสียงหึ่ง,เสียงคราง,เสียงฮัมเพลง
hum(vt) ทำเสียงหึ่ง,ร้องคราง,ฮัมเพลง
human(adj) เป็นมนุษย์,เกี่ยวกับมนุษย์,อย่างมนุษย์
humane(adj) มีเมตตากรุณา,มีน้ำใจ,มีมนุษยธรรม
humanise(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
humanist(n) นักศึกษาเรื่องมนุษยชาติ
humanitarian(adj) มีมนุษยธรรม,ใจบุญ,มีเมตตา
humanitarian(n) ผู้มีมนุษยธรรม,คนใจบุญ
humanity(n) มนุษยชาติ,ความเป็นมนุษย์,ความกรุณา
humanize(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
humankind(n) มนุษย์,มนุษยชาติ
humanly(adv) อย่างมนุษย์ธรรมดา,อย่างมนุษย์ปุถุชน
humble(adj) สุภาพ,ต่ำต้อย,อ่อนน้อมถ่อมตน
humble(adv) อย่างสุภาพ,อย่างต่ำต้อย,อย่างนอบน้อม
humble(vt) ทำให้สุภาพ,ถ่อมตัว,ทำให้ต่ำลง
humbleness(n) ความสุภาพ,ความถ่อมตัว,ความอ่อนน้อม
humbug(n) การโกง,การตบตา,การเสแสร้ง,การหลอก,มารยา
humbug(vt) โกง,ตบตา,เสแสร้ง,หลอก,มีมารยา
humdrum(adj) ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ
humid(adj) ชื้น,เปียก,แฉะ
humidity(n) ความชื้น,ความเปียกชื้น,ความชื้นสัมพัทธ์
humiliate(vt) ลดเกียรติ,ลูบคม,ทำให้ละพยศ,ทำให้อาย,ทำให้ขายหน้า
humiliation(n) ความลดเกียรติ,การลูบคม,ความคลายพยศ,การลบหลู่,ความอัปยศอดสู
humility(n) ความคลายพยศ,ความลดเกียรติ,ความต่ำต้อย,ความนอบน้อม
hummock(n) เนิน
humorous(adj) ตลก,น่าขัน,น่าหัวเราะ
humour(n) อารมณ์ขัน,เรื่องขบขัน,เรื่องตลก,ความตลกขบขัน
hump(n) หนอก,ปุ่ม,โคก,เขา,ตะโหงก
hump(vt) ทำให้นูนออก,ทำให้โปนออกมา,ทำให้เป็นปุ่ม
humpback(n) หลังโกง,หลังค่อม
inhuman(adj) ทารุณ,ไม่เมตตา,ไม่ใช่มนุษย์,โหดเหี้ยม
inhumanity(n) ความทารุณ,ความโหดเหี้ยม,ความไร้มนุษยธรรม
posthumous(adj) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าของตายแล้ว
superhuman(adj) เหนือคนธรรมดา,เหนือมนุษย์
thumb(n) นิ้วหัวแม่มือ
thump(n) เครื่องบีบนิ้วหัวแม่มือในสมัยโบราณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
posthumous๑. -ปรากฏหลังตาย๒. -เกิดหลังพ่อตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posthumous; post-mortem (L.)ภายหลังการตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
posthumous childเด็กที่เกิดภายหลังการตายของบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
physiology, hominal; physiology, humanมนุษยสรีรวิทยา, สรีรวิทยามนุษย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiology, human; physiology, hominalมนุษยสรีรวิทยา, สรีรวิทยามนุษย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
percentage humidityความชื้นเป็นร้อยละ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-mortem (L.); posthumousภายหลังการตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relative humidityความชื้นสัมพัทธ์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
relative humidityความชื้นสัมพัทธ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rachiocyphosis; humpback; hunchback; kyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rachiokyphosis; humpback; hunchback; kyphosis; rachiocyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rights, humanสิทธิมนุษยชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relations, humanมนุษยสัมพันธ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surface dehumidifierอุปกรณ์ลดความชื้นด้วยผิวเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
specific humidityความชื้นจำเพา [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
aqueous humourสารน้ำในลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute humidityความชื้นสัมบูรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
body, vitreous; humor, vitreous; humour, vitreous; vitreous; vitreum; vitrinaวุ้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biochemistry, humanมนุษยชีวเคมี [มีความหมายเหมือนกับ chemistry, physiological; physiochemistry] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
comedy of humoursสุขนาฏกรรมลักษณะนิสัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dehumidificationการลดความชื้น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
dehumidificationการลดความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dehumidified airอากาศปรับลดความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dehumidifierอุปกรณ์ลดความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dehumidifying effectผลลดความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhumationการขุดศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vitreous humour; body, vitreous; vitreous; vitreum; vitrinaวุ้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vitreum; body, vitreous; humor, vitreous; humour, vitreous; vitreous; vitrinaวุ้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vitrina; body, vitreous; humor, vitreous; humour, vitreous; vitreous; vitreumวุ้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vitreous; body, vitreous; humor, vitreous; humour, vitreous; vitreum; vitrinaวุ้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vitreous body; humor, vitreous; humour, vitreous; vitreous; vitreum; vitrinaวุ้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thumbnail sketchแบบร่างขนาดเล็ก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kyphosis; humpback; hunchback; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
HIV (human immunodeficiency virus)เอชไอวี (ไวรัสภูมิคุ้มกันเสื่อมในคน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
HMI (human-machine interface)เอชเอ็มไอ (ส่วนต่อประสานคนกับเครื่อง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
human relationsมนุษยสัมพันธ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
human rightsสิทธิมนุษยชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
human-machine interface (HMI)ส่วนต่อประสานคนกับเครื่อง (เอชเอ็มไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
human-machine interface (HMI)ส่วนต่อประสานคนกับเครื่อง (เอชเอ็มไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
human-oriented design๑. การออกแบบแนวมนุษย์๒. การออกแบบเพื่อมนุษย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
humanismมนุษยนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
humanismมนุษยนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
humanitarianismมนุษยธรรมนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
humanity๑. มนุษยชาติ๒. มนุษยธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
humanity๑. มนุษยธรรม๒. มนุษยชาติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
humidityความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
humidity controlการควบคุมความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
humidity ratioอัตราส่วนความชื้น มีความหมายเหมือนกับ specific humidity [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
humifuseแผ่คลุมดิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
humiliation๑. ความรู้สึกถูกทำให้อัปยศ๒. การทำให้รู้สึกอัปยศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thumb indexดรรชนีหัวแม่มือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thumb indexดรรชนีหัวแม่มือ, ดรรชนีริมกระดาษ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Human immunodefficiency virusเชื้อไวรัสเอชไอวี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human cloingโคลนิงมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human reproductive technologyเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์มนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human geneticsพันธุศาสตร์มนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human experimentation in medicineการทดลองในมนุษย์ (แพทยศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial insemination, Humanการผสมเทียมมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sorghumข้าวฟ่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Humidityความชื้นสัมพันธ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human Resources Developmentการพัฒนาบุคลากร [การจัดการความรู้]
Embryology (Human)คัพวิทยา (มนุษย์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human Genome Projectโครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human ecologyนิเวศวิทยามนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
American wit and humorเชาวน์และอารมณ์ขันแบบอเมริกัน [TU Subject Heading]
Antigens, Human plateletแอนติเจนบนผิวเกล็ดเลือด [TU Subject Heading]
Artificial insemination, Humanการผสมเทียมมนุษย์ [TU Subject Heading]
Artificial insemination, Human (Islamic law)การผสมเทียมมนุษย์ (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Body, Humanร่างกาย [TU Subject Heading]
Buddhism and humanismพุทธศาสนากับมนุษยนิยม [TU Subject Heading]
Chromosomes, Humanโครโมโซมมนุษย์ [TU Subject Heading]
Communication in human geographyการสื่อสารทางภูมิศาสตร์มนุษย์ [TU Subject Heading]
Communication in human servicesการสื่อสารทางงานบริการสังคม [TU Subject Heading]
Communication in the humanitiesการสื่อสารทางมนุษยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (1984)อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (ค.ศ. 1984) [TU Subject Heading]
Crime against humanityอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ [TU Subject Heading]
Education, Humanisticศิลปศาสตร์ [TU Subject Heading]
Effect of human beings onผลกระทบของมนุษย์ [TU Subject Heading]
Fertility, Humanภาวะเจริญพันธุ์มนุษย์ [TU Subject Heading]
Fertilization in vitro, Humanการปฏิสนธิในหลอดแก้วของมนุษย์ [TU Subject Heading]
Fertilization in vitro, Human (Islamic law)การปฏิสนธิในหลอดแก้วของมนุษย์ (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Fish oils in human nutritionน้ำมันปลาในโภชนาการมนุษย์ [TU Subject Heading]
Hepatitis, Viral, Humanตับอักเสบจากไวรัสในคน [TU Subject Heading]
Herpesvirus 4, Humanเฮอร์ปิสไวรัส 4 ในคน [TU Subject Heading]
Human behaviorพฤติกรรมมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human beingsมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human beings in artมนุษย์ในศิลปะ [TU Subject Heading]
Human beings in literatureมนุษย์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Human capitalทรัพยากรมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human cloningโคลนนิงมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human developmentพัฒนาการของมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human ecologyนิเวศวิทยามนุษย์ [TU Subject Heading]
Human engineeringวิศวกรรมมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human evolutionวิวัฒนาการของมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human experimentation in medicineการทดลองต่อมนุษย์ในทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Human factorsปัจจัยมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human figure in artรูปลักษณะมนุษย์ในศิลปะ [TU Subject Heading]
Human geneticsพันธุศาสตร์ (มนุษย์) [TU Subject Heading]
Human geographyภูมิศาสตร์แห่งมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human growth hormoneฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของมนุษย์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
All thumbs (Idioms ) ไม่คล่องแคล้ว งุ่มง่าม
American Humane Associationสมาคมเมตตาสัตว์แห่งอเมริกา
chum[ชิ้น-ปลา] (n ) ชิ้นปลา
How many hands does a human have?=
Human Rights Commission (n name org uniq ) คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
human rights defender (n jargon ) ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
human scienceศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์
humane society (n) องค์การส่งเสริมการมีมนุษยธรรม
humanitarian aid (n ) การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม
humongous (adj ) ใหญ่มาก
humoralism (n ) ความเชื่อของแพทย์โรมันว่าความป่วยของร่างกายคนมาจากการเสียสมดุลของของเหลวสี่อย่างในร่างกาย
humps[ฮัมพ์ส] (n) (แสลง) ก้น
See also: S. bum, ass, bottom,
humveeSergeant Greenfield has this huge case of the ass with me ever since I wrecked his humvee.
humvee (n ) ยานพาหนะลำเลียงพล คล่องตัวสูง ขับเคลื่อนสี่ล้อ ของประเทศสหรัฐอเมริกา
humvee (n ) (n ) ยานพาหนะลำเลียงพล คล่องตัวสูง ขับเคลื่อนสี่ล้อ ของกองทัพประเทศสหรัฐอเมริกา
Image:
humvee (n ) (n ) ยานพาหนะลำเลียงพล คล่องตัวสูง ขับเคลื่อนสี่ล้อ ของกองทัพประเทศสหรัฐอเมริกา
Image:
milk of hum kindness (phrase ) ความเมตตาปราณี, ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
milk of human kindnessความเมตตาปราณี, ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
milk of human kindness (phrase ) ความเมตตาปราณี, ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
SameHuman[ทำ-มะ-ชาด] (n ) ธรรมชาติ=Natural
speed hump (n ) เนินชะลอความเร็ว
suvarnabhumi[สุวรรณภูมิ] (n) สนามบินสุวรรณภูมิ
thumbnail (n ) เล็บหัวแม่มือ
thumbs-up (n ) ท่าทาง อาการ หรือสัญลักษณ์ของการเห็นด้วย
thumbtack (n ) เข็มหมุดสำหรับตำกระดาษบนกระดานม หมุดติดกระดาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No.HUMBERT: Lolita (1962)
Humbug.Humbug. The Outrage (1964)
Topsoil?Humus? Under Siege (1992)
Uhhum.UhumKilling Zoe (1993)
Humph.Humph. Ordinary People (2011)
Hi.Rufus Humphrey. Where the Vile Things Are (2012)
Floaty.Schummerig. Two-Faced Jack (2016)
Humps?Humps? The Reverse Midas Touch (2017)
Subhuman.Subhumans. Bindawu (2017)
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, humเฮ-โฮ, ครวญ เพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The world will be under your thumb.ท่านก็จะได้ครองโลก The Great Dictator (1940)
I speak in the interests of our party and the cause of humanity.ผมพูดในสิ่งที่ควรพูด และเพื่อมวลมนุษย์ The Great Dictator (1940)
In ancient times the Aryan tribe of the Langobardians made human sacrifice to the god Thor.ในสมัยก่อนชนเผ่า อารยัน จะใช้มนุษย์ ในการบูชายันต์ The Great Dictator (1940)
We all want to help one another. Human beings are like that.เราทุกคนต่างรอคอยความช่วยเหลือ มนุษย์มักเป็นเช่นนั้น The Great Dictator (1940)
More than machinery we need humanity.เครื่องจักรเข้ามาแทนที่มนุษย์ เราต้องการมนุษยชาติที่... The Great Dictator (1940)
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา The Great Dictator (1940)
You have the love of humanity in you.คุณมีความรักเพื่อนมนุษย์อยู่ในตัว The Great Dictator (1940)
Everything is but a pretext for taunts, punishment and humiliation.ทุกบทลงโทษล้วนรุนแรง และเป็นที่น่าอับอาย Night and Fog (1956)
We turn a blind eye to what surrounds us and a deaf ear to humanity's never-ending cry.แล้วเราก็ปิดตา ไม่รับรู้ถึงสิ่งรอบข้างต่อไป ปิดหู ไม่รับฟัง เสียงร่ำร้องหามนุษยธรรม อันไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดกาล Night and Fog (1956)
Human life don't mean as much to them as it does to us.Human life don't mean as much to them as it does to us. 12 Angry Men (1957)
He did not remember when he had attained humility... ... but he knew he had attained it... ... and he knew it was not disgraceful and it carried no true loss of pride.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ บรรลุ ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เขารู้ ว่าเขาได้บรรลุเป้าหมาย และเขารู้ว่ามันก็ไม่น่าอาย The Old Man and the Sea (1958)
As it went down, slipping lightly through the old man's fingers... ... he could still feel the great weight... ... though the pressure of his thumb and finger were almost imperceptible.ในขณะที่มันลงไปเบา ๆ ลื่น ไถล ผ่านมือของชายชรา เขายังคงสามารถรู้สึกถึง น้ำหนักที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
(Electronic hum)ฮ่าฮ่า Help! (1965)
I'm coming after you civil reservists to see if you can remember about rifles and thumbs down the seams of your slacks, into your pink civvy thoughts with my big black boots, bearing a big, black, knobbly stick.ฉันมาหลังจากที่คุณกองหนุน พลเรือน เพื่อดูว่าคุณสามารถจำเกี่ยวกับ ปืน และนิ้วหัวแม่มือลงตะเข็บ กางเกงทรงหลวมของคุณ How I Won the War (1967)
If it is humanly possible.ถ้ามันเป็นไปได้ที่มนุษย์ปุถุชน How I Won the War (1967)
And very humorous the laughs can be.มีบางหนังสืออารมณ์ขันมาก เป็น How I Won the War (1967)
Treat us like human beings. What we want is more humane killers.สิ่งที่เราต้องการคือฆาตกรมี มนุษยธรรมมากขึ้น How I Won the War (1967)
Some humorous books being written.ถูกเขียนของหลักสูตร เพิ่มเติมสำหรับหัวเราะฉันบอก ว่า How I Won the War (1967)
"We'll get wet, boys, if we're not careful, chums" I said.ถ้าเราไม่ระวังเพื่อนฝูงฉันบอก ว่า เพิ่มเติมสำหรับหัวเราะ How I Won the War (1967)
- Did you have many humorous incidents?คุณไม่ได้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จำนวนมากอารมณ์ขัน? ใช่เราทำ. How I Won the War (1967)
It is obvious to anyone with a spark of humanity in them that he should be treated with sympathy and understanding and sent home.เป็นที่ชัดเจนให้กับทุกคนที่มี ประกายไฟ ของความเป็นมนุษย์ในตัวเขาว่า เขาควรจะเป็น รับการรักษาด้วยความเห็นอก เห็นใจและความเข้าใจ How I Won the War (1967)
What is wrong with the army is that there is not enough humanity in it.คือว่ามีไม่มากพอในความเป็น มนุษย์มัน หุบปาก! How I Won the War (1967)
In my humble opinion, we've become involved in Einstein's time-space continuum theory.ที่เราได้มีส่วนร่วมในของ ไอน์สไต ทฤษฎีเวลาพื้นที่ต่อเนื่อง นักพูดที่คือ Yellow Submarine (1968)
Almost human. - Come on. Let's get out of here.เข้ามา ให้ของได้รับออกจากที่นี่ กระหย่ง Yellow Submarine (1968)
I don't say all humans are evil, simply because their skin is white.ผมมิได้กล่าวว่า มนุษย์ชั่วร้ายไปหมด เพราะพวกมันมีผิวสีเผือก Beneath the Planet of the Apes (1970)
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร Beneath the Planet of the Apes (1970)
Because the only good human is a dead human!เเละพระเป็นเจ้า มนุษย์ที่ไว้ใจได้ คือมนุษย์ที่ตายเเล้ว Beneath the Planet of the Apes (1970)
Now we must replenish the lands that were ravaged by the humans with new, improved feeding grounds.บัดนี้เราต้องกวาดล้างเเผ่นดิน ซึ่งมนุษย์เคยครอบครอง โดยมิให้มันใช้เป็นพื้นที่หากิน Beneath the Planet of the Apes (1970)
I shouldn't cut up the healthy heads of humans.ฉันจะเลิกผ่าสมองคน Beneath the Planet of the Apes (1970)
ln a whole lifetime devoted to the scientific study of humans,ตลอดชีวิตฉันที่ทุมเทให้การศึกษามนุษย์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I've seen the humane way they treat humans here.ลิงที่นี่ไม่ถูกชะตากับมนุษย์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
The kind fit for humans like yourself. You'll pass.อย่างเช่นคุณ... Beneath the Planet of the Apes (1970)
That hum. You hear it too?เสียงหึ่ง ๆ นั่น Beneath the Planet of the Apes (1970)
Forgive me, but with you gone, me and Pete will come under Barzini's thumb.Forgive me, but with you gone, me and Pete will come under Barzini's thumb. The Godfather (1972)
Getting rid of every human being alive in that...กำจัดมนุษย์ทุกผู้ทื่อยู่... Blazing Saddles (1974)
I most humbly apologize.ฉันต้องขอโทษจริง ๆ The Little Prince (1974)
Posthumouslyหลังจากสิ้นชีวาวาย The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humThe most instinctive act of nearly every creature is to protect its young, and with humans this response persists for a lifetime.
humHis brother is all thumbs, but he is a skillful surgeon.
humThe water is important for a human.
humKnowledge in itself is not an end, but a means to an end: to live a full and humane life.
humHe seems to be all thumbs.
humYou're considerate but don't you think you might not need to work a little more at understanding the niceties of the human sprit.
humNatural humility.
humThey are used to the humid climate in summer.
humWarm human relations were fostered.
humThe human race is dominant on earth.
humHuman nature revolts against such a crime.
humI was charmed with it, adopted it, dropped my abrupt contradiction and positive argumentation, and put on the humble inquirer and doubter.
humIt gets very humid here in summer in winter, on the other hand, it gets very dry.
humWe haven't tried the drug out on humans yet.
humSeen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.
humThe dictatorship came under fire for its human rights record.
humSeen from distance, the rock looked like a human face.
humThere is no limit to human progress.
humI'm all thumbs in the kitchen.
humI was never so humiliated in my life.
humThe greatest cause of stress for men is work, while for women human relationships come at the top of the list.
humTo be continued next time, and thus I most humbly request your attendence then.
humHis act was nothing short of superhuman.
humIt is extremely hot and humid in Bali in December.
humWhat he did was against humanity.
humFor the past few days Jane has been quiet and out of humor.
humIt is beyond the boundaries of human intellect.
humThis is where human beings and animals greatly differ.
humHe is of a humorous turn of mind.
humHuman beings are the higher mammals.
humHuman beings seem to find it difficult to give up their old habits.
humHe felt utterly humiliated.
humIt's not over until the horizontally-challenged female human being sings!
humAre we humans alone in this infinite universe?
humHumpty Dumpty sat on a wall; Humpty Dumpty had a great fall; All the King's horses and all the King's men; Couldn't put Humpty Dumpty together again.
humParrots are the only animal that can imitate human speech.
humOnly human beings are capable of speech.
humHe always hums while working.
humHe was devoid of human feeling.
humShe is almost as intelligent as an average human child.
humFrom humorous to creepy stories, like the last volume, you can enjoy various types of stories.
humThe best efforts of the human race, in addition, were necessary to assist the gods in their cosmic task.
humI am not a woman with strange humors.
humParrots often imitate human speech.
humNew York weather is hot and humid in the summer.
humThe study of philosophy belongs to the humanities.
humToo much humility is pride.
humNeedless to say, fundamental human rights should be respected.
humI don't see why I am in a bad humor this morning.
humFrom a humble background, John achieved worldwide fame.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่อมตน[V] be modest, See also: be humble, act modestly, act humbly, Syn. ถ่อมตัว, อ่อนน้อมถ่อมตัว, นอบน้อมถ่อมตน, Example: หลวงพ่อท่านปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย รักสันโดษ ชอบถ่อมตนและเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
เจียมตน[V] humble, See also: humiliate, abase, Syn. เจียมตัว, เจียมเนื้อเจียมตัว, เจียมกะลาหัว, Example: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่รู้จักเจียมตนทำตัวเผยอเจ้านาย, Thai definition: รู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานประมาณ
ครวญเพลง[V] sing, See also: hum, croon, Syn. ร้องเพลง, Example: เธอครวญเพลงคลอเคล้ากับระนาดเอกด้วยท่าทีเอียงอาย, Thai definition: ร้องเพลงที่ท่วงทำนองช้าสอดแทรกเสียงเอื้อนยาวๆ
แปะโป้ง[V] put a fingerprint on, See also: put/set a thump on, have fingerprint impression, Example: คุณยายแปะโป้งแทนการเซ็นชื่อเพราะคุณยายเขียนหนังสือไม่ได้, Thai definition: พิมพ์ลายนิ้วมือแทนหรือประกอบการลงชื่อ
เอชไอวี[N] Human Immune-deficiency Virus, See also: HIV, Syn. ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกับบกพร่อง
สำราญ[V] be happy, See also: be joyful, be good-humoured, Syn. สุข, สบาย, Ant. โศกเศร้า, โศก, เศร้า
สิทธิมนุษยชน[N] human rights, Example: ทุกวันนี้พม่ายังข่มเหงและละเมิดสิทธิมนุษยชนชนกลุ่มน้อยต่างๆ ในประเทศอยู่, Thai definition: สิทธิของความเป็นมนุษย์ที่ติดตัวมาแต่เกิดของมนุษย์ทุกคน
มนุษยสัมพันธ์[N] human relations, Example: เขาเป็นผู้ที่พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนให้เห็นพ้องด้วยได้เป็นเยี่ยม มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักผู้คนกว้างขวางหลายวงการ, Thai definition: ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
มนุษยศาสตร์[N] humanities, Example: วิชาปรัชญาเป็นวิชาแขนงหนึ่งในมนุษยศาสตร์, Thai definition: วิชาว่าด้วยคุณค่าทางจิตใจและงานของคน มีศิลปะ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา, Notes: (สันสกฤต)
มนุษยสัมพันธ์[N] human relations, See also: interpersonal relations, human relationship, Example: ความร่วมมือในหมู่คณะเกิดจากการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน, Thai definition: ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
ภาษาคน[N] human speech, See also: human tongue, human language, Syn. ภาษามนุษย์, Ant. ภาษาสัตว์, Example: สัตว์ที่ถูกฝึกดีมักจะฟังภาษาคนรู้เรื่อง, Count unit: ภาษา
ขำขัน[V] humor, See also: joke, Syn. ขำ, ขบขัน, Example: การชมการแสดงเรื่องล้อยวนชวนขันนี้ให้ความสนุกสนานขำขันสมชื่อเรื่อง
เจียมกะลาหัว[V] be modest, See also: be moderate, be humble, know one's place, Syn. เจียมตัว, Example: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่รู้จักเจียมกะลาหัว
อารมณ์ขัน[N] humour, See also: humor, sense of humour, Ant. เคร่งเครียด, ซีเรียส, Example: ผู้เขียนได้หยอดอารมณ์ขันไว้พอสมควร ทำให้ผู้อ่านติดตามเนื้อเรื่องไปได้เรื่อยๆ โดยไม่เบื่อ, Thai definition: ลักษณะนิสัยที่มักเห็นเรื่องต่างๆ เป็นเรื่องชวนขัน
เรื่องขบขัน[N] comic story, See also: funny story, amusing story, comical story, humorous story, joke, jest, gag, jape, prank, w, Syn. เรื่องตลก, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: นักเขียนนำเรื่องขบขันแซมลงในบทความ, Count unit: เรื่อง
สองจิตสองใจ[V] be in two minds, See also: hesitate, vacillate, waver, dither, hum and haw, Syn. ลังเล, Ant. แน่วแน่, Example: ผมสองจิตสองใจอยู่ว่าจะไปดีหรือไม่, Thai definition: ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกอะไร
หิน[ADJ] cruel, See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious, Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
โหดร้าย[V] be cruel, See also: be ruthless, be heartless, be brutal, be callous, be inhumane, be malevolent, be unkind, b, Syn. โหดเหี้ยม, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: พฤติกรรมของทหารนาซีโหดร้ายดุจคนเถื่อน
โหดร้าย[ADV] brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
อัปยศอดสู[V] disgrace, See also: lose fame, lose face, humiliate, embarrass, dishonour, Syn. อับอายขายหน้า, เสื่อมเสีย, Example: เขาต้องอัปยศอดสูเพราะพฤติกรรมคอรัปชั่นได้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะชน, Thai definition: เสื่อมเสียชื่อเสียง, น่าอับอายขายหน้า
น่าอัปยศ[V] be shameful, See also: be disgraceful, be embarrassing, be humiliating, Syn. น่าอาย, น่าขายหน้า, Example: การถูกขับออกจากตำแหน่งของเขานั้นน่าอัปยศเสื่อมเกียรติกว่าอะไรทั้งสิ้น
น่าขบขัน[V] be comic, See also: be funny, be comical, be amusing, be humourous, Syn. ตลก, น่าหัวเราะ, น่าขำ, Ant. น่าเศร้า, Example: ละครของเขาน่าขบขันเหลือเกิน
น่าขายหน้า[V] be shameful, See also: be disgraceful, be embarrassing, be humiliating, Syn. น่าอาย, Example: คำพูดของเขาทำให้น่าขายหน้า
เนื้อหนังมังสา[N] flesh, See also: human body, Example: เสื้อผ้าผู้หญิงสมัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อแขนกุดเน้นทรวดทรงองค์เอวมากเพื่อตั้งใจโชว์เนื้อหนังมังสา, Thai definition: ร่างกายของคน
ซากพืช[N] humus, See also: dead leaves or plants, Example: ต้องมีวิธีป้องกันไม่ให้ซากพืชที่ถูกย่อยบนผิวดิน ถูกลมพัดหรือฝนตกชะล้าง, Count unit: ซาก, Thai definition: พรรณพืชทุกชนิดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้าเดิม
เชิงเนิน[N] mound, See also: hillock, knoll, hummock, Example: เขารวมตัวกันเป็นกลุ่มอยู่ที่เชิงเนินฝากโน้น, Count unit: แห่ง, Thai definition: ส่วนฐานหรือส่วนด้านล่างของโคกที่ค่อยๆ ลาดสูงขึ้น
ความอำมหิต[N] cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ความป่าเถื่อน[N] brutality, See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง, Example: การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและความป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุม
มวลมนุษย์[N] humankind, See also: mankind, Syn. มนุษยชาติ, มนุษย์โลก, Example: การทดลองยาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์หรือทำลายมวลมนุษย์กันแน่, Count unit: คน, Thai definition: ประชากรบนโลกนี้ทั้งหมดทั้งปวง
เพื่อน[N] friend, See also: companion, comrade, playmate, pal, mate, buddy, chum, Syn. สหาย, เพื่อนฝูง, เกลอ, มิตรสหาย, เพื่อนพ้อง, Example: เขาเป็นเพื่อนที่คบกันมาเกือบ 20 ปี รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
เกินคน[ADV] extremely, See also: beyond human's power, presumptuously, excessively, Example: ความสามารถพิเศษในเกือบทุกๆ ด้าน เขาสามารถทำได้หมด เขาเก่งเกินคนจริงๆ, Thai definition: ยิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วไป
เกาเหลียง[N] Kaoliang, See also: china clay, sorghum, Syn. เกาลิน, ดินเกาลิน, ดินเกาเหลียง, Example: เครื่องถ้วยเนื้อกระเบื้องต้องเตรียมดินขึ้นเป็นพิเศษ โดยมีส่วนผสมของดินประกอบด้วย หินควอตซ์ ดินเกาเหลียง ดินเหนียวขาว, Thai definition: ชื่อดินชนิดหนึ่ง ใช้ปั้นทำเครื่องเคลือบดินเผาได้ดี, Notes: (จีน)
เกาเหลียง[N] Kaoliang wine, See also: spiritous liquor made from grain of sorghum, Syn. เหล้าเกาเหลียง, Example: เซียนจาดองเหล้าเกาเหลียงเป็นโภชนาบำบัดแก้อาการปวดระดู, Thai definition: ชื่อเหล้าจีนชนิดหนึ่ง กลิ่นฉุน รสหวาน
เกลอ[N] comrade, See also: friend, companion, crony, pal, chum, buddy, Syn. เพื่อน, มิตร, สหาย, Ant. ศัตรู, Example: เขาได้มีโอกาสต้อนรับเพื่อนต่างถิ่น ที่เคยดื่มน้ำสาบานเป็นเกลอกันมาตั้งแต่วัยฉกรรจ์, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนสนิท
เกรียก[N] finger breadth, See also: distance tip of thumb and forefinger, Thai definition: ระยะยาวชั่วนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้กางออก
ข้าวฟ่าง[N] millet, See also: sorghum, Example: ที่ฟาร์มของเราใช้ข้าวฟ่างเลี้ยงนก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุก 2 ชนิด ในวงศ์ Gramineae คือ ข้าวฟ่างหางหมา ต้นสูงประมาณ 1 เมตร เมล็ดขนาดเมล็ดงา และข้าวฟ่างสมุทรโคดมหรือข้าวฟ่างหางช้าง ต้นสูงประมาณ 2 เมตร เมล็ดขนาดเมล็ดพริกไทย
คน[N] human, See also: man, person, people, human being, Syn. มนุษย์, Example: ในสมัยก่อนคนยังอาศัยอยู่ในถ้ำ และใช้อาวุธง่ายๆ ในการล่าสัตว์, Count unit: คน
ขุยอินทรีย์[N] humus, Example: ขุยอินทรีย์เป็นที่มาของแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แก่พืช, Thai definition: อินทรียวัตถุที่สลายตัว ปะปนอยู่ในดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์
ขุนเพ็ด[N] carved wood of penis, See also: replica of human penis, Syn. ปลัดขิก, อ้ายขิก, Example: เขานับถือขุนเพ็ดมาก เพราะเชื่อว่าเป็นของที่ให้คุณ, Thai definition: รูปอวัยวะอันเป็นองค์กำเนิดของชาย, รูปของลับของชาย
ค่อม[ADJ] hunchbacked, See also: humpbacked, Example: พวกพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหลังค่อมต้องอาศัยไม้เท้าเพื่อประคองตนเอง, Thai definition: เตี้ยผิดธรรมดาและมีหลังงอ
โคก[N] mound, See also: knoll, hillock, hummock, hammock, Syn. เนิน, Example: ชาวนาปลูกกระต๊อบอยู่ใกล้โคก, Count unit: โคก, Thai definition: ที่ดินที่นูนสูงขึ้น
งานบุคลากร[N] personnel department, See also: human resources department, Syn. งานบุคคล, Example: งานบุคลากรเป็นงานที่ต้องติดต่อกับพนักงานทุกฝ่ายภายในองค์กร, Thai definition: งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
แผ่เผื่อ[V] be generous, See also: be benevolent, be kind, be humane, be liberal, Syn. เผื่อแผ่, Ant. ตระหนี่, ขี้เหนียว, Example: ้ถ้าเก็บความรู้เอาไว้กับตัวเอง ความรู้จะไม่เพิ่มพูน ควรนำเผยแพร่แผ่เผื่อให้ผู้อื่นทำให้ความรู้ไม่สูญแต่กลับยิ่งงอกงาม, Thai definition: ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความโอบอ้อมอารี
พ้นวิสัย[ADJ] beyond one's power/help, See also: beyond human control, be impossible, Syn. เป็นไปไม่ได้, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องพ้นวิสัยที่ท่านจะช่วยเหลือคุณได้, Thai definition: เกินความสามารถ, ที่ไม่อาจเป็นไปได้หรือไม่สามารถจะกระทำได้, Notes: (กฎหมาย)
พูดหัว[V] talk cheerfully and humorously, Example: ยายชอบพูดหัวกับเด็กๆ ที่บ้านทุกคน จนหลานๆ ติดกันแจ, Thai definition: พูดหัวเราะต่อกระซิก
เพื่อนยาก[N] chum, See also: faithful friend, true friend, Syn. เพื่อนแท้, Example: เขาคิดถึงเพื่อนยากที่อยู่ไกลแสนไกลขึ้นมาอย่างจับใจ, Thai definition: เพื่อนที่ช่วยเหลือกันในยามยาก
เป๊ก[N] peg, See also: pin, thumbtack, Syn. หมุด, เข็มหมุด, Example: เขาเอาเป๊กไม้หนีบผ้าที่ซักแล้ว, Count unit: ตัว, Notes: (ทับศัพท์)
เป้ง[N] Phoenix humilis, See also: Phoenix paludosa, Syn. ต้นเป้ง, Example: ในสวนสาธารณะนี้มีต้นเป้งอยู่หลายต้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่ม 3 ชนิดในสกุล Phoenix วงศ์ Palmae ก้านใบมีหนาม คือ เป้งทะเล (P. paludosa Roxb.) ขึ้นตามชายทะเล, เป้งดอย (P. humilis Royle) ขึ้นตามป่าดอน, และ เป้งบก หรือ ปุ้มเป้ง (P. acaulis Ham.) ขึ้นในป่าเต็งรัง
มืออ่อน[ADJ] well-mannered, See also: respectful, submissive, humble, reverent, Syn. นอบน้อม, อ่อนน้อม, Ant. มือแข็ง, Example: เขาเป็นคนมืออ่อนพบใครก็ยกมือไหว้
มนุษย์[N] human, See also: human being, man or woman, creature, mortal, Syn. สามัญชน, บุคคล, คน, ปุถุชน, Example: มนุษย์ในอนาคต เป็นมนุษย์ที่มีโอกาสเรียนทุกอย่างที่อยากจะเรียนได้โดยไม่มีวันสิ้นสุด, Count unit: คน, Thai definition: สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล, สัตว์ที่มีจิตใจสูงแต่ยังมีกิเลส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมนุษย์[n. exp.] (āhān manut) FR: alimentation humaine [f]
อักขระของมนุษย์[n.] (akkhara khøng manut) EN: fine human script   FR: écriture humaine [f]
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being   FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
อมนุษย์[adj.] (amanut) EN: inhuman   FR: inhumain
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ดี[n. exp.] (ārom dī) EN: good mood   FR: bonne humeur [f]
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ดีขึ้น[v. exp.] (ārom dī kheun) FR: être de meilleure humeur
อารมณ์ขัน[n.] (āromkhan) EN: humour = humor (Am.) ; sense of humour   FR: humour [f] ; esprit [m] ; sens de l'humour [m]
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์อ่อนโยน[X] (ārom ønyōn) EN: gentle disposition   FR: accortise [f] (vx) ; humeur accorte [f] (vx)
อารมณ์เสีย[n. exp.] (ārom sīa) EN: bad mood   FR: mauvaise humeur [f]
อารมณ์เสีย[v.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper   FR: être d'humeur massacrante
อวัยวะมนุษย์[n. exp.] (awaiyawa manut) EN: human organ   
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-kham) EN: jokingly   FR: avec humour ; par amusement
โบคุ่ม[TM] (Bōkhum) EN: Bochum   FR: Bochum
บุรุษโทษ[n.] (burutsathōt) EN: human evil characteristics   
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland   FR: marécage [m] ; zone humide [f]
ชัยภูมิ[n. prop.] (Chaiyaphūm) EN: Chaiyaphum   FR: Chaiyapum
ฉ่ำ[adj.] (cham) EN: wet ; damp ; moist; humid   FR: humide
ชื้น [adj.] (cheūn) EN: damp ; moist ; humid ; clammy   FR: humide ; moite ; suintant
ชื้นแฉะ [adj.] (cheūn chae) EN: damp ; moist   FR: humide
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against   FR: humilier
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (chīwit kap singwaētløm) EN: human being and environment   
ช่อมาลี[n.] (chǿmālī) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.   FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.
ชุ่ม[v.] (chum) EN: be soaked ; dampen ; be moist ; be humid ; be damp ; be wet ; be drenched   
ชุ่มชื้น[adj.] (chumcheūn) EN: damp ; soaked ; moist ; wet   FR: humide ; moite
ชุมพร[n. prop.] (Chumphøn) EN: Chumphon (South)   FR: Chumphon (Sud)
ดอกแค[n. exp.] (døk khaē) EN: Vegetable Humming Bird ; Sesban, Agasta   
อืม[interj.] (eūm) EN: um   FR: hum
อือม์[interj.] (eūm) EN: um   FR: hum
ฝังศพ[v. exp.] (fang sop) EN: bury the dead ; hold a burial   FR: inhumer ; enterrer ; ensevelir
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
หายหวัด [v. exp.] (hāi wat) FR: guérir d'un rhume
ฮัม[v.] (ham) EN: hum   FR: fredonner
ฮัมเพลง [v. exp.] (ham phlēng) EN: hum a song   FR: fredonner une chanson ; fredonner un air
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel   FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel   FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
หัว[n.] (hūa) EN: pate (hum.)   FR: chef [m] ; caboche (fam.) [f] ; citron (fam.) [m] ; ciboulot (fam.) [m]
หัวแม่มือ [n.] (hūamaēmeū) EN: thumb   FR: pouce [m]
หัวเสีย[v.] (hūasīa) EN: be in a bad temper ; lose one's temper ; be irritable   FR: être de méchante humeur ; être en colère ; perdre la tête
จังหวัดชัยภูมิ[n. prop.] (Jangwat Chaiyaphūm) EN: Chaiyaphum province   FR: province de Chaiyaphum [f]
จังหวัดชุมพร[n. prop.] (Jangwat Chumphøn) EN: Chumphon province   FR: province de Chumphon [f]
จังหวัดปทุมธานี[n. prop.] (Jangwat Pathum Thānī) EN: Pathum Thani province   FR: province de Pathum Thani
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล[n. exp.] (jaonāthī fāi bukkhon) EN: human ressources officer   
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate   FR: être réservé ; faire preuve de réserve
เจียมกะลาหัว[v. exp.] (jīem kalāhūa) EN: be modest ; be moderate ; be humble ; know one's place   
เจียมเนื้อเจียมตัว[v. exp.] (jīem neūa jīem tūa) EN: be modest ; be humble ; be moderate ; know one's place   FR: être modeste ; être humble

CMU English Pronouncing Dictionary
HUM    HH AH1 M
HUML    HH AH1 M AH0 L
HUMI    HH Y UW1 M IY0
SHUM    SH AH1 M
HUMM    HH AH1 M
HUMP    HH AH1 M P
THUM    TH AH1 M
HUME    HH Y UW1 M
CHUM    CH AH1 M
HUMS    HH AH1 M Z
CHUMS    CH AH1 M Z
HUMID    Y UW1 M AH0 D
HUMAN    HH Y UW1 M AH0 N
HUMAN    Y UW1 M AH0 N
THUMM    TH AH1 M
HUMKE    HH AH1 M K IY0
HUMOR    HH Y UW1 M ER0
HUMES    HH Y UW1 M Z
THUMP    TH AH1 M P
HUMUS    HH Y UW1 M AH0 S
CHUMP    CH AH1 M P
HUMID    HH Y UW1 M AH0 D
SCHUM    SH AH1 M
THUMB    TH AH1 M
THUMA    TH UW1 M AH0
HUMPH    HH AH1 M F
NAHUM    N AE1 HH AH0 M
THUMBS    TH AH1 M Z
SHUMER    SH UW1 M ER0
HUMANS    HH Y UW1 M AH0 N Z
HUMBLE    HH AH1 M B AH0 L
HUMBUG    HH AH1 M B AH2 G
HUMPAL    HH AH1 M P AH0 L
HUMPTY    HH AH1 M P T IY0
HUMANS    Y UW1 M AH0 N Z
YOCHUM    Y AA1 K AH0 M
SCHUMM    SH AH1 M
HUMANN    HH Y UW1 M AH0 N
HUMBER    HH AH1 M B ER0
HUMMEL    HH AH1 M AH0 L
EXHUME    EH0 K S HH Y UW1 M
HUMPED    HH AH1 M P T
HUMVEE    HH AH1 M V IY2
SHUMAN    SH UW1 M AH0 N
HUMANA    HH Y UW0 M AE1 N AH0
JOCHUM    JH AA1 K AH0 M
HUMANE    HH Y UW0 M EY1 N
HUMMER    HH AH1 M ER0
THUMAN    TH UW1 M AH0 N
HUMFRY    HH AH1 M F ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hum    (v) hˈʌm (h uh1 m)
chum    (v) tʃˈʌm (ch uh1 m)
hump    (v) hˈʌmp (h uh1 m p)
hums    (v) hˈʌmz (h uh1 m z)
chump    (n) tʃˈʌmp (ch uh1 m p)
chums    (v) tʃˈʌmz (ch uh1 m z)
human    (n) hjˈuːmən (h y uu1 m @ n)
humid    (j) hjˈuːmɪd (h y uu1 m i d)
humph    (uh) hˈʌmpf (h uh1 m p f)
humps    (v) hˈʌmps (h uh1 m p s)
humus    (n) hjˈuːməs (h y uu1 m @ s)
thumb    (v) θˈʌm (th uh1 m)
thump    (v) θˈʌmp (th uh1 m p)
Bochum    (n) bˈɒkəm (b o1 k @ m)
chummy    (j) tʃˈʌmiː (ch uh1 m ii)
chumps    (n) tʃˈʌmps (ch uh1 m p s)
exhume    (v) ˈɛkshjˈuːm (e1 k s h y uu1 m)
humane    (j) hjˈuːmˈɛɪn (h y uu1 m ei1 n)
humans    (n) hjˈuːmənz (h y uu1 m @ n z)
humble    (v) hˈʌmbl (h uh1 m b l)
humbly    (a) hˈʌmbliː (h uh1 m b l ii)
humbug    (v) hˈʌmbʌg (h uh1 m b uh g)
hummed    (v) hˈʌmd (h uh1 m d)
humour    (v) hjˈuːmər (h y uu1 m @ r)
humped    (v) hˈʌmpt (h uh1 m p t)
thumbs    (v) θˈʌmz (th uh1 m z)
thumps    (v) θˈʌmps (th uh1 m p s)
Schumer    (n) ʃˈumər (sh u1 m @ r)
chummed    (v) tʃˈʌmd (ch uh1 m d)
exhumed    (v) ˈɛkshjˈuːmd (e1 k s h y uu1 m d)
exhumes    (v) ˈɛkshjˈuːmz (e1 k s h y uu1 m z)
humanly    (a) hjˈuːmənliː (h y uu1 m @ n l ii)
humbled    (v) hˈʌmbld (h uh1 m b l d)
humbler    (j) hˈʌmblər (h uh1 m b l @ r)
humbles    (v) hˈʌmblz (h uh1 m b l z)
humbugs    (v) hˈʌmbʌgz (h uh1 m b uh g z)
humdrum    (j) hˈʌmdrʌm (h uh1 m d r uh m)
humerus    (n) hjˈuːmərəs (h y uu1 m @ r @ s)
humming    (v) hˈʌmɪŋ (h uh1 m i ng)
hummock    (n) hˈʌmək (h uh1 m @ k)
humours    (v) hjˈuːməz (h y uu1 m @ z)
humping    (v) hˈʌmpɪŋ (h uh1 m p i ng)
inhuman    (j) ˈɪnhjˈuːmən (i1 n h y uu1 m @ n)
sorghum    (n) sˈɔːgəm (s oo1 g @ m)
thumbed    (v) θˈʌmd (th uh1 m d)
thumped    (v) θˈʌmpt (th uh1 m p t)
Humphrey    (n) hˈʌmfriː (h uh1 m f r ii)
chummier    (j) tʃˈʌmɪəʴr (ch uh1 m i@ r)
chumming    (v) tʃˈʌmɪŋ (ch uh1 m i ng)
exhuming    (v) ˈɛkshjˈuːmɪŋ (e1 k s h y uu1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
身体[shēn tǐ, ㄕㄣ ㄊㄧˇ, / ] (human) body; health, #786 [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里, #1,229 [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment, #1,229 [Add to Longdo]
人类[rén lèi, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, / ] humanity; human race; mankind, #1,271 [Add to Longdo]
本人[běn rén, ㄅㄣˇ ㄖㄣˊ, ] the person himself; I (humble form used in speeches); oneself; myself; in person; personal, #2,196 [Add to Longdo]
[cháo, ㄔㄠˊ, ] tide; current; damp; moist; humid, #2,292 [Add to Longdo]
人体[rén tǐ, ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ, / ] human body, #3,053 [Add to Longdo]
[hēng, ㄏㄥ, ] hum; (interj. of contempt), #3,458 [Add to Longdo]
[rén, ㄖㄣˊ, ] humane; kernel, #3,746 [Add to Longdo]
[cùn, ㄘㄨㄣˋ, ] a unit of length; inch; thumb, #3,895 [Add to Longdo]
微微[wēi wēi, ㄨㄟ ㄨㄟ, ] slight; faint; humble, #4,083 [Add to Longdo]
[lún, ㄌㄨㄣˊ, / ] human relationship, #4,646 [Add to Longdo]
[cǎn, ㄘㄢˇ, / ] miserable; wretched; cruel; inhuman; seriously; badly; tragic, #4,810 [Add to Longdo]
人文[rén wén, ㄖㄣˊ ㄨㄣˊ, ] humanities; human affairs, #4,819 [Add to Longdo]
人为[rén wéi, ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, / ] artificial; man-made; having human cause or origin; human attempt or effort, #5,463 [Add to Longdo]
人性[rén xìng, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, ] human nature; humanity; human; the totality of human attributes, #5,648 [Add to Longdo]
幽默[yōu mò, ㄧㄡ ㄇㄛˋ, ] humor; humorous, #5,912 [Add to Longdo]
机体[jī tǐ, ㄐㄧ ㄊㄧˇ, / ] organism; human body, #6,835 [Add to Longdo]
人力资源[rén lì zī yuán, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄗ ㄩㄢˊ, / ] human resources, #6,939 [Add to Longdo]
人权[rén quán, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] human rights, #7,277 [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, ] compassionate; gentle; merciful; kind; humane, #8,240 [Add to Longdo]
[wū, , / ] (onomat. for humming), #8,301 [Add to Longdo]
滋润[zī rùn, ㄗ ㄖㄨㄣˋ, / ] moist; humid; to moisten; to provide moisture; comfortably off, #8,460 [Add to Longdo]
白酒[bái jiǔ, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄡˇ, ] spirit usually distilled from sorghum or maize; white spirit, #9,037 [Add to Longdo]
超人[chāo rén, ㄔㄠ ㄖㄣˊ, ] Superman; superhuman; exceptional, #9,865 [Add to Longdo]
侮辱[wǔ rǔ, ˇ ㄖㄨˇ, ] to insult; to humiliate; dishonor, #10,378 [Add to Longdo]
舒马赫[Shū mǎ hè, ㄕㄨ ㄇㄚˇ ㄏㄜˋ, / ] Schumacher, #10,583 [Add to Longdo]
人中[rén zhōng, ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥ, ] philtrum; crease on the upper lip; the "human center" acupuncture point, #11,253 [Add to Longdo]
湿度[shī dù, ㄕ ㄉㄨˋ, 湿 / ] humidity level, #11,576 [Add to Longdo]
追加[zhuī jiā, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄚ, ] to add something extra; an additional increment; addendum; to append; an additional posthumous title, #11,994 [Add to Longdo]
[yín, ˊ, ] moan; to hum, #12,636 [Add to Longdo]
文科[wén kē, ㄨㄣˊ ㄎㄜ, ] liberal arts; humanities, #12,749 [Add to Longdo]
人道[rén dào, ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, ] human sympathy; humanitarianism; humane; (Buddh.) the "human way" (one of the stages in the cycle of reincarnation), #13,366 [Add to Longdo]
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, / ] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment., #13,406 [Add to Longdo]
颈椎[jǐng zhuī, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄟ, / ] cervical vertebra; the seven cervical vertebrae in the neck of humans and most mammals, #14,140 [Add to Longdo]
小女[xiǎo nǚ, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄩˇ, ] my daughter (humble), #14,375 [Add to Longdo]
[mǔ, ㄇㄨˇ, ] thumb; big toe, #14,532 [Add to Longdo]
耻辱[chǐ rǔ, ㄔˇ ㄖㄨˇ, / ] disgrace; shame; humiliation, #14,589 [Add to Longdo]
拇指[mǔ zhǐ, ㄇㄨˇ ㄓˇ, ] thumb; big toe, #14,861 [Add to Longdo]
丢脸[diū liǎn, ㄉㄧㄡ ㄌㄧㄢˇ, / ] loss of face; humiliation, #15,315 [Add to Longdo]
人际[rén jì, ㄖㄣˊ ㄐㄧˋ, / ] human relationships; interpersonal, #15,691 [Add to Longdo]
红十字会[hóng shí zì huì, ㄏㄨㄥˊ ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] Red Cross (international humanitarian movement), #15,852 [Add to Longdo]
人道主义[rén dào zhǔ yì, ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] humanism; humanitarian (aid), #15,965 [Add to Longdo]
人世[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] human world, #16,006 [Add to Longdo]
大拇指[dà mu zhǐ, ㄉㄚˋ ㄇㄨ˙ ㄓˇ, ] thumb; Tom thumb (small person in folk tales), #16,119 [Add to Longdo]
[bēi, ㄅㄟ, ] low; base; vulgar; inferior; humble, #17,047 [Add to Longdo]
[mián, ㄇㄧㄢˊ, / 綿] silk down; silky smooth; cotton (used for 棉); to continue uninterrupted; unending; soft and weak; weak (e.g. my humble efforts, as humility expr.); (dial.) mild-mannered, #17,516 [Add to Longdo]
人命[rén mìng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄥˋ, ] human life, #17,686 [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, / ] humpback; camel, #17,724 [Add to Longdo]
嗡嗡[wēng wēng, , ] buzz; drone; hum, #18,057 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
噴霧[ふんむ, funmu] (n) spray
ふんわり[ふんわり, funwari] (adj) ฟูฟ่อง อ่อนนุ่ม
[ふんどし, fundoshi] ผ้าเตี่ยว
直噴エンジン[ちょくふんえんじん, chokufun'enjin] (n) Direct Fuel-Injection Engine
雰囲気[ふんいき, fun'iki] บรรยากาศ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
申す[もうす, mousu] Thai: ชื่อ(เป็นคำถ่อมตนใช้ในการแนะนำชื่อตนเอง) English: to be called (hum)
人間[にんげん, ningen] Thai: มนุษย์ English: human being
居る[おる, oru] Thai: อยู่(เป็นรูปถ่อมตนใช้กับพฤติกรรมของผู้พูด) English: to be (hum)
存じる[ぞんじる, zonjiru] Thai: ทราบ(รูปถ่อมตนของผู้พูด) English: to know (hum)
頂く[いただく, itadaku] Thai: กิน English: to take food or drink (hum)
参る[まいる, mairu] Thai: มา(คำถ่อมตนของผู้พูด) English: to come (hum)

German-Thai: Longdo Dictionary
humorvoll(adj) ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน, ที่เต็มไปด้วยมุกตลก เช่น Er ist humorvoll. Er kann immer über sich selbst lachen. เขามีอารมณ์ขันจัง เขาสามารถหัวเราะขำตัวเองได้ตลอดเวลา , See also: A. humorlos,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reihumin turn [Add to Longdo]
Arbeitskräfte {pl}work force; labour force; human resources; workers [Add to Longdo]
Befeuchter {m}; Befeuchtungseinrichtung {f}humidifier; moisturizer; moisturiser [Add to Longdo]
Beisetzung {f}; Beerdigung {f}inhumation [Add to Longdo]
über den Berg sein [übtr.]to be over the worst; to be over the hump [Add to Longdo]
Beschämung {f}; Erniedrigung {f} | Beschämungen {pl}; Erniedrigungen {pl}humiliation | humiliations [Add to Longdo]
Bescheidenheit {f}humility [Add to Longdo]
Bierhumpen {m}beer stein [Add to Longdo]
Blechumformung {f}sheet forming [Add to Longdo]
Brausen {n} (des Verkehrs)hum (of the traffic) [Add to Longdo]
Buchumschlag {m}; Hülle {f} | Buchumschläge {pl}; Hüllen {pl}wrapper | wrappers [Add to Longdo]
Buchumschlag {m}; Umschlag {m}jacket [Add to Longdo]
Buckel {m}; Höcker {m}; Auswuchs {m}hump; hunch [Add to Longdo]
Buckelige {m,f}; Buckeliger | Buckeligen {pl}humpback | humpbacks [Add to Longdo]
einen Buckel machento hump one's back [Add to Longdo]
Bums {m}; dumpfer Schlag; Knuff {m}thump [Add to Longdo]
Dampfbefeuchter {m}steam humidifier [Add to Longdo]
Dampfbefeuchterventil {n}steam humidifier valve [Add to Longdo]
Daumen {m} | Daumen {pl} | Daumen drehen | die Daumen drücken | Daumen lutschen | einen grünen Daumen haben [übtr.]thumb | thumbs | to twiddle one's thumbs | to keep one's fingers crossed | to suck the thumb | to have green fingers [fig.] [Add to Longdo]
Daumenabdruck {m}thumb print; thumbprint [Add to Longdo]
Daumendrucktechnik {f}thumbing [Add to Longdo]
Daumenlutschen {n}thumb-sucking [Add to Longdo]
Daumennagel {m} | Daumennägel {pl}thumbnail | thumbnails [Add to Longdo]
Daumenschraube {f} | Daumenschrauben {pl}thumbscrew | thumbscrews [Add to Longdo]
Demagoge {m}; Demagogin {f}tub-thumper [Add to Longdo]
Demagogie {f}tub-thumping [Add to Longdo]
Demut {f}humbleness [Add to Longdo]
Demut {f}humility [Add to Longdo]
Dummkopf {m}chump [Add to Longdo]
Eishügel {m} | Eishügel {pl}hummock | hummocks [Add to Longdo]
praktische Erfahrung {f}; Erfahrungswert {m}rule of thumb [Add to Longdo]
Exhumierung {f} | Exhumierungen {pl}disinterment | disinterments [Add to Longdo]
Exhumierung {f}exhumation [Add to Longdo]
jenseits des menschlichen Fassungsvermögensbeyond the compass of the human mind [Add to Longdo]
Faust {f} | Fäuste {pl} | auf eigene Faust | auf eigene Faust | mit eiserner Faust | mit der Faust auf den Tisch schlagen [übtr.] | mit der Faust auf den Tisch schlagen [übtr.] | mit den Fäusten kämpfenfist | fists | off one's own bat | on one's own; on one's own initiative; on one's own hook | with an iron hand | to put one's foot down | to thump the table with one's fist | to fist-fight [Add to Longdo]
Faustregel {f} | Faustregeln {pl}rule of thumb; rule of the thumb; rule-of-thumb | rules of the thumb [Add to Longdo]
Feuchtigkeit {f}; Feuchte {f} | absolute Feuchtigkeit | relative Feuchtigkeithumidity | absolute humidity | relative humidity [Add to Longdo]
Feuchtigkeit {f}humidification [Add to Longdo]
Feuchtigkeitsgrad {m}degree of humidity [Add to Longdo]
Feuchtwechselklima {n}cyclic humidity [Add to Longdo]
Fingerschraube {f} [techn.]thumb screw [Add to Longdo]
Galgenhumor {m}gallows humour [Add to Longdo]
Galgenhumor {m}galgenhumor [Am.] [Add to Longdo]
Geisteswissenschaften {pl} (als Studium)humanities [Add to Longdo]
Geselligkeit {f}chumminess [Add to Longdo]
Grausamkeit {f}inhumanity [Add to Longdo]
Hand {f} | Hände {pl} | mit der Hand | sich die Hand geben | unter der Hand | unter der Hand; klammheimlich | unter der Hand | unter der Hand | eine ruhige Hand | aus erster Hand | aus zweiter Hand | aus zweiter Hand kaufen | bei der Hand; zur Hand | mit leeren Händen | jdm. freie Hand lassen | etw. aus den Händen geben | ohne Hand und Fuß [übtr.] | von der Hand in den Mund leben [übtr.] | zwei linke Hände haben [übtr.] | mit sicherer Handhand | hands | by hand; manual; manually | to shake hands | secretly | on the quiet | underhand | underhandly; backhandedly | a steady hand | at first hand; firsthand | secondhand | to buy secondhand | at hand | empty-handed | to give someone plenty of rope | to let sth. out of one's hands | without rhyme or reason | to lead a hand-to-mouth existence | to be all thumbs | with sure touch [Add to Longdo]
Hindernis {n}hump [Add to Longdo]
Hinken {n}; Humpeln {n}limp [Add to Longdo]
Hirse {f}; Sorghum {n}sorghum [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
king bhumibol adulyadej (n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช

Japanese-English: EDICT Dictionary
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
HLA抗原[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive [Add to Longdo]
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
おかしみ[, okashimi] (n) humor; humour; wit [Add to Longdo]
お願いします(P);御願いします[おねがいします, onegaishimasu] (exp) (hum) please; (P) [Add to Longdo]
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy [Add to Longdo]
お手数をおかけいたします;お手数をおかけ致します[おてすうをおかけいたします, otesuuwookakeitashimasu] (exp) (hum) (See 手数をかける) to be a burden; to make trouble for someone [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
お目にかける;お目に掛ける;御目に掛ける;御目にかける[おめにかける, omenikakeru] (exp,v1) (hum) to show [Add to Longdo]
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
ぎいとん[, giiton] (adv,adv-to) (on-mim) squeaking or creaking (followed by a thump) [Add to Longdo]
ことん[, koton] (adv-to) (on-mim) clunk; thump [Add to Longdo]
ごとり[, gotori] (adv-to,adv) thump; clang; clank [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ご機嫌麗しい;御機嫌麗しい[ごきげんうるわしい, gokigen'uruwashii] (adj-i) in good humor (humour) [Add to Longdo]
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present [Add to Longdo]
させて頂く[させていただく, saseteitadaku] (exp,v5k) (hum) to have the privilege of doing [Add to Longdo]
しがない[, shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial [Add to Longdo]
じめじめ[, jimejime] (adv,n,vs) (on-mim) damp and humid; sodden; wet; clammy; (P) [Add to Longdo]
すとん;ストン[, suton ; suton] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (with a) thump; (2) (on-mim) (hanging) straight down [Add to Longdo]
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy) [Add to Longdo]
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
せん状骨[せんじょうこつ, senjoukotsu] (n) scaphoid bone (in wrist near thumb) [Add to Longdo]
つめ見出し[つめみだし, tsumemidashi] (n) thumb index (e.g. in a dictionary) [Add to Longdo]
どっかと[, dokkato] (adv) (on-mim) with a thump; floppingly [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
ぶんぶん[, bunbun] (n,adv) (on-mim) buzz; hum [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
ます[, masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
もみ手で頼む;揉み手で頼む[もみででたのむ, momidedetanomu] (exp,v5m) to supplicate; to implore humbly [Add to Longdo]
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team [Add to Longdo]
アストニッシメント;アストニッシュメント[, asutonisshimento ; asutonisshumento] (n) astonishment [Add to Longdo]
アッシュメドウズキリフィッシュ[, asshumedouzukirifisshu] (n) Ash Meadows killifish (Empetrichthys merriami) [Add to Longdo]
アルペン種目[アルペンしゅもく, arupen shumoku] (n) Alpine events; Alpine sports [Add to Longdo]
アンチエスタブリッシュメント[, anchiesutaburisshumento] (n) anti-establishment [Add to Longdo]
アンチヒューマニズム[, anchihyu-manizumu] (n) anti-humanism [Add to Longdo]
イーストパシフィックバタフライフィッシュ;スリーバンディッドバタフライフィッシュ[, i-sutopashifikkubatafuraifisshu ; suri-bandeiddobatafuraifisshu] (n) threebanded butterflyfish (Chaetodon humeralis) [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[, isutaburisshumento] (n) {comp} establishment [Add to Longdo]
イングリッシュマフィン[, ingurisshumafin] (n) English muffin [Add to Longdo]
インドシュモクザメ属[インドシュモクザメぞく, indoshumokuzame zoku] (n) Eusphyra (genus of hammerhead shark in the family Sphyrnidae whose sole member is the winghead shark) [Add to Longdo]
ウタリ[, utari] (n) (1) human (in Ainu) (ain [Add to Longdo]
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
エスタブリッシュメント;エスタブリシュメント[, esutaburisshumento ; esutaburishumento] (n) establishment [Add to Longdo]
オニテングハギ[, onitenguhagi] (n) humpback unicornfish (Naso brachycentron, species of Indo-Pacific tang) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
キャッシュメモリ[きゃっしゅめもり, kyasshumemori] cache (memory) [Add to Longdo]
サムホイール[さむほいーる, samuhoi-ru] thumb wheel [Add to Longdo]
シュミレーション[しゅみれーしょん, shumire-shon] simulation [Add to Longdo]
ヒューマンインタフェース[ひゅーまん'いんたふぇーす, hyu-man ' intafe-su] (computer) human interface, CHI [Add to Longdo]
フラッシュメモリ[ふらっしゅめもり, furasshumemori] flash memory [Add to Longdo]
指動輪[しどうりん, shidourin] thumb wheel [Add to Longdo]
人間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering [Add to Longdo]
絶対湿度[ぜったいしつど, zettaishitsudo] absolute humidity [Add to Longdo]
相対湿度[そうたいしつど, soutaishitsudo] relative humidity [Add to Longdo]
特殊文字[とくしゅもじ, tokushumoji] special character [Add to Longdo]
特殊文字[とくしゅもじ, tokushumoji] special character [Add to Longdo]
特殊文字語[とくしゅもじご, tokushumojigo] special-character word [Add to Longdo]
特殊名[とくしゅめい, tokushumei] special-names [Add to Longdo]
特殊名記述項[とくしゅめいきじゅつこう, tokushumeikijutsukou] special names entry [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人倫[じんりん, jinrin] Sittlichkeit, Humanitaet [Add to Longdo]
仁義[じんぎ, jingi] Humanitaet_und_Gerechtigkeit [Add to Longdo]
川柳[せんりゅう, senryuu] 17-silbiges_humoristisches, satirisches_Gedicht [Add to Longdo]
漫才[まんざい, manzai] humoristischer_Dialog (auf der Buehne) [Add to Longdo]
趣味[しゅみ, shumi] Interesse, Geschmack, Hobby [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top