ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hume

HH Y UW1 M   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hume-, *hume*
Possible hiragana form: ふめ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humerus(ฮิว'เมอรัส) n. กระดูกต้นแขน,กระดูกแขน,กระดูกปีกนกหรือไก่ -pl. humeri
exhume(เอคซูม') vt. ขุดขึ้นจากหลุม,ขุดศพขึ้นมา,ขุดค้น,ปฏิสังขรณ์., See also: exhumation n. exhumer n., Syn. unearth,
inhume(อินฮิม') vt. ฝัง,ฝังดิน., See also: inhumation n. inhumer n., Syn. bury,inter

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humectationการทำให้ชุ่มชื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humerusกระดูกต้นแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Humeral fracturesกระดูกต้นแขนหัก [TU Subject Heading]
Humerusกระดูกต้นแขน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
3-part proximal humerus fracture.กระดูกต้นแขน หักสามท่อน Love/Addiction (2007)
All right. I found avulsion fractures along the proximal humerus.ตกลง ผมเจอรอยแตกที่แขนท่อนบน The Bond in the Boot (2009)
Here we see a bone laceration on the victim's proximal humerus adjacent to the greater tubercle.ตรงนี้เรามองเห็น การฉีกขาดของกระดูก ตรงกระดูกหัวไหล่ของเหยื่อ มุมประชิดกับปุ่มใหญ่ ตรงกระดูกต้นแขน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Okay, so far, we have a nick on the scapula, suggesting stabbing, and splintering on the humerus, which suggests sawing.โอเค เราแค่มีร่องรอยตรงกระดูกไหล่ น่าเกิดจากการถูกแทง และรอยแตกตรงกระูดูกต้นแขน น่าจะเกิดจากการเลื่อย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Our victim's arm was severed through the body of the humerus.เหยื่อของเราถูกตัดที่กระดูกต้นแขน Bone Voyage (2009)
A 60% subluxation between the scapula and the humerus indicates that his right shoulder was dislocated.มีอัตราการเจริญเติบโต 60% ระหว่าง กระดูกสะบักและกระดูกต้นแขน ซึ่งชี้ว่าไหล่ขวาของเขาเคยได้รับบาดเจ็บ The Dwarf in the Dirt (2009)
Well, assuming you're correct that your right humerusถ้าคุณคิดถูกว่ากระดูกต้นแขนขวา The Adhesive Duck Deficiency (2009)
There's some kind of viscous film on the humerus and scapula.มีเยื่อเหนียวๆบางอย่างอยู่ที่กระดูกแขนและหัวไหล่ The Bones on the Blue Line (2010)
The victim sustained a fracture of the lateral epicondyle and the shaft of the left distal humerus.เหยื่อมีร่องรอยแตก ที่้แถบขาทางด้านข้างตัว และตรงลำ ของกระดูกต้นแขนซ้าย The Boy with the Answer (2010)
In the humerus.ในกระดูกต้นแขน Last Temptation (2011)
Based on the vertical head diameter of the humerus,ยึดตามเส้นผ่าศูนย์กลางของกระดูกต้นแขน The Patriot in Purgatory (2012)
Okay, the ends of the humerus are also abraded with no remodeling, so, he could have been dragged by his arms.ส่วนปลายของกระดูกต้นแขน เกิดการสึกกร่อนด้วย และไม่มีการฟื้นฟู, ดังนั้นเขาอาจถูกลากที่แขน The Patriot in Purgatory (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ดี[n. exp.] (ārom dī) EN: good mood   FR: bonne humeur [f]
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ดีขึ้น[v. exp.] (ārom dī kheun) FR: être de meilleure humeur
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์อ่อนโยน[X] (ārom ønyōn) EN: gentle disposition   FR: accortise [f] (vx) ; humeur accorte [f] (vx)
อารมณ์เสีย[n. exp.] (ārom sīa) EN: bad mood   FR: mauvaise humeur [f]
อารมณ์เสีย[v.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper   FR: être d'humeur massacrante
ฝังศพ[v. exp.] (fang sop) EN: bury the dead ; hold a burial   FR: inhumer ; enterrer ; ensevelir
หายหวัด [v. exp.] (hāi wat) FR: guérir d'un rhume

CMU English Pronouncing Dictionary
HUME    HH Y UW1 M
HUMES    HH Y UW1 M Z
HUMENIK    HH Y UW1 M AH0 N IH0 K
HUMERUS    HH Y UW1 M ER0 AH0 S
HUMEROUS    HH Y UW1 M ER0 AH0 S
HUMEROUS    Y UW1 M ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humerus    (n) hjˈuːmərəs (h y uu1 m @ r @ s)
humeruses    (n) hjˈuːmərəsɪz (h y uu1 m @ r @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肱骨[gōng gǔ, ㄍㄨㄥ ㄍㄨˇ, ] humerus, #42,266 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] พร่ามัว ทึมๆ ไม่ชัดเจน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
humeroskapular {adj} [med.]humeroscapular [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アストニッシメント;アストニッシュメント[, asutonisshimento ; asutonisshumento] (n) astonishment [Add to Longdo]
アッシュメドウズキリフィッシュ[, asshumedouzukirifisshu] (n) Ash Meadows killifish (Empetrichthys merriami) [Add to Longdo]
アンチエスタブリッシュメント[, anchiesutaburisshumento] (n) anti-establishment [Add to Longdo]
イーストパシフィックバタフライフィッシュ;スリーバンディッドバタフライフィッシュ[, i-sutopashifikkubatafuraifisshu ; suri-bandeiddobatafuraifisshu] (n) threebanded butterflyfish (Chaetodon humeralis) [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[, isutaburisshumento] (n) {comp} establishment [Add to Longdo]
エスタブリッシュメント;エスタブリシュメント[, esutaburisshumento ; esutaburishumento] (n) establishment [Add to Longdo]
キャッシュメモリ[, kyasshumemori] (n) {comp} cache memory [Add to Longdo]
キャッシュメモリー[, kyasshumemori-] (n) {comp} cache memory [Add to Longdo]
キャッシュメモリ機構[キャッシュメモリきこう, kyasshumemori kikou] (n) {comp} cache memory organization [Add to Longdo]
シュメール語[シュメールご, shume-ru go] (n) Sumerian (language) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
キャッシュメモリ[きゃっしゅめもり, kyasshumemori] cache (memory) [Add to Longdo]
フラッシュメモリ[ふらっしゅめもり, furasshumemori] flash memory [Add to Longdo]
特殊名[とくしゅめい, tokushumei] special-names [Add to Longdo]
特殊名記述項[とくしゅめいきじゅつこう, tokushumeikijutsukou] special names entry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hume
   n 1: Scottish philosopher whose sceptical philosophy restricted
      human knowledge to that which can be perceived by the
      senses (1711-1776) [syn: {Hume}, {David Hume}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top