Search result for

humane

(36 entries)
(0.1304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humane-, *humane*
Possible hiragana form: ふまね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humane[ADJ] มีมนุษยธรรม, See also: มีเมตตากรุณา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humane(ฮิว เมน') adj. มีมนุษยธรรม,เห็นอกเห็นใจ,มีเมตตากรุณา,เกี่ยวกับมนุษยวิทยา., See also: humanely adj. humaneness n., Syn. compassionate,kind
inhumane(อินฮิวเมน') adj. ขาดมนุษยธรรม,ขาดความกรุณาปรานี,ผิดมนุษย์,ทารุณ,โหดร้าย., See also: inhumanely adv., Syn. inhuman

English-Thai: Nontri Dictionary
humane(adj) มีเมตตากรุณา,มีน้ำใจ,มีมนุษยธรรม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
humane society (n) องค์การส่งเสริมการมีมนุษยธรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jeff, having heard Pierce's side of the story, the only humane thing to do would be to give you a C and let him do his presentation alone, if that sounds fair to you.เจฟ เท่าที่ผมฟังเรื่องมาจากฝั่งของเพียร์ซ ผมปราณีคุณได้อย่างเดียวคือการให้ C คุณ แล้วให้เขานำเสนองานคนเดียว ถ้าคุณคิดว่ามันแฟร์นะ Spanish 101 (2009)
It'll be humane.อย่างมีมนุษยธรรม Avatar (2009)
It's supposed to be more humane than forcing children to pilot.มันดูมีมนุษยธรรมกว่าการบังคับเด็กเป็นนักบินอีกนะครับ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
For humane, quick and painless demise. "เพื่อให้เป็นการตายที่มีมนุษยธรรม รวดเร็วและไม่เจ็บปวด You Don't Know Jack (2010)
- It's humane, dipshit. - Yeah, whatever.มันของ มนุษยธรรมโง่ใช่ สิ่งที่ I Spit on Your Grave (2010)
Just saying I've seen men have their fingernails pulled off treated more humanely than you did that kid.แค่จะบอกว่า ฉันเห็นคนที่ต้องทรมานคนอื่น ยังทำตัวมีน้ำใจ มากกว่าที่เธอทำกับเด็กนั่นซะอีก Chuck Versus the Pink Slip (2010)
- it's just the humane thing to do.- มันเป็นของใช้ที่มนุษย์ทุกคนต้องใช้ Oiled (2010)
Yeah, claiming that it was more humane.บอกว่าเป็นการการุณฆาต Spider and the Fly (2010)
She wanted to treat him humanely.เธอต้องการรักษาเค้าอย่างปกติ Episode #1.12 (2010)
Part of the humane care of an animal is preparing for the inevitable...บางส่วนของการดูแลอย่างมีมนุษยธรรมของสัตว์มีการเตรียมการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ... We Bought a Zoo (2011)
Shooting may be more humane.การยิงอาจจะดูเมตตากว่า Judge, Jury, Executioner (2012)
The slaughterhouses -- cutting-edge, humane, efficient.โรงฆ่าสัตว์ ชั้นดีเลย การลับคมความคิด,ความมีน้ำใจ ซึ่งมีประสิทธิภาพ Survival of the Fittest (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humaneHis way of looking after the animals is very humane.
humaneIsn't that the most humane punishment for criminals?
humaneKnowledge in itself is not an end, but a means to an end: to live a full and humane life.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMANE    HH Y UW0 M EY1 N
HUMANELY    HH Y UW0 M EY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humane    (j) (h y uu1 m ei1 n)
humanely    (a) (h y uu1 m ei1 n l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
義理人情[ぎりにんじょう, girininjou] (n) duty and humanity; (a sense of) moral obligation and humane feelings [Add to Longdo]
刻薄;酷薄[こくはく, kokuhaku] (adj-na,n) cruel; inhumane [Add to Longdo]
人間らしい[にんげんらしい, ningenrashii] (adj-i) human; humane [Add to Longdo]
人間道[にんげんどう, ningendou] (n) (1) humaneness; (2) {Buddh} (See 六道) human realm [Add to Longdo]
人道的[じんどうてき, jindouteki] (adj-na,n) humane; (P) [Add to Longdo]
非人道的兵器[ひじんどうてきへいき, hijindoutekiheiki] (n) (See 非人道兵器・ひじんどうへいき) inhumane weapons; weapon against humanity [Add to Longdo]
非人道兵器[ひじんどうへいき, hijindouheiki] (n) inhumane weapons; weapon against humanity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rén, ㄖㄣˊ, ] humane; kernel [Add to Longdo]
有人情[yǒu rén qíng, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, ] humane [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humane \Hu*mane"\, a. [L. humanus: cf. F. humain. See {Human}.]
   1. Pertaining to man; human. [Obs.] --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the feelings and inclinations creditable to man;
    having a disposition to treat other human beings or
    animals with kindness; kind; benevolent.
    [1913 Webster]
 
       Of an exceeding courteous and humane inclination.
                          --Sportswood.
    [1913 Webster]
 
   3. Humanizing; exalting; tending to refine.
 
   Syn: Kind; sympathizing; benevolent; mild; compassionate;
     gentle; tender; merciful. -- {Hu*mane"ly}, adv. --
     {Hu*mane"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humane
   adj 1: pertaining to or concerned with the humanities;
       "humanistic studies"; "a humane education" [syn:
       {humanist}, {humanistic}, {humane}]
   2: marked or motivated by concern with the alleviation of
     suffering [ant: {inhumane}]
   3: showing evidence of moral and intellectual advancement

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top