Search result for

hugely

(23 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hugely-, *hugely*, huge
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You need to know what I'm doing is hugely important for this country.นายต้องรู้ว่าฉันกำลังทำอะไร มันสำคัญอย่างยิ่งยวด เพื่อประเทศนี้ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
You are a hugely talented filmmaker, and I'm not just saying that because I'm your publicist, manager and agent.นายเป็นคนทำหนังที่มีความสามารถสุดๆ แล้วชั้นก็ไม่ได้พูดเพราะ ชั้นเป็นนักประชาสัมพันธ์,ผู้จัดการ,แล้วก็เอเยนต์ของนาย Pilot (2009)
But it seems to me that someone like you could benefit hugely from an association with someone like me.แต่ฉันคิดว่า คนแบบพวกคุณ ได้ประโยชน์เยอะแยะ จากการร่วมมือกับ คนแบบพวกฉันนะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Course you know, if I sign this, its resale value increases hugely. I'll be putting money in your pocket.เพราะคุณรู้ว่า ถ้าผมเซ็นหนังสือเล่มนี้ มันจะมีมูลค่าอย่างมหาศาล ผมจะหาเงินเข้ากระเป๋าเงินของคุณ Episode #1.3 (2010)
And I think it qualifies as an anthem, because... it's just hugely emotional and sums up our generation.และผมว่ามีลักษณะ เป็นanthemเหมือนกัน เพราะว่ามันมีอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ และสรุปยุคสมัยเราได้ดี Comeback (2011)
I screwed up. Hugely.ผมทำผิด ครั้งใหญ่เลย Lockdown (2011)
This trial has been both long and hugely expensive, costing an estimated three million pounds or more and running for almost eight weeks.การทดลองนี้ได้รับทั้งความยาว และมีราคาแพงอย่างมหาศาล ต้นทุนประมาณสามล้านปอนด์ หรือมากกว่า และทำงานเกือบแปดสัปดาห์ Denial (2016)
Yeah, with one very small but hugely important change.ใช่ กับการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย แต่สำคัญอย่างมาก The Secret of Sales (2017)
She was a hugely successful actress.เธอเป็นนักแสดง ที่ประสบความสำเร็จมาก ๆ Reason (2017)
That signal has been sent back to us hugely amplified an unmistakable sign of intelligence.สัญญาณที่ได้รับการส่งกลับมา ให้เราขยายอย่างมหาศาล เครื่องหมายแน่แท้ของ หน่วยสืบราชการลับ Contact (1997)
And my thought was, anyone in on the ground floor stands to profit hugely, assuming our predictions are correct.ฉันคิดว่าทุกคนๆที่ร่วมงานกับเรา จะได้ผลกำไรมหาศาล ถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คาดไว้ Match Point (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบ้อเร่อ[ADV] hugely, See also: gigantically, largely, enormously, immensely, greatly, mightily, Syn. เบ้อเร่อเท่อ, เบ้อเริ่ม, เบ้อเริ่มเทิ่ม, Example: น้ำไหวพะเยิบนูนขึ้นลง คล้ายมีตัวอะไรที่ใหญ่เบ้อเร่อขยับตัวอยู่ข้างล่าง, Thai definition: ใหญ่โตกว่าปกติ, Notes: (ปาก)
ขนานใหญ่[ADV] heavily, See also: hugely, largely, Syn. อย่างมาก, Example: หลังจากดินฟ้าอากาศแห้งแล้งไปนานฝนก็ตกประชดลงมาขนานใหญ่
ใหญ่หลวง[ADV] hugely, See also: gigantically, enormously, colossally, vastly, Syn. มาก, มหาศาล, Example: คนในหมู่บ้านต้องเผชิญกับหายนะอย่างใหญ่หลวงกับภัยน้ำท่วม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
ขนานใหญ่[adv.] (khanānyai) EN: heavily ; hugely ; largely   
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly   FR: immensément ; infiniment ; énormément
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāi-kāikøng) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously   FR: massivement
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously   FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement

CMU English Pronouncing Dictionary
HUGELY    HH Y UW1 JH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hugely    (a) (h y uu1 jh l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Huge \Huge\, a. [Compar. {Huger}; superl. {Hugest}.] [OE. huge,
   hoge, OF. ahuge, ahoge.]
   Very large; enormous; immense; excessive; -- used esp. of
   material bulk, but often of qualities, extent, etc.; as, a
   huge ox; a huge space; a huge difference. "The huge
   confusion." --Chapman. "A huge filly." --Jer. Taylor. --
   {Huge"ly}, adv. -- {Huge"ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      Doth it not flow as hugely as the sea.  --Shak.
 
   Syn: Enormous; gigantic; colossal; immense; prodigious; vast.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hugely
   adv 1: extremely; "he was enormously popular" [syn:
       {enormously}, {tremendously}, {hugely}, {staggeringly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top