ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hopelessness

HH OW1 P L AH0 S N AH0 S   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hopelessness-, *hopelessness*, hopelessnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hopelessness[N] ความหมดหวัง, See also: ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย, Syn. despair, forlornness, Ant. hopefulness

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two pills cut my feelings of hopelessness by a third.สองเม็ด ลดความรู้สึกสิ้นหวังของผมลงได้หนึ่งในสาม Numb (2007)
It was a time of people sitting together, bound together by a common feeling of hopelessness.มันเป็นช่วงเวลาที่ผู้คน นั่งรวมกลุ่มกัน ผูกพันกัน ด้วยความรู้สึกที่หมดหวังเช่นเดียวกัน Doubt (2008)
Plenty of people are on to the emptiness, but it takes real guts to see the hopelessness.ตอนนี้คุณได้บอกว่ามัน มากมายของผู้คนที่จะอยู่ในความว่างเปล่า แต่มันต้องใช้ความกล้าจริงที่จะเห็นความสิ้นหวัง Revolutionary Road (2008)
hopelessness, so it cannot be God, but it canความสิ้นหวัง ดังนั้นมันไม่สามารถเป็นพระเจ้า แต่มันสามารถ The Fourth Kind (2009)
I realized that in my downward spiral of hopelessness,ผมตระหนักถึงการตกต่ำของผม ต่อความหดหู่สิ้นหวัง Smite (2009)
Only temporary relief from hopelessness. "มีเพียงการบรรเทาเพียงชั่วคราว จากความสิ้นหวัง" Hopeless (2009)
I do a pretty good job of being in denial... about the hopelessness of my condition.ฉันไม่ยอมรับ ร่างกายของฉัน Dream On (2010)
You stay in your prison of fear with bars made of hopelessness.ท่านจงอยู่ในคุกนั่นด้วยความกลัว และจมอยู่กับความสิ้นหวัง Kung Fu Panda 2 (2011)
She had an uncanny way of connecting with people feeling hopelessness.เธอมีวิธีประหลาดๆในการเข้าถึง คนที่กำลังสิ้นหวังอยู่ Stowaway (2011)
She's built emotional walls... guilt, worthlessness, hopelessness.เธอเริ่มสร้างกำแพงอารมณ์ขึ้นมา... ความรู้สึกผิด,รู้สึกไร้ค่า, ความสิ้นหวัง. Hanley Waters (2011)
The last port in your personal storm of hopelessness and despair.ที่พึ่งสุดท้าย ในยามที่คุณท้อแท้และสิ้นหวัง The New World (2012)
He understands the sense of hopelessness only felt by those who have had baseball taken away from them.เขาเข้าใจว่าที่เขาเจ็บปวดเป็นเพราะว่า เขาไม่สามารถจะเล่นเบสบอลอีกต่อไปได้ Operation Proposal (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหมดหวัง[N] desperateness, See also: hopelessness, Syn. ความสิ้นหวัง, Ant. ความหวัง, Example: เขาได้ปลุกเราให้ตื่นขึ้นจากความหมดหวังและความหมดอาลัยตายอยากในชีวิต
ความสิ้นหวัง[N] hopelessness, See also: desperation, despair, Syn. ความหมดหวัง, Ant. ความหวัง, Example: จาการสำรวจผู้ตกงาน 1,000 คน ในกทม.พบว่า ผู้ใช้แรงงานที่ตกงานมีความสิ้นหวัง 14% ในช่วงเดือนธันวาคม 2540 และเพิ่มขึ้นเป็น 30% ในช่วงเดือนมิถุนายน 2541

CMU English Pronouncing Dictionary
HOPELESSNESS    HH OW1 P L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hopelessness    (n) hˈouplɪsnəs (h ou1 p l i s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) [Add to Longdo]
絶望[ぜつぼう, zetsubou] (n,vs,adj-no) despair; hopelessness; (P) [Add to Longdo]
閉塞感[へいそくかん, heisokukan] (n) locked up feeling; cooped up feeling; feeling of entrapment; (feeling of hopelessness); being in a bind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hopeless \Hope"less\, a.
   1. Destitute of hope; having no expectation of good;
    despairing.
    [1913 Webster]
 
       I am a woman, friendless, hopeless.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Giving no ground of hope; promising nothing desirable;
    desperate; as, a hopeless cause.
    [1913 Webster]
 
       The hopelessword of "never to return"
       Breathe I against thee, upon pain of life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Unhoped for; despaired of. [Obs.] --Marston. --
    {Hope"less*ly}, adv. -- {Hope"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hopelessness
   n 1: the despair you feel when you have abandoned hope of
      comfort or success [ant: {hopefulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top