ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hopefully

HH OW1 P F AH0 L IY0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hopefully-, *hopefully*, hopeful
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hopefully[ADV] อย่างคาดหวังไว้, Syn. anticipative, expectantanticipatively, expectantly, Ant. hopelessly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hopefully, there won't be guardposts where we cross.หวังว่าจะไม่มีทหารยามนะ Spies Like Us (1985)
Hopefully... you'll never have to experience this yourself, but when two men are in a situation like me and your dad were... for as long as we were, you take on certain responsibilities of the other.หวังว่า ... คุณจะไม่เคยมีประสบการณ์นี้ด้วยตัวเอง แต่เมื่อชายสองคนที่อยู่ในสถานการณ์เช่นฉันและพ่อของคุณได้ ... Pulp Fiction (1994)
And then, we'll send video back here to home base. Hopefully.แล้วเราจะส่งวิดีโอกลับมาที่นี่ ไปยังฐานที่บ้าน หวังว่า Dante's Peak (1997)
Then Harvard. Hopefully med school.แล้วที่ฮาว์เวิร์ด ก็เรียนหมอ Good Will Hunting (1997)
There is no way around that but hopefully# #there aren't that many people here willing to do that#แต่หวังว่าคงไม่มีคนมากนัก ที่คิดจะทำเช่นนั้น The Jackal (1997)
hopefully the copy´s not a mess.ฉันหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าก็อปปี้อันนี้/ จะไม่ก่อความวุ่นวาย Never Been Kissed (1999)
Um, we´ve combined a few classes today here for the seminar, and hopefully, the speaker will be here any minute now.เรารวมวิชาต่างๆไว้ด้วยกันเพื่อจัดสัมนา และหวังว่าวิทยากรจะมาถึงเร็วๆนี้ Never Been Kissed (1999)
But hopefully not the kind who stays out all day and doesn't call like your father who shall remain nameless.แต่แม่หวังว่าลูกคงจะไม่ใช่ประเภทที่ออกไปเที่ยวเล่นทั้งวัน ไม่ติดต่อกลับมาซักนิด เหมือนอย่างพ่อ ที่ตอนนี้แม่แทบจำชื่อไม่ได้ล่ะ Death Has a Shadow (1999)
Hopefully, the money will turn up.ก็ได้แต่หวังว่าจะได้เงินคืนเร็วๆ นี้ X-Ray (2001)
Hopefully, we get a grassroot campaign started and get you out.หวังว่าเราจะได้รับแคมเปญ Grassroot เริ่มต้นและได้รับคุณออก Showtime (2002)
Hopefully not too soon.หวังว่าคงไม่ใช่ในเร็วๆ นี้ The Matrix Reloaded (2003)
Hopefully we can punch a hole big enough for you to get through.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทำให้ช่องว่างนั้นใหญ่พอจะผ่านไปได้ The Matrix Revolutions (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hopefullyHopefully, we will enjoy our China trip.
hopefullyHopefully you can rest and relax on the fight home.
hopefullyIf not confidently at least hopefully.

CMU English Pronouncing Dictionary
HOPEFULLY    HH OW1 P F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hopefully    (a) hˈoupfəliː (h ou1 p f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
希図;冀図(oK)[きと, kito] (n,vs) hopefully planning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hopeful \Hope"ful\, a.
   1. Full of hope, or agreeable expectation; inclined to hope;
    expectant.
    [1913 Webster]
 
       Men of their own natural inclination hopeful and
       strongly conceited.          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Having qualities which excite hope; affording promise of
    good or of success; as, a hopeful youth; a hopeful
    prospect. "Hopeful scholars." --Addison. -- {Hope"ful*ly},
    adv. -- {Hope"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hopefully \Hope"ful*ly\, adv.
   1. In a hopeful manner.
    [PJC]
 
   2. I hope; if all goes well; as, hopefully, the dress will be
    ready before the party.
 
   Note: Some prescriptivists object to this usage as being
      ungrammatical, but it is very common and well
      understood. It is usually used to begin a sentence
      describing a desired future event.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hopefully
   adv 1: with hope; in a hopeful manner; "we searched hopefully
       for a good position" [ant: {hopelessly}]
   2: it is hoped; "hopefully the weather will be fine on Sunday"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top