Search result for

holter

(55 entries)
(0.0329 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -holter-, *holter*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา holter มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *holter*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His other contacts with the Russians came through Julius and Esther Rosenberg. In spite of repeated American warnings to British Intelligence that two of ther top Embassy officials were passing secrets to the K.G.B., nothing happened until...Trotz wiederholter Warnungen des CIA an die Briten, dass zwei ihrer Botschaftsangehörigen Geheimnisse an die Sowjets verraten, unternahmen diese nichts. The Jigsaw Man (1983)
WOMAN (VOICEOVER): Occupant. After repeated correspondence, youTrotz wiederholter Mahnung haben Sie seit Monaten keine Miete mehr bezahlt, deshalb löse ich hiermit das Mietverhältnis auf. Combat Shock (1984)
Minus one hour to extraction.Noch 1 Stunde bis zum Rückholtermin. Rambo: First Blood Part II (1985)
I am still quite uneasy, despite assurances that this medical procedure poses little risk.Trotz wiederholter Versicherungen, dass der medizinische Eingriff keine Risiken birgt, mache ich mir Sorgen. Samaritan Snare (1989)
Your repeated violation has caused me to notify the San Angeles Police Department.Wiederholter Verstoß veranlasst mich, die Polizei zu rufen. Demolition Man (1993)
COMPUTER: You're fined five credits for repeated violations of the verbal morality statute.- Strafe von 5 Credits wegen wiederholter Verstöße gegen das Verbal-Moral-Gesetz. Demolition Man (1993)
We're gonna reroute another crew to make your scheduled pickup. We're all set at the Max Mart.Wir dirigieren ein anderes Team um, um den vereinbarten Abholtermin bei Ihnen einzuhalten. Where the Money Is (2000)
I have a whole drawer full of unclaimed checks.Ich hab eine ganze Schublade voll nicht abgeholter Schecks. Between the Cracks (2002)
Bumpity-bumpity?Holterdiepolter? The Medallion (2003)
We are calling upon State Attorney General Dan Lungren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offences.Gemäss kalifornischem Recht der Union Oil Company wegen wiederholter, schwerer Vergehen die Gründungsurkunde zu löschen. Das Gesetz ist bekannt und wurde schon angewandt. The Corporation (2003)
But what if it's just a bunch of far-fetched stories?Aber was, wenn es alles weit hergeholter Mist ist? There Won't Be Trumpets (2005)
Too many are still steeped in an old culture full of antiquated rituals and are slow to accept change.Viele hängen an einer Kultur voll überholter Rituale... und akzeptieren Veränderungen nur langsam. Avalon: Part 1 (2005)
It's a Holter monitor for my heart.Das ist ein Holter-Monitor für mein Herz. Lone Star (2005)
It's a Holter monitor for my heart.Das ist ein Holter-Monitor für mein Herz. Second Sight (2005)
I went online, and everything I found about Holter monitors seemed pretty serious.Ich hab im Internet nachgesehen und was ich da über Holter-Monitore gefunden habe, klingt ziemlich ernst. Transitions (2005)
Driving about, all helter-skelter, in that van.Durch die Gegend fahren, holterdiepolter, in diesem Van. Rise of the Cybermen (2006)
Um, is there a makeup date?Ähm, gibt es einen Nachholtermin? Somebody to Love (2006)
Repeat crit is 38, stable.SAM: Wiederholter HKT, 38. Stabil. The Honeymoon Is Over (2007)
And then I went to repeated evacuation ... collapsed unconscious.Und dann bin ich nach wiederholter Entleerung... bewusstlos zusammengebrochen. - Ich hoer nichts! Pornorama (2007)
He'd also been to prison for assault. More than once.Er war wegen Gewalttätigkeit im Knast, wegen wiederholter Gewalttätigkeit. Ex Drummer (2007)
Neurologists observed that even repeated sessions still leave an inner core of memories that cannot be erased.Neurologen fanden heraus, dass trotz wiederholter Sitzungen ein harter Kern von Erinnerungen erhalten bleibt, der unauslöschbar ist. Chrysalis (2007)
Dr. Grey, your holter monitor shows you're having multiple runs of tachycardia every hour, so Dr. Burke would like to do a radioablation.Dr. Grey, Ihr Holter-Monitor zeigt, dass Sie pro Stunde häufige Anfälle von Tachykardie haben, daher würde Dr. Burke gerne eine Radioablation durchführen. Wishin' and Hopin' (2007)
This is a good thing, and he'll be back very soon, hopefully better.Das ist eine gute Sache, und er kommt sehr bald zurück, hoffentlich erholterIt's a Wonderful Lie (2007)
"Penalties for serious offenses such as escape attempt, theft - - Or repeated use of tobacco, - - Shall receive 12 strokes to the back or until the blood seems.""Die Strafe für ernste Verstöße, wie Fluchtversuche, Diebstahl oder wiederholter Konsum von Tabak, ist die Bestrafung mit bis zu 12 Schlägen auf den nackten Rücken oder bis Blut fließt. King of Devil's Island (2010)
That's a hell of a long con, doc.Das ist ein ziemlich weithergeholter Betrug, Doc. The End (2010)
Sheriff, that's 12 people missing or dead, all Holter Ex employees.- Sheriff, zwölf Leute vermisst oder tot. Alle hatten Verbindungen zu HolterMonsterwolf (2010)
Do you think Holter Ex is the enemy?- Denkst du, dass Holter Ex ein Feind ist? Monsterwolf (2010)
Holter Ex?Holter Ex? Monsterwolf (2010)
Holter Ex. This is war against Holter Ex.Das ist ein Krieg gegen Holter Ex. Monsterwolf (2010)
Well, half the state works for Holter Ex.- Der halbe Staat arbeitet für Holter Ex. Monsterwolf (2010)
It's rented by Holter Ex.Vermietet an Holter Ex. Monsterwolf (2010)
Headed west on highway 3 towards Holter Ex airport.Er fährt westlich auf Highway 3 Richtung Holter Ex-Aiport. Monsterwolf (2010)
Holter Ex, let's go.Holter Ex, los geht's! Monsterwolf (2010)
Holter Ex will be your exclusive client.Und Holter Ex wird Ihr Exklusivkunde, verdammte Scheiße! Monsterwolf (2010)
I am Richard, and I am a grateful and recovering alcoholic.Ich bin Richard und ich bin ein dankbarer und erholter Alkoholiker. The Time Warp (2010)
Sorry, it's an impromptu mission.ist etwas "Holter-die-polter" diese Mission. Bleach the Movie: Hell Verse (2010)
Kenney's mother was taken into custody for repeatedly hitting her son in the face in public.Kenneys Mutter wurde wegen wiederholter Schläge ins Gesicht ihres Sohnes in der Öffentlichkeit, in Gewahrsam genommen. Smokey and the Bandit (2011)
Contumacy results in what?Was steht auf wieder- holter Missachtung eines Vorgesetzten? The Front Line (2011)
Especially concerning outdated sexual mores.Erst recht im Bereich überholter sexueller Sitten. Not Fade Away (2012)
Sir John, I am thy Pistol and thy friend and helter-skelter have I rode to thee and tidings do I bring and lucky joys and golden times and happy news of price.Sir John, ich bin dein Pistol und dein Freund und holterdipolter ritt ich her zu dir und Nachricht bring ich und beglückte Lust, und goldne Zeit, und Neuigkeit von Wert... Henry IV, Part 2 (2012)
Item being procured:Abgeholter Artikel: How I Wet Your Mother (2012)
After your capture in 2003, you were subjected to a period of five years of profound and constant torture.Nach Ihrer Gefangennahme 2003 waren Sie über einen Zeitraum von fünf Jahren das Opfer von schwerer und wiederholter Folter. Q&A (2012)
- I am. She has these injuries because of repeated "Chaturanga dandasana to urdhva mukkha svanasana".Sie hatte diese Verletzungen aufgrund wiederholter Chaturanga Dandasana zu Urdhva Mukkha Svanasana. Dirty Little Secret (2012)
A repeat violation of this rule will be grounds for trespassing and security will be called.Ein wiederholter Verstoß gegen diese Regel gilt als unerlaubtes Betreten, und der Sicherheitsdienst wird gerufen. Unfreeze (2012)
Will you rejoice when the Southern states have rejoined the Union pell-mell, as Lincoln intends them to, and one by one, each refuses to ratify the amendment?Auch, wenn der Süden wieder der Union beitritt, holterdipolter, wie Lincoln wünscht, und sich weigert, den Artikel zu ratifizieren? Lincoln (2012)
Your client is a repeat felon.Ihr Klient ist ein wiederholter Straftäter. Sweet and Vaded (2013)
Elliot Hooks, 20, here for repeat debulking of bronchial tumors.Elliot Hooks, 20, bei uns wegen wiederholter Verkleinerung von Bronchialtumoren. Get Up, Stand Up (2013)
Boys and girls, teacher... This is Maartje Driessen, a niece of the Holtermans family.Jungen und Mädchen, Herr Lehrer, das ist Maartje Driessen, eine Nichte der Familie Holterman. Secrets of War (2014)
I'm staying with my aunt and uncle Holtermans.Ich wohne bei Onkel und Tante Holterman. Secrets of War (2014)
I didn't know Holtermans had relatives in the north of Holland.Ach so? Holtermans haben Verwandte im Norden? Secrets of War (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLTER    HH OW1 L T ER0
HOLTERMAN    HH OW1 L T ER0 M AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
regelmäßig wiederholter Abtastimpulsstrobe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top