ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

holland's

HH AA1 L AH0 N D Z   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -holland's-, *holland's*, holland'
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So i went to holland's.- แล้วผมก็ไปที่ห้องของ ฮอลแลนด์ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
- Holland's about to tell them everything...ฮอลแลนด์จะสารภาพเรื่องทุกอย่างกับทุกคน Last Tango, Then Paris (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLLAND'S    HH AA1 L AH0 N D Z

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gin \Gin\ (j[i^]n), n. [Contr. from Geneva. See 2d {Geneva}.]
   A strong alcoholic liquor, distilled from rye and barley, and
   flavored with juniper berries; -- also called {Hollands} and
   {Holland gin}, because originally, and still very
   extensively, manufactured in Holland. Common gin is usually
   flavored with turpentine.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hollands \Hol"lands\, n.
   1. Gin made in Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. See {Holland}.
    [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Hollands /hɔlɑnts/
  Dutch

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top