Search result for

hobo

(41 entries)
(0.0461 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hobo-, *hobo*
Possible hiragana form: ほぼ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hobo[N] คนจรจัด, See also: คนพเนจร, คนร่อนเร่, Syn. bum, vagrant, wanderer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hobo(โฮ'โบ) n. คนจรจัด,คนพเนจร, See also: hoboism n., Syn. drifter
xerophobous(ซิรอฟ'ฟะเบิส) adj. กลัวหรือเกลียดความแห้งแล้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I'm from Hoboken. - Hoboken, no joking. What?ฉันมาจากโฮโบเคน โฮโบเคนจริงๆ ทำไมล่ะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Stop acting all cool you hobo.แกอย่าพึ่งทำอะไรวู่วาม Crows Zero II (2009)
You shouldn't be calling the Head of Suzuran a hobo.ไอ้สถุนนี้ใครวะ ดูท่าอวดเก่งน่าดู แน่จิงก็โชว์หน่อยสิเว้ย Crows Zero II (2009)
I always wanted to be a hobo.ผมอยากเป็น คนพเนจร The Plain in the Prodigy (2009)
Well, guess what, handsome hobo.งั้นทายนี่ซิ พ่อหนุ่มพเนจรอวดหล่อ Environmental Science (2009)
I'm sorry I called you a handsome hobo.เจฟ ฉันขอโทษที่เรียกคุณว่า หนุ่มพเนจรอวดหล่อ Environmental Science (2009)
All right, I'd kill a hobo if it'll get me laid.ก็ได้ ฉันฆ่าใครก็ได้เลย ถ้าทำให้หายอิจฉา The Bozeman Reaction (2010)
She's visiting her sister in Hoboken.เขาไปเยี่ยมพี่สาวที่อยู่ที่โฮโบเคน Under the Gun (2010)
And as satisfying as it is to have been gifted enough rotisserie ovens... to roast an entire hobo... for me the real joy of Christmas... was breaking the collective heart of the Glee Club.มีห่อเนื้อย่างพอสำหรับที่จะย่างให้พวกจรจัดทั้งหมด สำหรับฉันแล้ว ความสนุกสนานที่แท้จริงของวันคริสต์มาส คือการทำลายหัวใจของพวกกลี A Very Glee Christmas (2010)
Real name's Jillian Foster, 32. Lives right here in Hoboken.เธอมีชื่อจริงว่าจิลเลี่ยน ฟอสเตอร์ อายุ 32 ปี อาศัยอยู่แถวโฮโบเคนนี่ล่ะ The Plateau (2010)
I'd ride you like a hobo rides a boxcar.ฉันจะควบเธอให้เหมือนคาวบอยไปเลย The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
Were you really dumped? Was she still carrying around that hobo-bag?เธอยังใช้กระเป๋าใบเดิมรึเปล่า ใช้ถุงพลาสติกซะยังดีกว่า Episode #1.3 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุ๊ย[N] tramp, See also: hobo, bum, vagrant, Example: ฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนใจแคบหลายคนมองว่าเป็นกีฬาสำหรับ 'กุ๊ย', Count unit: คน, Thai definition: คนเลว, คนโซ., Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กจรจัด[n. exp.] (dek jønjat) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   
เด็กร่อนเร่[n. exp.] (dek rǿnrē) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   FR: jeune clochard [m]
จรจัด[n.] (jønjat) EN: vagabond ; vagrant ; tramp ; hobo   FR: vagabond [m] ; vagabonde [f]
กุ๊ย[n.] (kui) EN: hobo ; tramp ; bum ; beggar ; idler   FR: clochard [m] ; clodo (fam.) [m] ; mendiant [m] ; vagabond [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOBO    HH OW1 B OW0
HOBOES    HH OW1 B OW0 Z
HOBOKEN    HH OW1 B OW0 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hobo    (n) (h ou1 b ou)
hobos    (n) (h ou1 b ou z)
hoboes    (n) (h ou1 b ou z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほぼ, hobo] (adv) เกือบจะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landstreicher {m}; Landstreicherin {f}hobo [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth [Add to Longdo]
しょぼい[, shoboi] (adj-i) (1) shabby; dull; (2) gloomy [Add to Longdo]
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
しょぼしょぼ[, shoboshobo] (adv,vs) drizzling; weakly (blinking); blearily [Add to Longdo]
しょぼん[, shobon] (adv-to) (on-mim) (See しょんぼり) down-hearted; dejected [Add to Longdo]
ちょぼちょぼ[, chobochobo] (adj-na,adv,n) (on-mim) sparsely; drop-by-drop [Add to Longdo]
ホーボー[, ho-bo-] (n) hobo [Add to Longdo]
刑務所暴動[けいむしょぼうどう, keimushoboudou] (n) prison riot [Add to Longdo]
書房[しょぼう, shobou] (n) library; bookstore; bookshop; (P) [Add to Longdo]
貯木[ちょぼく, choboku] (n) stock or supply of lumber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hobo \Ho"bo\, n.; pl. {Hobos} or {Hoboes}. [Of uncertain
   origin.]
   A professional tramp; one who spends his life traveling from
   place to place, esp. by stealing rides on trains, and begging
   for a living. [U. S.] -- {Ho"bo*ism}, n.
 
   Syn: tramp; bum; vagrant; knight of the road.
     [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hobo
   n 1: a disreputable vagrant; "a homeless tramp"; "he tried to
      help the really down-and-out bums" [syn: {tramp}, {hobo},
      {bum}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 hobo [hobo]
   oboe
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top