Search result for

historical

(97 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -historical-, *historical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
historical[ADJ] เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์
historical[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
historical[ADJ] ซึ่งมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์, See also: อิงประวัติศาสตร์
historical[ADJ] ที่แสดงการพัฒนาหรือวิวัฒนาการตามลำดับเวลา เช่น ภาษา หรือสังคม, Syn. diachronic
historical geography[N] ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ, See also: ภูมิศาสตร์ประวัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
historical(ฮิสทอ'ริเคิล) adj. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์, See also: historicalness n., Syn. recorded,chronicled

English-Thai: Nontri Dictionary
historical(adj) อยู่ในประวัติศาสตร์,ตามประวัติศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
historical calendarปฏิทินลำดับเหตุการณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
historical demographyประชากรศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
historical geologyวิชาธรณีประวัติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
historical materialismวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
historical materialismวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์, สสารนิยมทางประวัติศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical monumentsโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical novelนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical siteแหล่งประวัติศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Historicalยอดยกมา [การบัญชี]
Historical atlasหนังสือแผนที่ประวัติศาสตร์
หนังสือแผนที่ประวัติศาสตร์ (Historical Atlases) เป็นหนังสือแผนที่ที่ประกอบด้วยแผนที่และแผนภูมิทางประวัติศาสตร์ที่วาดให้เห็นภูมิทัศน์ทางภูมิศาสตร์การเมือง โดยจะแสดงอาณาเขตในสมัยโบราณ การตั้งถิ่นฐาน เส้นทางการเดินทางที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยโบราณที่นักสำรวจในอดีตเดินทางผ่าน หนังสือแผนที่ประวัติศาสตร์จะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือในพัฒนาการของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ขอบเขตและขนาดของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์และวิชาประวัติศาสตร์ (เช่นการขยายตัวของจักรวรรดิโรมัน) นอกจากนั้น หนังสือแผนที่ประวัติศาสตร์ยังอาจมีการจัดเรียงตามลำดับเหตุการณ์หรือบันทึกระยะเวลาและชีวประวัติบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่ในเนื้อหาของประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นด้วย หนังสือแผนที่ประวัติศาสตร์บางเล่มจะแสดงประวัติศาสตร์ของโลกทั้งหมด เช่น Historical Atlas of the World ในขณะที่บางเล่มจะแสดงเฉพาะประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาหนึ่งหรือในสถานที่แห่งหนึ่ง เช่น แผนที่ประวัติศาสตร์ไทยยุคต่าง ๆ จากหนังสือ "แผนที่ภูมิศาสตร์" ของ ทองใบ แตงน้อย เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Historical costราคาทุนเดิม [การบัญชี]
Historical cost principleหลักราคาทุนเดิม [การบัญชี]
Historical fiction, Thaiนวนิยายประวัติศาสตร์ไทย [TU Subject Heading]
Historical filmsภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historical geographyภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historical materialismวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historical museumsพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historical poetryกวีนิพนธ์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The historical texts say...ตำราประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า... Downfall of a Droid (2008)
There's an old historical site near the road.และ มาคนเดียว Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Look, Mika, no one's denying the historical facts but this thing doesn't make sense in a modern world.ก็ใช่ มิก้า ไม่มีใครเถียง ในประวัติศาสตร์มันเคยเกิดขึ้นจริง ...แต่ทั้งหมดนี้ไม่น่าเกิดขึ้นในโลกยุคนี้ Ninja Assassin (2009)
Historically, they have had body counts in the hundreds.ในอดีต พวกเขาเคยนับศพได้เป็นร้อยร้อย Pleasure Is My Business (2009)
He's right. But there aren't any historical landmarks that register the crossing points.เขาพูดถูก แต่ไม่มีอยู่ในประวัติ หรือในแผนที่ทางการ To Hell... And Back (2009)
One of the town's most significantly historical events?เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญที่สุดในเมืองนี้? Pilot (2009)
Um, historical, technological, scientific.อืม... ทางประวัติศาสตร์, เทคโนโลยี่, วิทยาศาสตร์ August (2009)
If it has any historical knowledge of the town, then it'll know where the watch came from, so, yes, we could very much be in danger.ถ้ามันมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ มันก็จะรู้ว่า นาฬิกามาจากไหน งั้น ใช่ เราอาจจะ ตกอยู่ในอันตรายมาก Haunted (2009)
That was a guy with the county historical society.มะกี้คือคนจาก ประวัติชุมชนในเขตปกครอง The Real Ghostbusters (2009)
Or did I do, like, historically well?หรือ ผมก็แค่ทำได้เหมือนคนอื่นทั่วไปๆ Chuck Versus the Final Exam (2010)
The historical society is honoring my father tonight.- งานสังคมจัดงานไว้อาลัย เป็นเกียรติพ่อผมคืนนี้ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
The historical society isสังคมประวัติศาสตร์ The Sixteen Year Old Virgin (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
historicalAnd as with so many aspects of British life, there's a good historical reason for it.
historicalFork-users have historically been in the minority.
historicalHe has a great storehouse of knowledge about historical details but I seriously doubt that's of any use in life.
historicalHe looked into historical documents to solve the mystery.
historicalHe will be reading a historical novel.
historicalI afterward sold them to enable me to buy R. Burton's Historical Collections.
historicalNative American Indians have a fair historical right to claim they got a raw deal from the government.
historicalSuch things as the textbook controversy, lack of recognition of historical events, and the prime minister's worshipping at the Yasukuni Shrine have caused discord with China.
historicalThe actors appeared in historical costumes.
historicalThe historical thesis can be summarized by saying that Darwinism has undergone three stages of evolution.
historicalThe story approximates to historical truth.
historicalThis is a historical examination of the birth of his unique architectural style.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิศาสตร์ประวัติ[N] historical geography, Syn. ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ, Thai definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ของดินแดนใดดินแดนหนึ่ง ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน
เกร็ดพงศาวดาร[N] historical anecdote, See also: historical frills, anecdote, unofficial histories and records, Example: บัดนี้ข้าพเจ้ารู้ตัวแล้วว่าข้าพเจ้าชอบเขียนเกร็ดพงศาวดารมากที่สุด เรื่องแรกคือเรื่องพระราชินีนาถวิกตอเรีย, Count unit: เล่ม, ชิ้น, Thai definition: พงศาวดารส่วนย่อย
พงศาวดาร[N] annals, See also: historical record, chronicle, history, Syn. ประวัติศาสตร์, เหตุการณ์ในอดีต, เรื่องเก่าแก่, ตำนาน, Example: เรื่องราวของพระนางสุพรรณกัลยาปรากฏในพงศาวดารของพม่าหลายฉบับ, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น
อิงประวัติศาสตร์[ADJ] historical, See also: based on history, Example: ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นักเขียนได้ผลิตนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ที่มุ่งปลุกเร้าจิตใจให้รักชาติบ้านเมือง
ประชุมพงศาวดาร[N] annals, See also: historical annals, chronicle, historical record, Example: เขารวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากประชุมพงศาวดาร, Thai definition: เอกสารรวบรวมเรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิงประวัติศาสตร์[v. exp.] (ing prawattisāt) EN: historical ; based on history   
การบิดเบือนประวัติศาสตร์[n. exp.] (kān bitbeūoen prawattisāt) EN: historical distortion   FR: distorsion de l'histoire [f]
เกร็ดประวัติศาสตร์[n. exp.] (kret prawattisāt) EN: historical anecdote   FR: anecdote historique [f]
นิยายอิงประวัติศาสตร์[n. exp.] (niyāi ing prawattisāt) EN: story based on history ; historical novel   FR: roman historique [m]
ภาษาศาสตร์ภาคประวัติ[n. exp.] (phāsāsāt phāk prawat) EN: historical linguistics   
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[n. exp.] (phiphitthaphan prawattisāt) EN: history museum ; historical museum   FR: musée d'histoire [m]
พงศาวดาร[n.] (phongsāwadān) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history   FR: histoire [f] ; annales [fpl] ; chronique [f]
ภูมิศาสตร์ประวัติ[n. exp.] (phūmisāt prawat) EN: historical geography   
ประชุมพงศาวดาร[n. exp.] (prachum phongsāwadān) EN: annals ; historical annals ; chronicle ; historical record   FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ประวัติ[adj.] (prawat) EN: historic ; historical   FR: historique

CMU English Pronouncing Dictionary
HISTORICAL    HH IH2 S T AO1 R IH0 K AH0 L
HISTORICALLY    HH IH2 S T AO1 R IH0 K AH0 L IY0
HISTORICALLY    HH IH2 S T AO1 R IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
historical    (j) (h i1 s t o1 r i k l)
historically    (a) (h i1 s t o1 r i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschichtskultur {f}historical culture [Add to Longdo]
Geschichtsforschung {f}historical research [Add to Longdo]
Stammdaten {pl}historical data [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブリトン人[ブリトンじん, buriton jin] (n) Briton (celtic inhabitant of historical Britain) [Add to Longdo]
暗穴;闇穴[あんけつ, anketsu] (n) (1) dark hole; (2) idiot; fool; (3) (abbr) (See 闇穴道) historical road [Add to Longdo]
詠史[えいし, eishi] (n) historical poem or epic [Add to Longdo]
家塾[かじゅく, kajuku] (n) (historical) government-backed school operated by a scholar out of his home [Add to Longdo]
家禄[かろく, karoku] (n) (historical) hereditary stipend [Add to Longdo]
過去の再審[かこのさいしん, kakonosaishin] (n) historical revisionism [Add to Longdo]
活歴[かつれき, katsureki] (n) variety of kabuki, based on historical events [Add to Longdo]
慣習[かんしゅう, kanshuu] (n,vs,adj-no) usual (historical) custom; (P) [Add to Longdo]
紀事本末体[きじほんまつたい, kijihonmatsutai] (n) topical-annalistic style (of historical writing) [Add to Longdo]
紀伝体[きでんたい, kidentai] (n) annals-biographies form (of historical writing) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
列传[liè zhuàn, ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] historical biography [Add to Longdo]
史传[shǐ zhuàn, ㄕˇ ㄓㄨㄢˋ, / ] historical biography [Add to Longdo]
史传小说[shǐ zhuàn xiǎo shuó, ㄕˇ ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛˊ, / ] historical novel [Add to Longdo]
史实[shǐ shí, ㄕˇ ㄕˊ, / ] historical fact [Add to Longdo]
史料[shǐ liào, ㄕˇ ㄌㄧㄠˋ, ] historical material or data [Add to Longdo]
史观[shǐ guān, ㄕˇ ㄍㄨㄢ, / ] historical point of view; historically speaking [Add to Longdo]
名胜古迹[míng shèng gǔ jì, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥˋ ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ, / ] historical sites and scenic spots [Add to Longdo]
故迹[gù jì, ㄍㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] historical ruins [Add to Longdo]
历史上[lì shǐ shàng, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄕㄤˋ, / ] historical; in history [Add to Longdo]
历史剧[lì shǐ jù, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄐㄩˋ, / ] historical drama [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
履歴データ[りれきデータ, rireki de-ta] historical data [Add to Longdo]
履歴情報[れきしじょうほう, rekishijouhou] historical information [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 historic \his*tor"ic\ (h[i^]s*t[o^]r"[i^]k), historical
 \his*tor"ic*al\ (h[i^]s*t[o^]r"[i^]*kal), a. [L. historicus, Gr.
   "istoriko`s: cf. F. historique. See {History}.]
   Of or pertaining to history, or the record of past events;
   as, an historical poem; the historic page. --
   {His*tor"ic*al*ness}, n. -- {His*to*ric"i*ty}, n.
   [1913 Webster]
 
      There warriors frowning in historic brass. --Pope.
   [1913 Webster]
 
   2. having once lived, existed, or taken place in the real
    world; -- contrasted with {legendary}; as, the historical
    Jesus; doubt that a historical Camelot every existed;
    actual historical events.
    [WordNet 1.5]
 
   3. Belonging to the past; as, historical (or historic) times;
    a historical character.
    [WordNet 1.5]
 
   4. Within the period of time recorded in written documents;
    as, within historic times. Opposite of {prehistoric}.
 
   Syn: diachronic.
     [WordNet 1.5]
 
   5. (Linguistics) Same as {diachronic}. {synchronic}
    [WordNet 1.5]
 
   {Historical painting}, that branch of painting which
    represents the events of history.
 
   {Historical sense}, that meaning of a passage which is
    deduced from the circumstances of time, place, etc., under
    which it was written.
 
   {The historic sense}, the capacity to conceive and represent
    the unity and significance of a past era or age.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 historical
   adj 1: of or relating to the study of history; "historical
       scholars"; "a historical perspective" [ant:
       {ahistorical}]
   2: having once lived or existed or taken place in the real world
     as distinct from being legendary; "the historical Jesus";
     "doubt that a historical Camelot every existed"; "actual
     historical events"
   3: belonging to the past; of what is important or famous in the
     past; "historic victories"; "historical (or historic) times";
     "a historical character" [syn: {historic}, {historical}]
   4: used of the study of a phenomenon (especially language) as it
     changes through time; "diachronic linguistics" [syn:
     {diachronic}, {historical}] [ant: {synchronic}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hist
 
 1. (kıs.) historian, historical, history.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top