Search result for

hino

(54 entries)
(0.1996 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hino-, *hino*
Possible hiragana form: ひの
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chino(ชี'โน) n. ผ้าฝ้ายหยาบ . เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าฝ้ายหยาบ
chino-Pref. "จีน"
chinoiserien. ศิลปะลวดลายจีน
chinookn. ชาวอินเดียแดงที่อยู่บนฝั่งของแม่น้ำโคลัมเบีย
echinodermn. สัตว์ทะเล เช่น ปลาดาว,sea urchin
rhino(ไร'โน) n. แรด
rhinorrheaน้ำมูกไหล
trichinosis(ทริคคะโน'ซิส) n. โรคที่เกิดจากการมีพยาธิจำพวก trichina, Syn. trichiniasis
trichinous(ทริค'คะเนิส) adj. เกี่ยวกับโรคtrichinosis

English-Thai: Nontri Dictionary
rhinoceros(n) แรด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What is this? Hino-shi...นี่อะไร? Episode #1.7 (2009)
- We're going to Hino. - Yes, sir.ส่วนพวกเราที่เหลือ,รีบไปกันเถอะ! Episode #1.7 (2009)
MOVIE VERSION OF WORLD THEORY ! THIS SUMMER ON HINOMARU TV.("ทฤษฎีโลก" ฉบับภาพยนตร์ ฤดูร้อนนี้ ทางฮิโนะมารุทีวี) Disbanded (2017)
I appreciate the efforts of everyone at Hinomaru TV.ผมต้องขอบคุณทุก ๆ คน ที่ฮิโนะมารุทีวีด้วยนะครับ Confrontation (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hinoI am scheduled to be going to see baseball in the Hino ballpark after foresight.
hinoIt was Mr Hino who translated the book from Spanish into Japanese.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
ชายชาวจีน[n. prop.] (chāichāo Jīn) EN: Chinese   FR: Chinois [m]
ชายจีน[n. prop.] (chāi Jīn) EN: Chinese (m.)   FR: Chinois (m.) [m]
ด้วงกว่าง[n.] (duang kwāng) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle   
ด้วงมะพร้าว[n.] (duang maphrāo) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle   FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ด้วงแรด[n. exp.] (duang raēt) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle   
ฮีโน[TM] (Hīnō) EN: Hino   FR: Hino
เจ๊ก[n. prop.] (Jek) EN: Chinese   FR: Chinois [m]
จีน[adj.] (Jīn) EN: Chinese   FR: chinois

CMU English Pronouncing Dictionary
HINO    HH IY1 N OW0
HINOTE    HH IH2 N OW1 T
HINOJOS    HH IY0 N OW1 Y OW0 Z
HINOJOSA    HH IY0 N OW0 JH OW1 S AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication [Add to Longdo]
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
うちの奴[うちのやつ, uchinoyatsu] (n) my wife; "the wife" [Add to Longdo]
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
けちのつき始め[けちのつきはじめ, kechinotsukihajime] (exp) (See けちをつける) the first sign of bad luck; the first bad omen [Add to Longdo]
こっちの話[こっちのはなし, kocchinohanashi] (exp) (col) (See こちらの話) talking to oneself [Add to Longdo]
ざくろ鼻;石榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
メニュー方式のプログラム[メニューほうしのきプログラム, menyu-houshinoki puroguramu] menu-driven program [Add to Longdo]
記憶装置の保護[きおくそうちのほご, kiokusouchinohogo] storage protection [Add to Longdo]
記憶装置の保護キー[きおくそうちのほごキー, kiokusouchinohogo ki-] storage protection key [Add to Longdo]
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence [Add to Longdo]
数値の語[すうちのご, suuchinogo] numeric word [Add to Longdo]
装置のランプ[そうちのランプ, souchino ranpu] busy indicator, busy lamp [Add to Longdo]
知能[ちのう, chinou] intelligence [Add to Longdo]
配信不能通知の抑止[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification [Add to Longdo]
シノニム[しのにむ, shinonimu] synonym [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
日の丸[ひのまる, hinomaru] die_Flagge_der_aufgehenden_Sonne [Add to Longdo]
日の入り[ひのいり, hinoiri] Sonnenuntergang [Add to Longdo]
日の出[ひので, hinode] Sonnenaufgang [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  hino
     anthem; hymn
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top