Search result for

hink

(78 entries)
(0.0759 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hink-, *hink*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bethink(บิธิงคฺ') {bethought,bethought} vt. ทำให้ต้องพิจารณา,ทำให้ระลึกถึง, Syn. recollect
chink(ชิงคฺ) n. รอยร้าว,รอยประสาน,รอยแยก,ช่องโหว่,เงิน,เงินสด -v. อุดช่อง
chinky(ชิง'คี) adj. เป็นรอยแตก,เป็นรอยแยก
freethinkern. ผู้มีความคิดอย่างอิสระ., See also: freethinking adj.,n.
methinks(มีธิงคฺซฺ') v. ฉันคิดว่า
think(ธิงคฺ) vi. คิด,ใช้ความคิด,ครุ่นคิด,นึก,ระลึก,รำลึก,รำพึง,ไตร่ตรอง,อยากจะ,เข้าใจว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,ถือว่า. vt. คิดว่า,รู้สึกว่า,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคิด, See also: thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่าเหมาะสม) ,-Phr. (think up วางแผน คิดขึ้น
think factoryn. สถาบันจัย,หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute
think thankn. สถาบันจัย,หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute
thinking(ธิง'คิง) adj. มีเหตุผล,ชอบคิด,ชอบพิจารณา n. ความคิด,การพิจารณา, Syn. thought
unthinkable(อันธิง'คะเบิล) adj. คิดไม่ถึง,นึกไม่ถึง,นอกประเด็น,ไม่พิจารณา.

English-Thai: Nontri Dictionary
bethink(vt) คิด,ระลึกถึง,นึกได้
chink(n) รอยร้าว,รู,ร่อง,ช่องโหว่,รอยแยก,เสียงกระทบ
chink(vi) ทำเสียงกระทบ
chink(vt) อุดรู,อุดช่อง
freethinker(n) คนที่ถือศาสนาโดยอิสระ,คนนอกรีต,ผู้มีความคิดอิสระ
think(vi) คิด,นึก,ไตร่ตรอง,รำพึง
unthinkable(adj) คิดไม่ถึง,นอกประเด็น
unthinking(adj) สะเพร่า,ไม่เกรงใจ,ไม่ยั้งคิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, so maybe it's not as sexy as dead poultry in Africa, but you gotta admit the timing's a little hinky here, Mark.โอเค บางทีมันไม่ได้ดูเซ็กส์ซี่ เท่าซากสัตว์ปีกในอัฟริกา แต่นายต้องยอมรับ ว่าเรายังมีแสงสว่างอยู่บ้าง ในที่นี้นะมาร์ค Black Swan (2009)
Gotta finish Mr. Hinkle's shower.ต้องทำห้องอาบน้ำของคุณฮิงเคิลให้เสร็จ The Coffee Cup (2009)
Winston Hinkle.วิสตัน ฮินเกิล The Couple in the Cave (2010)
So Hinkle was diagnosed with bipolar and cyclothymic disorder with episodes of paranoia.ฮินเคิลถูกวินิจฉัยว่า มีบุคลิกภาพผิดปกติ แบบสองขั้วอย่างยาวนาน ซึ่งจะมีอาการ หวาดระแวงเป็นระยะๆ The Couple in the Cave (2010)
Mr. Hinkle, I just have to ask you a few questions.คุณฮินเคิล เราแค่อยากมา สอบถามคุณไม่กี่คำถาม The Couple in the Cave (2010)
We're in Hinksville.พวกเราอยู่ในฮินคส์วิล Sudden Death (2010)
Hmm, well, I thought she looked hinky-- Hmm-- She might be hinky.ฉันก็ว่านางดูแปลกๆ อาจจะจริง Truth and Consequences (2012)
Ok, guys, Regina Lampert is not answering her phone, and I found something hinky on her, which I'm sending to your tablets.โอเคทุกคน เรจิน่า ไม่รับโทรศัพท์ และฉันเจอบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับเธอ ฉันกำลังส่งเข้าแท็บเล็ทพวกคุณอยู่ Unknown Subject (2012)
Because she's still acting all hinky.เพราะหล่อนทำท่าทางพิลึกๆ Legacy (2012)
I ain't down with this hinky brujo shit.ฉันไม่เอาเรื่องพวกนี้แล้วนะ ไอ้เรื่องประหลาดประสาทจะกินพวกนี้ Let's Boot and Rally (2012)
Anything hinky?อะไรแปลกๆล่ะ? Let's Boot and Rally (2012)
This Madrigal thing seems hinky, though, you know?บริษัทแมดริกัลนี้มันดูแปลกๆพิกล นายเข้าใจไหม Fifty-One (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: think ; imagine ; expect   FR: penser
ชินคันเซ็น[TM] (Chinkansen) EN: Shinkansen   FR: Shinkansen
ดำริ[v.] (damri) EN: think ; consider   FR: considérer
โดยไม่ได้ยั้งคิด[adv.] (dōi mai dāi yangkhit) EN: without thinking   
โดยมิได้พิจารณา[adv.] (dōi midāi phitjāranā) EN: without thinking   
เห็น[n. exp.] (hen) EN: think ; be of the opinion ; deem ; judge ; have an opinion   FR: avoir une opinion ; penser
หัวก้าวหน้า[adj.] (hūakāonā) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future   
หวนคิด[v. exp.] (huan khit) EN: recall ; reflect ; recollect ; think back   
หวนนึก[v. exp.] (huan neuk) EN: recall ; retrospect ; think back ; recollect ; remember   
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkhit) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man   FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
HINK    HH IH1 NG K
HINKEL    HH IH1 NG K AH0 L
HINKLE    HH IH1 NG K AH0 L
HINKLEY    HH IH1 NG K L IY0
HINKSON    HH IH1 NG K S AH0 N
HINKELMAN    HH IH1 NG K AH0 L M AH0 N

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
貧血症[ひんけつしょう, hinketsushou] โรคโลหิตจาง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinken {n}; Humpeln {n}limp [Add to Longdo]
hinken; humpeln; lahmen | hinkend; humpelnd; lahmend | gehinkt; gehumpelt; gelahmt | er/sie hinkt; er/sie humpelt; er/sie lahmt | ich/er/sie hinkte; ich/er/sie humpelte; ich/er/sie lahmte | er/sie hat/hatte gehinkt; er/sie hat/hatte gehumpelt; er/sie hat/hatte gelahmtto limp; to walk with a limp | limping | limped | he/she limps | I/he/she limped | he/she has/had limped [Add to Longdo]
hinkend {adv}haltingly [Add to Longdo]
hinknallen; aufknallento slam down [Add to Longdo]
hinkniend; kniendkneeling [Add to Longdo]
hinkriegen; hinbekommen; hindrehen; hinbiegen | hinkriegend; hinbekommend; hindrehend; hinbiegend | hingekriegt; hinbekommen; hingedreht; hingebogen | ich/er/sie kriegte hin; ich/er/sie bekam hinto wangle | wangling | wangled | I/he/she wangled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) {comp} binary adder [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
シンクライアント[しんくらいあんと, shinkuraianto] thin client [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE [Add to Longdo]
バイシンク[ばいしんく, baishinku] bisync, binary synchronous [Add to Longdo]
ヒートシンク[ひーとしんく, hi-toshinku] heat sink [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
貧困[ひんこん, hinkon] Armut, -Not [Add to Longdo]
賓客[ひんきゃく, hinkyaku] -Gast, Besucher [Add to Longdo]
賓客[ひんきゃく, hinkyaku] -Gast, Besucher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Hink \Hink\, n.
     A reaping hook. --Knight. Hinniate

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  hink
     bucket; pail
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top