Search result for

hine

(98 entries)
(0.1636 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hine-, *hine*
Possible hiragana form: ひね
English-Thai: Longdo Dictionary
chinese opera(n) อุปรากรจีน, งิ้ว
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adding machineเครื่องบวกเลข
amaranthine(แอม' มะเรล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้าย amaranth, ไม่ซีด,ไม่รู้จักจบ
apomorphine(แอพพะมอร์'ฟิน) n. แอลกาลอยด์ชนิดหนึ่งจากมอร์ฟิน ใช้เป็นยาขับเสมหะและทำให้อาเจียน C17H17NO2 (emetic expectirant)
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
chine(ไชนฺ) {chined,chining,chines} n. กระดูกสันหลัง,สันข้างเรือ,สันเขา,หุบเขาที่ลึกและแคบ,มุมตัดของด้านข้างหรือส่วนท้องเรือ,=chime
chinese(ไช'นิส) n., (pl. -nese) n. ภาษาจีน,คนจีน -adj. เกี่ยวกับประเทศจีน (คน,ภาษา,วัฒนธรรม)
chinese binaryเลขฐานสองแนวตั้ง (ดู)
chinese cabbagen. ผักกาดหอมจีน, Syn. pe-tsai
chinese calandarปฏิทินจีนซึ่งมี12 เดือนจันทรคติใน 1 ปี
chinese checkersเกมหมากรุกกระโดดข้ามหมากชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
amaranthine(adj) ไม่รู้โรย,อมร,ไม่รู้จบ
Chinese(adj) เกี่ยวกับประเทศจีน,เกี่ยวกับชาติจีน
Chinese(n) ชาวจีน,คนจีน,ภาษาจีน,หนังสือจีน
filthiness(n) ความโสโครก,ความลามก,ความสกปรก,ความหยาบคาย
healthiness(n) ความแข็งแรง,ความสมบูรณ์
labyrinthine(adj) ซับซ้อน,ยุ่งยาก,วกวน,ยุ่ง
MACHINE machine gun(n) ปืนกล
machine(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์
machinery(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์กลไก,เครื่องมือ,อุปกรณ์
moonshine(n) แสงจันทร์,เรื่องเหลวไหล,การพูดไร้สาระ,เหล้าเถื่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And it's not like we got Gregory Hines out there.แล้วมันก็ไม่เหมือน เราหนีเกร็กกอรี่ ไฮน์หรอกนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
And would you like it if I pull my panty holes down, and shook my hiney in your faces, hm?และถ้านายชอบละก็ ฉันจะเอากางเกงฉันลงแล้วทำแบบนั้นบ้าง และโชว์ตูดให้นายดูเอามั้ย หา? Logorama (2009)
Bord, wipstand hine!Bord, wipstand hineGoblin's Gold (2010)
It's Gregory Hines all over again.มันเข้าอีหรอบ Gregory Hines อีกแล้ว Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
We have a traitor in our midst. Astige du wyrm fah ond gedeowie daet mod disse deowes. Hine bind ond da heold.มีผู้ทรยศในหมู่พวกเรา เจ้าคงไม่เคยพบฟอมอร์รอลมาก่อน A Servant of Two Masters (2011)
Beclypp thinne idese thaet heo hine lyste.(ร่ายเวทย์มนตร์) Lancelot du Lac (2011)
Sceadu hine wreoth!Sceadu hine wreoth! Arthur's Bane: Part Two (2012)
Hine...Hine... Arthur's Bane: Part Two (2012)
When Heather was 16, she broke up with a guy named Wallace Hines.ตอนเฮเธอร์อายุ 16 เธอเลิกกับชายที่ชื่อวอลเลซ ไฮนส์ The Inspiration (2013)
Wallace Hines!วอลเลซ ไฮนส์! The Inspiration (2013)
All units, all units-- we have an APB on a Wallace Hines wanted in a shooting at Wheeler's restaurant.ทุกหน่วยโปรดทราบ ทุกหน่วยโปรดทราบ มีประกาศหมายสกัด วอลเลซ ไฮนส์ ข้อหาใช้อาวุธในร้านอาหารวีลเลอร์ The Inspiration (2013)
We're here at the corner of Washington and Market, where Wallace Hines was arrested for a shooting at Wheeler's earlier today.เรากำลังอยู่ที่มุมถนนวอชิงตันและมาร์เก็ต ที่ๆวอลเลซ ไฮนส์ถูกจับกุม ข้อหายิงอาวุธปืนในร้านอาหารวีลเลอร์วันนี้ The Inspiration (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles   FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]
บะหมี่หมูแดง[n. exp.] (bamī mū daēng) EN: Chinese egg noodles with red pork in hot soup   
บัลลูนฟลาวเวอร์ [n. exp.] (banlūn flāowoē) EN: Balloon flower ; Chinese bellflower   
บวบเหลี่ยม[n. exp.] (būap līem) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka   
ชบา[n.] (chabā) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower   FR: hibiscus [m]
ชบาแดง[n. exp.] (chabā daēng) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus   FR: hibiscus rouge [m]
ชบาฮาวาย [n. exp.] (chabā Hāwāi) EN: Chinese hibiscus ; Hawaiian hibiscus   
ฉาย[v.] (chāi) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up   FR: éclairer ; rayonner

CMU English Pronouncing Dictionary
HINE    HH AY1 N
HINES    HH AY1 N Z
HINER    HH AY1 N ER0
HINEY    HH IH1 N IY0
HINELY    HH AY1 N L IY0
HINEMAN    HH AY1 N M AH0 N
HINELINE    HH IH1 N AH0 L AY2 N
HINERMAN    HH AY1 N ER0 M AH0 N
HINESLEY    HH IH1 N AH0 S L IY0
HINESLEY    HH AY1 N S L IY0

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
比熱[ひねつ, hinetsu] ความร้อนจำเพาะ (ฟิสิกส์)
比熱[ひねつ, hinetsu] (n ) ความร้อนจำเพาะ (ฟิสิกส์) , See also: R. specific heat

German-Thai: Longdo Dictionary
chinesisch(adj) ที่เกี่ยวกับจีน, See also: Related: China

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hineinarbeiten | hineinarbeitend | hineingearbeitet; eingearbeitetto work into | working into | worked into [Add to Longdo]
hineindenken | hineindenkend | hineingedachtto try to understand | trying to understand | tried to understand [Add to Longdo]
hineindrängen | hineindrängend | hineingedrängtto interlope | interloping | interloped [Add to Longdo]
hineineilen; hereineilento bustle in [Add to Longdo]
hineinführendushering [Add to Longdo]
hineingearbeitet; eingearbeitet (in)inwrought (in) [Add to Longdo]
hineingehen | hineingehend | hineingegangento go in | going into | gone into [Add to Longdo]
hineingehento go inside [Add to Longdo]
hineinlaufen; hineinrennento run in [Add to Longdo]
hineinlegen | hineinlegend | hineingelegtto put inside | putting inside | put inside [Add to Longdo]
hineinpassen (in)to fit in (into) [Add to Longdo]
hineinplatzen; hereinplatzen; hereinstürzento barge in [Add to Longdo]
hineinreichen; lang genug seinto reach in [Add to Longdo]
hineinsteckento put in [Add to Longdo]
hineinsteckento stick into [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine [Add to Longdo]
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] copier, copy machine [Add to Longdo]
セションプロトコル機械[せしょんぷろとこるきかい, seshonpurotokorukikai] session protocol machine, SPM [Add to Longdo]
チャネルプロトコル機械[チャネルぷろとこるきかい, chaneru purotokorukikai] channel protocol machine, CPM [Add to Longdo]
データ処理機械[データしょりきかい, de-ta shorikikai] data processing machine [Add to Longdo]
トランザクション処理プロトコル機械[とらんざくしょんしょりぷろとこるきかい, toranzakushonshoripurotokorukikai] Transaction Processing Protocol Machine, TPPM [Add to Longdo]
プロトコル機械[ぷろとこるきかい, purotokorukikai] Protocol Machine, PM [Add to Longdo]
ホストマシン[ほすとましん, hosutomashin] host machine [Add to Longdo]
マシンが読み取り可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] machine-readable (an) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
入る[はいる, hairu] hineingehen, eintreten [Add to Longdo]
入れる[いれる, ireru] hineinstecken, einlassen [Add to Longdo]
口出し[くちだし, kuchidashi] hineinreden, sich_einmischen [Add to Longdo]
吹き込む[ふきこむ, fukikomu] hineinwehen, hineinblasen, einspielen (Platte), jemanden_beeinflussen [Add to Longdo]
詰め込む[つめこむ, tsumekomu] hineinstopfen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hine \Hine\, n. [See {Hind} a servant.]
   A servant; a farm laborer; a peasant; a hind. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Bailiff, herd, nor other hine. --Chaucer.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top