ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hewing

HH Y UW1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hewing-, *hewing*, hew
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chewing gum(ชู'อิง) n. หมากฝรั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
CHEWING chewing gum(n) หมากฝรั่ง, ตังเม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They've been hewing iron from the rocks there for hundreds of years.จากหินที่อยู่ที่นั่น มาเป็นร้อย ๆ ปีแล้ว The Secret Sharer (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจะ[jae] (interj) EN: onomatopoeia from the sound of chewing
ขมิ้นกะปูน[khamin ka pūn] (n, exp) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing
ขมิ้นกับปูน[khamin kap pūn] (n, exp) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing
หมากฝรั่ง[māk farang] (n) EN: chewing gum  FR: chewing gum [ m ]
เมี่ยง[mīeng] (n) EN: tea leaves prepared for chewing ; tea-leaves used for masticatory purposes  FR: feuille de thé à mastiquer
ยาฉุน[yāchun] (n) EN: strong chewing tobacco
ยาจืด[yājeūt] (n, exp) EN: mild chewing tobacco

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HEWING HH Y UW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hewing (v) hjˈuːɪŋ (h y uu1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
もぐもぐ;もごもご[mogumogu ; mogomogo] (adv, vs, adv-to) (on-mim) mumbling; chewing one's words [Add to Longdo]
ガム[gamu] (n) chewing gum; (P) [Add to Longdo]
チューインガム[chu-ingamu] (n) chewing gum [Add to Longdo]
羽虱[はじらみ;ハジラミ, hajirami ; hajirami] (n) (uk) biting louse (any louse of order Mallophaga); chewing louse [Add to Longdo]
噛みタバコ;噛み煙草;噛煙草[かみタバコ(噛みタバコ);かみたばこ(噛み煙草;噛煙草), kami tabako ( kami tabako ); kamitabako ( kami tabako ; gou tabako )] (n) chewing tobacco [Add to Longdo]
感触[かんしょく, kanshoku] (n, vs) sense of touch; feeling; sensation; texture (of food while chewing); (P) [Add to Longdo]
口に含む[くちにふくむ, kuchinifukumu] (exp, v5m) to hold in one's mouth (without biting, before chewing or swallowing, etc.) [Add to Longdo]
反芻[はんすう, hansuu] (n, adj-no) (1) chewing the cud; rumination; (vs) (2) to ruminate on; to think over [Add to Longdo]
咀嚼[そしゃく, soshaku] (n, vs, adj-no) (1) chewing; mastication; breaking into bite-sized pieces; (2) digestion; assimilation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hew \Hew\ (h[=u]), v. t. [imp. {Hewed} (h[=u]d); p. p. {Hewed}
   or {Hewn} (h[=u]n); p. pr. & vb. n. {Hewing}.] [AS.
   he['a]wan; akin to D. houwen, OHG. houwan, G. hauen, Icel.
   h["o]ggva, Sw. hugga, Dan. hugge, Lith. kova battle, Russ.
   kovate to hammer, forge. Cf. {Hay} cut grass, {Hoe}.]
   1. To cut with an ax; to fell with a sharp instrument; --
    often with down, or off. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or shape with a sharp instrument; to cut; hence,
    to form laboriously; -- often with out; as, to hew out a
    sepulcher.
    [1913 Webster]
 
       Look unto the rock whence ye are hewn. --Is. li. 1.
    [1913 Webster]
 
       Rather polishing old works than hewing out new.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut in pieces; to chop; to hack.
    [1913 Webster]
 
       Hew them to pieces; hack their bones asunder.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top