ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heterogeneous

HH EH2 T ER0 AH0 JH IY1 N Y AH0 S   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heterogeneous-, *heterogeneous*, heterogeneou
English-Thai: Longdo Dictionary
heterogeneous(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสม, ที่ไม่เข้ากัน, A. homogeneous

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heterogeneous[ADJ] ซึ่งต่างชนิดกัน, See also: ซึ่งไม่เหมือนกัน, Syn. miscellaneous, various, Ant. uniform, unvaried

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heterogeneous(เฮทเทอระจี'เนียส) adj. ต่างชนิดกัน,ไม่เหมือนกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน., Syn. varied

English-Thai: Nontri Dictionary
heterogeneous(adj) ไม่เหมือนกัน,ต่างกัน,ระคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heterogeneous๑. วิวิธพันธุ์๒. ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogeneousวิวิธพันธุ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
heterogeneous๑. วิวิธพันธุ์๒. ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heterogeneousที่ต่างแบบกัน, วิวิธพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
heterogeneous reactionปฏิกิริยาเนื้อผสม, ปฏิกิริยาเคมีที่สารเข้าทำปฏิกิริยาและสารที่เป็นผลของปฏิกิริยามีวัฏภาคต่าง ๆ กัน อาจมี 2 หรือ 3 วัฎภาครวมกันอยู่ในระบบ เช่น  C(s) +O2(g) _______>CO2(g)    [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
heterogeneous substanceสารเนื้อผสม, สารซึ่งมีสารหลายชนิดปนกันและไม่ได้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน จึงมีสมบัติไม่สม่ำเสมอ  เช่น เกลือผสมน้ำตาล น้ำโคลน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most witches align themselves with the Wiccans, but witchcraft is an extremely heterogeneous subject which encompasses the dark arts like evil spells, sacrifices...แม่มดล้วนถูกจัดให้อยู่ใน ประเภทเดียวกับพวก ศาสตร์นอกรีต แต่ศาสตร์แม่มดมีลักษณะที่แตกต่าง ออกไปอย่างสิ้นเชิง ที่หมายรวมถึงเรื่องศาสตร์มืด The Witch in the Wardrobe (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดพวกผิดพ้อง[ADV] heterogeneously, See also: variously, Example: เขาสูงใหญ่ผิดพวกผิดพ้องคงจะเป็นเพราะเขาชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจอยู่คนเดียว, Thai definition: อย่างที่ไม่เหมือนหรือต่างออกไปจากพวกในกลุ่มเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดพวกผิดพ้อง[adv.] (phit phūak phit phøng) EN: heterogeneously ; variously   

CMU English Pronouncing Dictionary
HETEROGENEOUS    HH EH2 T ER0 AH0 JH IY1 N Y AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heterogeneous    (j) hˌɛtərəʤˈiːnɪəʳs (h e2 t @ r @ jh ii1 n i@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异质[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, / ] heterogeneous, #52,060 [Add to Longdo]
驳杂[bó zá, ㄅㄛˊ ㄗㄚˊ, / ] heterogeneous, #100,880 [Add to Longdo]
异质网路[yì zhì wǎng lù, ㄧˋ ㄓˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] heterogeneous network [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘテロジーニアス;ヘテロジニアス[, heteroji-niasu ; heterojiniasu] (adj-na) heterogeneous [Add to Longdo]
ヘテロジニアスコンソリデーション[, heterojiniasukonsoride-shon] (n) {comp} heterogeneous consolidation [Add to Longdo]
異機種環境[いきしゅかんきょう, ikishukankyou] (n) {comp} heterogeneous environment [Add to Longdo]
異質[いしつ, ishitsu] (adj-na,adj-no) different (quality, nature); heterogeneous; (P) [Add to Longdo]
異種計算機ネットワーク[いしゅけいさんきネットワーク, ishukeisanki nettowa-ku] (n) {comp} heterogeneous computer network [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヘテロジニアス[へてろじにあす, heterojiniasu] heterogeneous [Add to Longdo]
異機種環境[いきしゅかんきょう, ikishukankyou] heterogeneous environment [Add to Longdo]
異種計算機ネットワーク[いしゅけいさんきネットワーク, ishukeisanki nettowa-ku] heterogeneous computer network [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heterogeneous \Het`er*o*ge"ne*ous\, a. [Gr. ?; ? + ? race, kind;
   akin to E. kin: cf. F. h['e]t['e]rog[`e]ne.]
   Differing in kind; having unlike qualities; possessed of
   different characteristics; dissimilar; -- opposed to
   homogeneous, and said of two or more connected objects, or of
   a conglomerate mass, considered in respect to the parts of
   which it is made up. -- {Het`er*o*ge"ne*ous*ly}, adv. --
   {Het`er*o*ge"ne*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
   {Heterogeneous nouns} (Gram.), nouns having different genders
    in the singular and plural numbers; as, hic locus, of the
    masculine gender in the singular, and hi loci and h[ae]c
    loca, both masculine and neuter in the plural; hoc
    c[ae]lum, neuter in the singular; hi c[ae]li, masculine in
    the plural.
 
   {Heterogeneous quantities} (Math.), such quantities as are
    incapable of being compared together in respect to
    magnitude, and surfaces and solids.
 
   {Heterogeneous surds} (Math.), surds having different radical
    signs.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heterogeneous
   adj 1: consisting of elements that are not of the same kind or
       nature; "the population of the United States is vast and
       heterogeneous" [syn: {heterogeneous}, {heterogenous}]
       [ant: {homogeneous}, {homogenous}]
   2: originating outside the body [syn: {heterogenous},
     {heterogeneous}] [ant: {autogenic}, {autogenous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top