ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heterogeneity

HH EH2 T ER0 AH0 JH IH0 N IY1 AH0 T IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heterogeneity-, *heterogeneity*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heterogeneityn. สภาพที่มีเซลล์สืบพันธุ์ (gametes) ต่างกัน,การได้มาจากแหล่งหรือจำพวกที่ต่างกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heterogeneityความต่างแบบกัน, ภาวะวิวิธพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogeneityภาวะวิวิธพรรณ, ภาวะวิวิธพันธุ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
HETEROGENEITY    HH EH2 T ER0 AH0 JH IH0 N IY1 AH0 T IY0
HETEROGENEITY    HH EH2 T ER0 AH0 JH IH0 N EY1 AH0 T IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
異質性[いしつせい, ishitsusei] (n,adj-no) heterogeneity; heterogenecity [Add to Longdo]
不均質性[ふきんしつせい, fukinshitsusei] (n) heterogeneity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heterogeneity \Het`er*o*ge*ne"i*ty\, n. [Cf. F.
   h['e]t['e]rog['e]n['e]it['e].]
   The state of being heterogeneous; contrariety.
   [1913 Webster]
 
      The difference, indeed the heterogeneity, of the two
      may be felt.               --Coleridge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heterogeneity
   n 1: the quality of being diverse and not comparable in kind
      [syn: {heterogeneity}, {heterogeneousness}] [ant:
      {homogeneity}, {homogeneousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top