Search result for

herpes

(51 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herpes-, *herpes*, herpe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
herpes[N] โรคผิวหนังพุพอง, See also: โรคเริม
herpes zoster[N] งูสวัด, Syn. shingles
herpes simplex[N] เริม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
herpes(เฮอ'พีซ) n. โรคผิวหนังเป็นเม็ดพุพองและลามออก., See also: herpetic adj.
herpes simplexn. เริม
herpes zostern. งูสวัด., Syn. shingles

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
herpes simplexโรคเริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herpes zosterโรคงูสวัด [มีความหมายเหมือนกับ zona ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Herpes Zosterไวรัสงูสวัด [การแพทย์]
Herpesviridaeเฮอร์ปิสไวริเด [TU Subject Heading]
Herpesvirusเฮอร์ปีสไวรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Herpesvirus 4, Humanเฮอร์ปิสไวรัส 4 ในคน [TU Subject Heading]
Herpesvirus diseasesการติดเชื้อเฮอร์ปีสไวรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Herpesvirus infectionsการติดเชื้อเฮอร์ปิสไวรัส [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Herpes Simplex (n) งูสวัสดิ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Herpetic? You think I have herpes?เชื้อเริม พวกคุณคิดว่าผมเป็นเริม Last Resort (2008)
I would have laid money you had herpes.ฉันเพิ่งจ่ายเงิน คุณเป็นเริม Last Resort (2008)
Cold sore? Does that mean fucking herpes?แผลพุพอง หมายถึงโรคเริมงั้นรึ Pineapple Express (2008)
Herpes is for life, bro.โรคเริมเป็นไปตลอดชีวิต Pineapple Express (2008)
Herpes!โรคเริม Pineapple Express (2008)
Dale said that you didn't even have herpes and I said that you did.เดลว่านายไม่ได้เป็นโรคเริมด้วยซ้ำ แต่ฉันยืนยันว่านายเป็น Pineapple Express (2008)
I've got genital herpes. I've got genital herpes.ถามได้ดี ฉันเคยเป็นเริม Changing Channels (2009)
I've got genital herpes. I tried to be responsible.ผมเคยเป็นเริม Changing Channels (2009)
Of... genital herpes.เพื่อบรรเทา การขยายเพิ่ม -- รอบๆ... Changing Channels (2009)
- Herpes?โรคเริม? Social Psychology (2009)
She was the Typhoid Mary of herpes.เราไม่อยากเจอกรณีแบบ Vanessa Parsons อีก ชีเป็นเหมือนพาหะของโรคเริมเลยล่ะ Home Economics (2009)
Uh, so who do I speak to about selling my share of herpes on parade?เอ่อ... ฉันจะต้องคุยกับใคร เรื่องขายหุ้นของไอ้คลับเนี่ย You Gotta Get a Gimmick (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งูสวัด[N] herpes zoster, See also: zoster, shingles, Example: อาการของโรคนี้คล้ายกับงูสวัดแต่ไม่ได้พองติดกันเป็นทางยาวเหมือนงูสวัด, Count unit: โรค, Thai definition: โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีอาการอักเสบอย่างเฉียบพลันที่ปมประสาทไขสันหลังและพุเป็นเม็ดพองตามผิวหนังเป็นทางยาวพาดขวางลำตัว เป็นต้น ทำให้ปวดแสบปวดร้อน
พังพอน[N] mongoose, See also: Herpestes javanicus, Example: เมื่อผ่านเข้าไปในดงไม้ เขาพบพังพอนกับงูเห่ากำลังต่อสู้กันบนเนินดินข้างจอมปลวก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสกุล Herpestes วงศ์ Viverridae ขนหนาสีน้ำตาลหรือเทา หัวแหลม หางยาวเป็นพวง เคลื่อนไหวเร็วมาก กินสัตว์
เริม[N] herpes, Example: พญายอสกัดเป็นยาทาแก้คัน พวกเริม และงูสวัด, Thai definition: โรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นเม็ดเล็กๆ พองใสติดกันเป็นกลุ่ม มีอาการคัน ปวดแสบปวดร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งูสวัด[n.] (ngūsawat) EN: herpes zoster ; zoster ; shingles   FR: herpès [m] ; zona [m]
ส่า[n.] (sā) EN: fever blisters ; cold sores ; symptom of herpes simplex   

CMU English Pronouncing Dictionary
HERPES    HH ER1 P IY0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gürtelrose {f}; Herpes zoster [med.]herpes zoster; chickenpox/shingles virus [Add to Longdo]
Herpes {f} [med.]herpes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘルペス[, herupesu] (n) herpes [Add to Longdo]
ヘルペスウイルス[, herupesuuirusu] (n) herpes virus; herpesvirus [Add to Longdo]
鯉ヘルペスウイルス[こいヘルペスウイルス, koi herupesuuirusu] (n) koi herpes virus (KHV) [Add to Longdo]
口唇ヘルペス[こうしんヘルペス, koushin herupesu] (n) oral herpes; cold sores; herpes simplex virus 1; HSV-1 [Add to Longdo]
帯状疱疹[たいじょうほうしん;おびじょうほうしん(ik), taijouhoushin ; obijouhoushin (ik)] (n,adj-no) shingles; herpes zoster [Add to Longdo]
単純ヘルペスウイルス[たんじゅんヘルペスウイルス, tanjun herupesuuirusu] (n) herpes simplex virus; HSV [Add to Longdo]
疱疹[ほうしん, houshin] (n) herpes; blister [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单纯疱疹[dān chún pào zhěn, ㄉㄢ ㄔㄨㄣˊ ㄆㄠˋ ㄓㄣˇ, / ] herpes simplex (med.) [Add to Longdo]
单纯疱疹病毒[dān chún pào zhěn bìng dú, ㄉㄢ ㄔㄨㄣˊ ㄆㄠˋ ㄓㄣˇ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] herpes simplex virus (HSV, med.) [Add to Longdo]
獴科[měng kē, ㄇㄥˇ ㄎㄜ, ] Herpestidae (the mongoose family) [Add to Longdo]
疱疹病毒[pào zhěn bìng dú, ㄆㄠˋ ㄓㄣˇ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] herpes virus (med.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Herpes \Her"pes\, n. [L., fr. Gr. "e`rphs, fr. "e`rpein to
   creep.] (Med.)
   An eruption of the skin, taking various names, according to
   its form, or the part affected, caused by a herpesvirus
   infection; especially, an eruption of vesicles in small
   distinct clusters, accompanied with itching or tingling,
   including shingles, ringworm, and the like; -- so called from
   its tendency to creep or spread from one part of the skin to
   another.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 herpes
   n 1: viral diseases causing eruptions of the skin or mucous
      membrane
   2: any of the animal viruses that cause painful blisters on the
     skin [syn: {herpes}, {herpes virus}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 herpes
   herpes
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 herpes [hɛrpəs]
   herpes
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Herpes [hɛrpɛs] (n) , s.(f )
   herpes
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top