ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

henry

HH EH1 N R IY0   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -henry-, *henry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
henry[N] หน่วยทางไฟฟ้าซึ่งค่า 1 เฮนรีคือค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรปิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
henry(เฮน'รี) n. หน่วยนำไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลกรัม-วินาที'
abhenry(แอบเฮน' รี) n. หน่วยการนำไฟฟ้าที่เป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาที และมีค่าเท่ากบ 10-9 henry (centimeter-gram-second unit)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Henry.เฮนรี่ Double Identity (2010)
Henry.เฮนรี่ The Stable Boy (2012)
Henry.เฮนรี่ Lady of the Lake (2012)
Henry.เฮนรี่ We Are Both (2012)
Henry.เฮนรี่ We Are Both (2012)
Henry?เฮนรี่ Into the Deep (2012)
Henry.เฮนรี่ Welcome to Storybrooke (2013)
My name is Henry Bridgehouse.ชื่อของฉันคือเฮนรี่ บิดเฮอส How I Won the War (1967)
We don't care if it's the First Act of Henry the Fifth! We're leaving!ต่อให้เป็นละครเชคสเปียร์ก็ไม่สน เราไม่อยู่แล้ว Blazing Saddles (1974)
Bye, Uncle Henry!ไปนะคะ ลุงเฮนรี่ Return to Oz (1985)
I must get back to Henry before nightfall.ฉันต้องรีบกลับไปหาเฮนรี่ก่อนมืด Return to Oz (1985)
Henry Fonda?เฮนรี่ ฟอนด้า ? Cinema Paradiso (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
henryAnne accepted Henry's proposal.
henryCarol studies very hard. So does Henry.
henryEverybody looks up to Henry.
henryHenry has not more than six dollars.
henryHenry is old enough to support himself.
henryHenry James was an American by birth.
henryHenry said that he couldn't wait any longer.
henryHenry wants to see you.
henryHenry was dismissed by reason of his old age.
henryHenry was not at home, as is often the case with him.
henryHenry will come of age this March.
henryKing Henry VIII had a tennis court at Hampton Court, his palace on the River Thames not very far from London.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เธียร์รี่ อองรี[n. prop.] (Thīerī Øngrī) EN: Thierry Henri   FR: Thierry Henry

CMU English Pronouncing Dictionary
HENRY    HH EH1 N R IY0
HENRY'S    HH EH1 N R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Henry    (n) hˈɛnriː (h e1 n r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亨利[Hēng lì, ㄏㄥ ㄌㄧˋ, ] Henry (name), #13,295 [Add to Longdo]
霍英东[Huò Yīng dōng, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄥ, / ] Henry Ying-tung Fok (1913-2006), Hong Kong tycoon with close PRC connections, #28,406 [Add to Longdo]
基辛格[Jī xīn gé, ㄐㄧ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, ] Henry Kissinger (1923-), US academic and politician, Secretary of State 1973-1977, #40,942 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
ヘンリー[, henri-] (n) henry [Add to Longdo]
ヘンリーの法則[ヘンリーのほうそく, henri-nohousoku] (n) Henry's law [Add to Longdo]
回転変流機[かいてんへんりゅうき, kaitenhenryuuki] (n) rotary converter [Add to Longdo]
多変量解析[たへんりょうかいせき, tahenryoukaiseki] (n) multivariate analysis [Add to Longdo]
不変量[ふへんりょう, fuhenryou] (n) constant; invariable [Add to Longdo]
偏流[へんりゅう, henryuu] (n) drift [Add to Longdo]
変流器[へんりゅうき, henryuuki] (n) transformer [Add to Longdo]
変量[へんりょう, henryou] (n) variable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
多変量解析[たへんりょうかいせき, tahenryoukaiseki] multivariate analysis [Add to Longdo]
変量[へんりょう, henryou] variable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Henry \Hen"ry\, n.; pl. {Henrys}. [From Joseph Henry, an
   American physicist.]
   The unit of electric induction; the induction in a circuit
   when the electro-motive force induced in this circuit is one
   volt, while the inducing current varies at the rate of one
   amp[`e]re a second.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 henry
   n 1: a unit of inductance in which an induced electromotive
      force of one volt is produced when the current is varied at
      the rate of one ampere per second [syn: {henry}, {H}]
   2: English chemist who studied the quantities of gas absorbed by
     water at different temperatures and under different pressures
     (1775-1836) [syn: {Henry}, {William Henry}]
   3: a leader of the American Revolution and a famous orator who
     spoke out against British rule of the American colonies
     (1736-1799) [syn: {Henry}, {Patrick Henry}]
   4: United States physicist who studied electromagnetic phenomena
     (1791-1878) [syn: {Henry}, {Joseph Henry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top