ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hazelrigg

HH AH0 Z EH1 L R IH0 G   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hazelrigg-, *hazelrigg*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hazelrigg มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hazelrigg*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Maybe he ain't here, Mr. Hazelrigg.- Und wenn nicht, Mr. HazelriggDark Night of the Scarecrow (1981)
Mr. Hazelrigg, they've picked up on somethin' over here.Mr. Hazelrigg, die Hunde haben eine Spur aufgenommen. Dark Night of the Scarecrow (1981)
Hazelrigg!Mr. HazelriggDark Night of the Scarecrow (1981)
Am I keeping you, Mr. Hazelrigg? !Ich will Sie natürlich nicht aufhalten, Mr. HazelriggDark Night of the Scarecrow (1981)
Good morning, Mrs. Whimberly.- Guten Morgen, Mr. HazelriggDark Night of the Scarecrow (1981)
- Hi Mrs. Hocker.- Guten Tag, Mr. HazelriggDark Night of the Scarecrow (1981)
Mr. Hazelrigg....Mr. HazelriggDark Night of the Scarecrow (1981)
Mr. Hazelrigg....Mr. HazelriggDark Night of the Scarecrow (1981)
I swear, Mr. Hazelrigg, I don't know nothin' about it.- Aber wir waren es nicht. Ich schwöre, Mr. Hazelrigg, dass wir es nicht waren. Dark Night of the Scarecrow (1981)
Don't flatter yourself, Mr. Hazelrigg.Ich würde mich an Ihrer Stelle nicht überschätzen, Mr. HazelriggDark Night of the Scarecrow (1981)
You just remember what I told you, Hazelrigg!Vergessen Sie meine Warnung nicht, HazelriggDark Night of the Scarecrow (1981)
Mr. Hazelrigg.Mr. HazelriggDark Night of the Scarecrow (1981)
Uh, Mr. Hazelrigg, Maybe we shouldn'tMr. Hazelrigg, vielleicht sollten wir es doch nicht... Dark Night of the Scarecrow (1981)
Mr. Hazelrigg If he's in there that don't leave nobody but his spirit. Open it!Mr. Hazelrigg, wenn er doch da drin liegen sollte, dann bleibt nichts mehr übrig außer seinem Geist. Dark Night of the Scarecrow (1981)
We cain't! - We've got to!Bitte, Mr. Hazelrigg, wir müssen hier verschwinden! Dark Night of the Scarecrow (1981)
Did you know, Mr. Hazelrigg, that... I have a cousin, lives up in the hills in Arkansas?Wussten Sie, Mr. Hazelrigg, dass ich einen Cousin habe, der in den Bergen von Arkansas wohnt? Dark Night of the Scarecrow (1981)

CMU English Pronouncing Dictionary
HAZELRIGG    HH AH0 Z EH1 L R IH0 G
HAZELRIGG    HH EY1 Z EH0 L R IH0 G

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top