ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haunted

HH AO1 N T AH0 D   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haunted-, *haunted*, haunt, haunte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haunted[ADJ] ซึ่งสิงอยู่, See also: ซึ่งหลอกหลอนอยู่, ที่มีผีสิงอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haunted(ฮอน'ทิด) adj. ซึ่งสิงอยู่,ครอบงำ

English-Thai: Nontri Dictionary
haunted(adj) ที่มีคนไปบ่อย,มีผีหลอก,มีผีสิง,ซึ่งสิงอยู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't remember, but I am haunted by it.ฉันจำไม่ได้ แต่ก็ถูกมันหลอกหลอน Ghost in the Shell (2017)
Believe me, I am haunted still by all those I failed.ฉันเชื่อว่าฉันกำลังหลอกหลอน โดยยังคงทุกคนที่ฉันล้มเหลว Underworld: Blood Wars (2016)
Haunted by loss.ถูกหลอกหลอนด้วยความสูญเสีย Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)
You won't be haunted by this forever.เธอจะไม่ถูกเรื่องนี้ตามหลอกหลอนไปทั้งชีวิต Remember Me (2015)
But I will try to come down and help out at the haunted house.เดี๋ยวฉันจะไปช่วยที่งานนะ Pilot (2015)
This is the first time you're not volunteering for the children's hospital haunted house.นี่เป็นครั้งแรกที่ลูกไม่อาสา ร่วมจัดงานบ้านผีสิงให้เด็กๆที่โรงพยาบาล Pilot (2015)
After my first hearing of Odysseus, this tale has haunted me.หลังจากที่ได้ยินครั้งแรกของ ฉัน ออดิสียัส นิทานเรื่องนี้มีผีสิงฉัน In the Heart of the Sea (2015)
It was my father's face that haunted me.มันคืนใบหน้าของพ่อที่คอยตามหลอกหลอนผม Streets of Fire (2014)
Isaac Newton had been haunted by the same absence of a mechanism for gravity.โดยขาดเดียวกันของ กลไกแรงโน้มถ่วง วิธีร่างกายที่ห่างไกลอาจส่ง ผลกระทบซึ่งกันและกัน A Sky Full of Ghosts (2014)
We were born into a mystery, one that has haunted us since at least as long as we've been human.เราเกิดมาเป็นความลึกลับ, หนึ่งที่มีผีสิงเรา เพราะอย่างน้อยตราบเท่า ที่เราได้รับของมนุษย์ When Knowledge Conquered Fear (2014)
You know what, that's it. I've had enough of this whole haunted house craziness!คุณรู้ว่าสิ่งที่มัน ฉันได้มีเพียงพอของทั้งผีสิงนี้บ้าคลั่งบ้าน! A Haunted House 2 (2014)
That box and that box. That's haunted with a demon.กล่องและกล่องที่ว่า ที่ผีสิงกับปีศาจ A Haunted House 2 (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hauntedAccording to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.
hauntedHe haunted the art galleries.
hauntedI'm still haunted by a vivid nightmare I had last night.
hauntedI went to a haunted house.
hauntedThat old house is thought to be haunted.
haunted"The castle is haunted," he said with a shiver.
hauntedThe coffee shop is haunted by aspiring artists.
hauntedThe first time I held my girlfriend's hand was in the haunted house.
hauntedThe haunted house? I won't be able to sleep at night.
hauntedThe house is haunted.
hauntedThe house is said to be haunted.
hauntedThey say that old house is haunted.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานผีสิง[n. exp.] (bān phīsing) EN: haunted house   FR: maison hantée [f]
ผีดุ[n. exp.] (phī du) EN: heavily haunted ; evil spirit   FR: esprit maléfique [m]
ผีสิง[X] (phīsing) EN: haunted ; possessed   FR: hanté ; possédé
สิง[v.] (sing) EN: haunt ; inhabit ; be haunted ; be possessed   FR: hanter

CMU English Pronouncing Dictionary
HAUNTED    HH AO1 N T AH0 D
HAUNTED    HH AO1 N T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haunted    (v) hˈɔːntɪd (h oo1 n t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闹鬼[nào guǐ, ㄋㄠˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] haunted, #48,926 [Add to Longdo]
鬼楼[guǐ lóu, ㄍㄨㄟˇ ㄌㄡˊ, / ] haunted house [Add to Longdo]
鬼迷心竅[guǐ mí xīn qiào, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄠˋ, / ] haunted; possessed by a devil [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spukhaus {n}haunted house [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け屋敷;御化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) haunted house [Add to Longdo]
化け物屋敷;化物屋敷[ばけものやしき, bakemonoyashiki] (n) haunted mansion; haunted house; enchanted house [Add to Longdo]
幽霊屋敷[ゆうれいやしき, yuureiyashiki] (n) haunted house [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haunt \Haunt\ (h[aum]nt; 277), v. t. [imp. & p. p. {Haunted}; p.
   pr. & vb. n. {Haunting}.] [F. hanter; of uncertain origin,
   perh. from an assumed LL. ambitare to go about, fr. L. ambire
   (see {Ambition}); or cf. Icel. heimta to demand, regain, akin
   to heim home (see {Home}). [root]36.]
   1. To frequent; to resort to frequently; to visit
    pertinaciously or intrusively; to intrude upon.
    [1913 Webster]
 
       You wrong me, sir, thus still to haunt my house.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Those cares that haunt the court and town. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To inhabit or frequent as a specter; to visit as a ghost
    or apparition; -- said of spirits or ghosts, especially of
    dead people; as, the murdered man haunts the house where
    he died.
    [1913 Webster]
 
       Foul spirits haunt my resting place. --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   3. To practice; to devote one's self to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That other merchandise that men haunt with fraud . .
       . is cursed.             --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Leave honest pleasure, and haunt no good pastime.
                          --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   4. To accustom; to habituate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Haunt thyself to pity.        --Wyclif.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haunted \Haunt"ed\, a.
   Inhabited by, or subject to the visits of, apparitions;
   frequented by a ghost.
   [1913 Webster]
 
      All houses wherein men have lived and died
      Are haunted houses.           --Longfellow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haunted
   adj 1: having or showing excessive or compulsive concern with
       something; "became more and more haunted by the stupid
       riddle"; "was absolutely obsessed with the girl"; "got no
       help from his wife who was preoccupied with the
       children"; "he was taken up in worry for the old woman"
       [syn: {haunted}, {obsessed}, {preoccupied}, {taken
       up(p)}]
   2: showing emotional affliction or disquiet; "her expression
     became progressively more haunted"
   3: inhabited by or as if by apparitions; "a haunted house"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top