Search result for

harmony

(68 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harmony-, *harmony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harmony[N] การประสานเสียง
harmony[N] ความสามัคคี, See also: ความกลมกลืน, ความปรองดอง, ความตกลงกันได้, ความลงรอยกัน, Syn. concord, concurrence, conformity, Ant. conflict, disagreement, discord

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harmony(ฮาร์'มะนี) n. ความกลมกลืนกัน,ความตกลงกันได้,ความลงรอยกัน, Syn. agreement,accord,conformity
disharmony(ดิสฮาร์'มะนี) n. ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่ประคองกัน, Syn. discord

English-Thai: Nontri Dictionary
harmony(n) ความกลมกลืนกัน,การประสาน,ความปรองดอง,ความสามัคคี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
harmonyความบรรสาน, ภาวะบรรสาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harmonyการประสานเสียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It says that the planet cracking procedure is extremely dangerous to the overall harmony of the universe.การขุดเจาะดาวจะทำให้เกิดอันตราย ต่อความกลมกลืนทั้งหมดของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
Two ancient families lived in harmony at the edge of the valley.สองตระกูลเก่าแก่ อยู่อย่างปรองดอง ใกล้ๆ หุบเขา The Secret of Moonacre (2008)
This is where Oogway unraveled the mysteries of harmony and focus.นี่เป็นที่อูวเกวย์ ค้นพบสัจธรรม... ..... การสอดประสาน และสมาธิ Kung Fu Panda (2008)
All existing in perfect harmony.ว่าไงดี เหมาะสม ตามทำนอง เราจะต้อง จัดวางของพวกนี้ลงไป ดู The Ramen Girl (2008)
I was talking about Harmony.กับพูดกับฮาร์โมนี่ The House Bunny (2008)
And this here is Harmony.นี่ ฮาร์โมนี่ The House Bunny (2008)
Harmony.ฮาร์โมนี่ The House Bunny (2008)
Harmony, Brian Stone was all over you, girl.ฮาร์โมนี่, ไบรอันน่ะ พยายามอยู่ใกล้ๆเธอตลอดเลย The House Bunny (2008)
A subtle, fragile harmony that is easily shattered.เป็นสมดุลที่ลงตัว เปราะบาง และง่ายต่อการถูกทำลาย Home (2009)
This harmony between humans and nature can become the rule, no longer the exception.ความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับ ธรรมชาตินี้สามารถกลายเป็นกฎ ไม่มีข้อยกเว้นอีกต่อไป Home (2009)
Harmony, this small-town slice of Norman Rockwell, is the murder capital of America.นายอำเภอคะ, คุณเคยวิตกกับเหตุการณ์ร้ายๆนี้บ้างมั้ย? ว่าอาจจะเกิดขึ้นมาอีก? My Bloody Valentine (2009)
But after a decade, have the residents of Harmony... been able to recover from the trauma?เราต่างก็เกิดมาเป็นคนในชุมชนเหมือง อยู่แล้วนี่, เบ็น ผมขอกาแฟหน่อย? รื่นเริงอะไรกันพวก? My Bloody Valentine (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harmonyA harmony prevailed among them.
harmonyAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
harmonyFor any type of organisation, internal harmony and unity are important factors in deciding its success or failure.
harmonyHe is in harmony with all his classmates.
harmonyHe seems to live in harmony with all his friends.
harmonyHis ideas were out of harmony with the times.
harmonyIn sport, team harmony is vital to success.
harmonyMy dog and cat live in harmony with each other.
harmonyShe is in harmony with all her classmates.
harmonyThe beauty of the music consists of its harmony.
harmonyThe color of the carpet is in harmony with the wall.
harmonyThe Japanese live in harmony with nature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามัคคี[N] harmony, See also: congruity, Syn. สมัครสมาน, Ant. สามัคคีเภท
ความพร้อมเพรียงกัน[N] harmony, See also: esprit de corps, concord, cooperation, rapport, Syn. ความสามัคคี, การร่วมแรงร่วมใจ, Example: เมืองไทยดำรงมั่นคงมาช้านานแล้วเพราะความพร้อมเพรียงกันของคนในชาติ
ความสามัคคี[N] unity, See also: harmony, Syn. ความพร้อมเพรียง, ความปรองดอง, Ant. ความแตกแยก, Example: การโต้เถียงทะเลาะกันทำให้แตกความสามัคคีทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
ความกลมเกลียว[N] harmony, See also: unity, Syn. ความสามัคคี, ความปรองดอง, Ant. การแตกความสามัคคี, ความไม่ลงรอยกัน, ความแตกแยก, Example: ความกลมเกลียวกันนำมาซึ่งชัยชนะ, Thai definition: ความเข้ากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
ความกลมกลืน[N] harmony, See also: accord, Syn. ความสอดคล้อง, ความเหมาะสม, Ant. ความขัดแย้ง, Example: ความกลมกลืนของเนื้อร้องและทำนองทำให้เพลงนี้ได้รับความนิยม, Thai definition: ความเข้ากันได้ดีไม่ขัดแย้งกัน
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว[N] unity, See also: harmony, concord, uniformity, Syn. ความสามัคคี, ความกลมเกลียว, ความสามัคคีปรองดอง, Ant. ความแตกแยก, Example: ทีมวอลเลย์บอลของเราชนะเพราะเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความสงบเรียบร้อย[N] peace, See also: harmony, concord, Syn. ความสงบ, ความเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง, Example: เรือลาดตระเวนตามชายฝั่งทะเลเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของเมืองชลบุรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประสานเสียง[n.] (kān prasānsīeng) EN: harmony   
เข้ากันได้[v. exp.] (khaokan dāi) EN: be compatible ; be in harmony   
ความปรองดอง[n.] (khwām prøngdøng) EN: harmony   FR: harmonie [f]
ความสามัคคี[n.] (khwām sāmakkhī) EN: union ; unity ; harmony ; cooperation   FR: union [f] ; unité [f] ; harmonie [f]
ความสงบเรียบร้อย[n. exp.] (khwām sa-ngop rīeprøi) EN: peace ; harmony ; concord   
ความแตกแยก[n.] (khwām taēkyaēk) EN: disharmony ; disunion ; separation   FR: division [f] ; désunion [f] ; séparation [f]
กลืนกัน[v. exp.] (kleūn kan) EN: blend ; be in harmony ; merge ; combine ; mingle   FR: être en harmonie ; se combiner
กลมกลืน[v.] (klomkleūn) EN: be harmonious ; be in harmony with   FR: s'harmoniser ; être en harmonie ; s'accorder ; vivre en symbiose
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality   
ประสานกัน[v. exp.] (prasān kan) EN: harmonize ; be in harmony with ; be harmonious ; be well compatible ; be well-matched   

CMU English Pronouncing Dictionary
HARMONY    HH AA1 R M AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harmony    (n) (h aa1 m @ n ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ปรองดอง English: harmony

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Harmonie {f}; Wohlklang {m}; Zusammenklang {m} | Harmonien {pl}; Wohlklänge {pl}harmony | harmonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハーモニー[, ha-moni-] (n) harmony; (P) [Add to Longdo]
ハモる[, hamo ru] (v5r) to harmonize; to harmonise; to be in harmony [Add to Longdo]
異体同心[いたいどうしん, itaidoushin] (n) being of one mind; acting in one accord; behaving in perfect harmony [Add to Longdo]
陰陽和合[いんようわごう, inyouwagou] (n) the harmony of yin and yang energies [Add to Longdo]
映り[うつり, utsuri] (n,n-suf) reflection; quality of a picture (film); match; harmony [Add to Longdo]
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P) [Add to Longdo]
円満具足[えんまんぐそく, enmangusoku] (n,vs) (things) being complete, tranquil, and in harmony [Add to Longdo]
音調[おんちょう, onchou] (n,adj-no) tune; tone; intonation; melody; rhythm; harmony [Add to Longdo]
家族団欒[かぞくだんらん, kazokudanran] (n,vs) happy family circle; sitting in a family circle and enjoying conversation; harmony in a family [Add to Longdo]
家庭円満[かていえんまん, kateienman] (n) family happiness; household harmony [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和声[hé shēng, ㄏㄜˊ ㄕㄥ, / ] harmony [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] harmony; pleased [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harmonic \Har*mon"ic\ (h[aum]r*m[o^]n"[i^]k), Harmonical
 \Har*mon"ic*al\ (-[i^]*kal), a. [L. harmonicus, Gr. "armoniko`s;
   cf. F. harmonique. See {Harmony}.]
   1. Concordant; musical; consonant; as, harmonic sounds.
    [1913 Webster]
 
       Harmonic twang! of leather, horn, and brass. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) Relating to harmony, -- as melodic relates to
    melody; harmonious; esp., relating to the accessory sounds
    or overtones which accompany the predominant and apparent
    single tone of any string or sonorous body.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) Having relations or properties bearing some
    resemblance to those of musical consonances; -- said of
    certain numbers, ratios, proportions, points, lines,
    motions, and the like.
    [1913 Webster]
 
   {Harmonic interval} (Mus.), the distance between two notes of
    a chord, or two consonant notes.
 
   {Harmonical mean} (Arith. & Alg.), certain relations of
    numbers and quantities, which bear an analogy to musical
    consonances.
 
   {Harmonic motion}, the motion of the point A, of the foot of
    the perpendicular PA, when P moves uniformly in the
    circumference of a circle, and PA is drawn perpendicularly
    upon a fixed diameter of the circle. This is simple
    harmonic motion. The combinations, in any way, of two or
    more simple harmonic motions, make other kinds of harmonic
    motion. The motion of the pendulum bob of a clock is
    approximately simple harmonic motion.
 
   {Harmonic proportion}. See under {Proportion}.
 
   {Harmonic series} or {Harmonic progression}. See under
    {Progression}.
 
   {Spherical harmonic analysis}, a mathematical method,
    sometimes referred to as that of {Laplace's Coefficients},
    which has for its object the expression of an arbitrary,
    periodic function of two independent variables, in the
    proper form for a large class of physical problems,
    involving arbitrary data, over a spherical surface, and
    the deduction of solutions for every point of space. The
    functions employed in this method are called spherical
    harmonic functions. --Thomson & Tait.
 
   {Harmonic suture} (Anat.), an articulation by simple
    apposition of comparatively smooth surfaces or edges, as
    between the two superior maxillary bones in man; -- called
    also {harmonia}, and {harmony}.
 
   {Harmonic triad} (Mus.), the chord of a note with its third
    and fifth; the common chord.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harmony \Har"mo*ny\ (h[aum]r"m[-o]*n[y^]), n.; pl. {Harmonies}
   (-n[i^]z). [F. harmonie, L. harmonia, Gr. "armoni`a joint,
   proportion, concord, fr. "armo`s a fitting or joining. See
   {Article}.]
   1. The just adaptation of parts to each other, in any system
    or combination of things, or in things intended to form a
    connected whole; such an agreement between the different
    parts of a design or composition as to produce unity of
    effect; as, the harmony of the universe.
    [1913 Webster]
 
   2. Concord or agreement in facts, opinions, manners,
    interests, etc.; good correspondence; peace and
    friendship; as, good citizens live in harmony.
    [1913 Webster]
 
   3. A literary work which brings together or arranges
    systematically parallel passages of historians respecting
    the same events, and shows their agreement or consistency;
    as, a harmony of the Gospels.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.)
    (a) A succession of chords according to the rules of
      progression and modulation.
    (b) The science which treats of their construction and
      progression.
      [1913 Webster]
 
         Ten thousand harps, that tuned
         Angelic harmonies.        --Milton.
      [1913 Webster]
 
   5. (Anat.) See {Harmonic suture}, under {Harmonic}.
    [1913 Webster]
 
   {Close harmony}, {Dispersed harmony}, etc. See under {Close},
    {Dispersed}, etc.
 
   {Harmony of the spheres}. See {Music of the spheres}, under
    {Music}.
 
   Syn: {Harmony}, {Melody}.
 
   Usage: Harmony results from the concord of two or more
      strains or sounds which differ in pitch and quality.
      Melody denotes the pleasing alternation and variety of
      musical and measured sounds, as they succeed each
      other in a single verse or strain.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thorough bass \Thor"ough bass`\ (Mus.)
   The representation of chords by figures placed under the
   base; figured bass; basso continuo; -- sometimes used as
   synonymous with {harmony}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harmony
   n 1: compatibility in opinion and action [syn: {harmony},
      {harmoniousness}]
   2: the structure of music with respect to the composition and
     progression of chords [syn: {harmony}, {musical harmony}]
   3: a harmonious state of things in general and of their
     properties (as of colors and sounds); congruity of parts with
     one another and with the whole [syn: {harmony}, {concord},
     {concordance}]
   4: agreement of opinions [syn: {harmony}, {concord},
     {concordance}]
   5: an agreeable sound property [ant: {dissonance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top