ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harmony

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harmony-, *harmony*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harmony(n) การประสานเสียง
harmony(n) ความสามัคคี, See also: ความกลมกลืน, ความปรองดอง, ความตกลงกันได้, ความลงรอยกัน, Syn. concord, concurrence, conformity, Ant. conflict, disagreement, discord

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harmony(ฮาร์'มะนี) n. ความกลมกลืนกัน, ความตกลงกันได้, ความลงรอยกัน, Syn. agreement, accord, conformity
disharmony(ดิสฮาร์'มะนี) n. ความไม่ลงรอยกัน, ความไม่ประคองกัน, Syn. discord

English-Thai: Nontri Dictionary
harmony(n) ความกลมกลืนกัน, การประสาน, ความปรองดอง, ความสามัคคี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
harmonyความบรรสาน, ภาวะบรรสาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harmonyการประสานเสียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see humans and animals can live in harmony!ไม่จำเป็นแล้ว ค้างคาวอยู่กับเรา ใกล้เที่ยงแล้วด้วย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
If you think the harmonyหากคุณคิดว่าความสามัคคี Yellow Submarine (1968)
"... where people lived in harmony.♪ ผู้คนใช้ชีวิตกันสามัคคี ♪ Blazing Saddles (1974)
Small birds sing in chorus. Harmony is in the proportion of branchesนกเล็กร้องในคณะนักร้อง harmony is ในสัดส่วนของสาขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
For the sake of family harmony one is programmed not to tell.เพื่อความกลมเกลียวของครอบครัว ตนถูกโปรแกรมไม่ให้บอกครับ Bicentennial Man (1999)
Now, it's somewhere in the harmony of all that is--ที่ไหนสักแห่ง ที่มันประสานกันเป็นหนึ่งเดียว... The Legend of Bagger Vance (2000)
But there's only one shot that's in perfect harmony with the field.แต่มีเพียงช็อตเดียวกลมเกลียวกับสนาม The Legend of Bagger Vance (2000)
Now, three of the founders coexisted quite harmoniously.ผู้ก่อตั้งทั้งสาม ทำงานปรองดองเป็นอย่างดี Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
You are the eventuality of an anomaly, which despite my sincerest efforts I've been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision.คุณคือผลลัพธ์ของความผิดพลาด ซึ่งแม้ผมจะพยายามอย่างที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถจะกำจัดมันออกไป จนเหลือแต่สมการที่ลงตัวได้ The Matrix Reloaded (2003)
I was noticing that the more you look at everything... this table, the objects on it, the refrigerator, this room... your nose, the world Suddenly... you realize that there's some sort of cosmic harmony... of shapes and sizes.ผมเลยสงสัยว่า มีบางอย่างที่มากกว่า เมื่อคุณมองที่สิ่งต่างๆ โต๊ะนี้ ของบนโต๊ะ ตู้เย็น ห้องนี้ จมูกป๊า โลก The Dreamers (2003)
I believe in harmony as a law in the universe like gravity, you know, we're meant to vibrate together.ฉันเชื่อในกฎของกลิ่นมันเป็นแรงดึงดูด นายรู้มั้ยมันหมายถึงเรา Latter Days (2003)
- Not exactly a harmonious couple.- เป็นธรรมดาของคู่รัก ย่อมต้องมีปากเสียงกันบ้าง Mulan 2: The Final War (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harmonyA harmony prevailed among them.
harmonyAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
harmonyFor any type of organisation, internal harmony and unity are important factors in deciding its success or failure.
harmonyHe is in harmony with all his classmates.
harmonyHe seems to live in harmony with all his friends.
harmonyHis ideas were out of harmony with the times.
harmonyIn sport, team harmony is vital to success.
harmonyMy dog and cat live in harmony with each other.
harmonyShe is in harmony with all her classmates.
harmonyThe beauty of the music consists of its harmony.
harmonyThe color of the carpet is in harmony with the wall.
harmonyThe Japanese live in harmony with nature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามัคคี(n) harmony, See also: congruity, Syn. สมัครสมาน, Ant. สามัคคีเภท
ความพร้อมเพรียงกัน(n) harmony, See also: esprit de corps, concord, cooperation, rapport, Syn. ความสามัคคี, การร่วมแรงร่วมใจ, Example: เมืองไทยดำรงมั่นคงมาช้านานแล้วเพราะความพร้อมเพรียงกันของคนในชาติ
ความสามัคคี(n) unity, See also: harmony, Syn. ความพร้อมเพรียง, ความปรองดอง, Ant. ความแตกแยก, Example: การโต้เถียงทะเลาะกันทำให้แตกความสามัคคีทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
ความกลมเกลียว(n) harmony, See also: unity, Syn. ความสามัคคี, ความปรองดอง, Ant. การแตกความสามัคคี, ความไม่ลงรอยกัน, ความแตกแยก, Example: ความกลมเกลียวกันนำมาซึ่งชัยชนะ, Thai Definition: ความเข้ากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
ความกลมกลืน(n) harmony, See also: accord, Syn. ความสอดคล้อง, ความเหมาะสม, Ant. ความขัดแย้ง, Example: ความกลมกลืนของเนื้อร้องและทำนองทำให้เพลงนี้ได้รับความนิยม, Thai Definition: ความเข้ากันได้ดีไม่ขัดแย้งกัน
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว(n) unity, See also: harmony, concord, uniformity, Syn. ความสามัคคี, ความกลมเกลียว, ความสามัคคีปรองดอง, Ant. ความแตกแยก, Example: ทีมวอลเลย์บอลของเราชนะเพราะเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความสงบเรียบร้อย(n) peace, See also: harmony, concord, Syn. ความสงบ, ความเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง, Example: เรือลาดตระเวนตามชายฝั่งทะเลเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของเมืองชลบุรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประสานเสียง[kān prasānsīeng] (n) EN: harmony
เข้ากันได้[khaokan dāi] (v, exp) EN: be compatible ; be in harmony
ความปรองดอง[khwām prøngdøng] (n) EN: harmony  FR: harmonie [ f ]
ความสามัคคี[khwām sāmakkhī] (n) EN: union ; unity ; harmony ; cooperation  FR: union [ f ] ; unité [ f ] ; harmonie [ f ]
ความสงบเรียบร้อย[khwām sa-ngop rīeprøi] (n, exp) EN: peace ; harmony ; concord
ความแตกแยก[khwām taēkyaēk] (n) EN: disharmony ; disunion ; separation  FR: division [ f ] ; désunion [ f ] ; séparation [ f ]
กลืนกัน[kleūn kan] (v, exp) EN: blend ; be in harmony ; merge ; combine ; mingle  FR: être en harmonie ; se combiner
กลมกลืน[klomkleūn] (v) EN: be harmonious ; be in harmony with  FR: s'harmoniser ; être en harmonie ; s'accorder ; vivre en symbiose
ไมตรีจิต[maitrījit] (n) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality
ประสานกัน[prasān kan] (v, exp) EN: harmonize ; be in harmony with ; be harmonious ; be well compatible ; be well-matched

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
harmony

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harmony

WordNet (3.0)
harmony(n) compatibility in opinion and action, Syn. harmoniousness
harmony(n) the structure of music with respect to the composition and progression of chords, Syn. musical harmony
harmony(n) a harmonious state of things in general and of their properties (as of colors and sounds); congruity of parts with one another and with the whole, Syn. concordance, concord
harmony(n) agreement of opinions, Syn. concordance, concord
harmony(n) an agreeable sound property, Ant. dissonance

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Harmony

n.; pl. Harmonies [ F. harmonie, L. harmonia, Gr. "armoni`a joint, proportion, concord, fr. "armo`s a fitting or joining. See Article. ] 1. The just adaptation of parts to each other, in any system or combination of things, or in things intended to form a connected whole; such an agreement between the different parts of a design or composition as to produce unity of effect; as, the harmony of the universe. [ 1913 Webster ]

2. Concord or agreement in facts, opinions, manners, interests, etc.; good correspondence; peace and friendship; as, good citizens live in harmony. [ 1913 Webster ]

3. A literary work which brings together or arranges systematically parallel passages of historians respecting the same events, and shows their agreement or consistency; as, a harmony of the Gospels. [ 1913 Webster ]

4. (Mus.) (a) A succession of chords according to the rules of progression and modulation. (b) The science which treats of their construction and progression. [ 1913 Webster ]

Ten thousand harps, that tuned
Angelic harmonies. Milton. [ 1913 Webster ]

5. (Anat.) See Harmonic suture, under Harmonic. [ 1913 Webster ]


Close harmony,
Dispersed harmony
, etc. See under Close, Dispersed, etc. --
Harmony of the spheres. See Music of the spheres, under Music.

Syn. -- Harmony, Melody. Harmony results from the concord of two or more strains or sounds which differ in pitch and quality. Melody denotes the pleasing alternation and variety of musical and measured sounds, as they succeed each other in a single verse or strain. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, ] harmony; pleased #10,542 [Add to Longdo]
和声[hé shēng, ㄏㄜˊ ㄕㄥ,   /  ] harmony #26,855 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] TH: ปรองดอง  EN: harmony

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Harmonie { f }; Wohlklang { m }; Zusammenklang { m } | Harmonien { pl }; Wohlklänge { pl }harmony | harmonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わ, wa] (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) #1,449 [Add to Longdo]
平和[へいわ, heiwa] (adj-na, n) peace; harmony; (P) #2,011 [Add to Longdo]
調和[ちょうわ, chouwa] (n, vs, adj-no) harmony; (P) #11,326 [Add to Longdo]
協調[きょうちょう, kyouchou] (n, vs) (1) cooperation; conciliation; harmony; (2) firm (market) tone; (P) #12,847 [Add to Longdo]
配合[はいごう, haigou] (n, vs, adj-no) combination; arrangement; distribution; mixture; match; harmony #14,126 [Add to Longdo]
ハーモニー[ha-moni-] (n) harmony; (P) #15,325 [Add to Longdo]
失調[しっちょう, shicchou] (n) lack of harmony #18,622 [Add to Longdo]
協和[きょうわ, kyouwa] (n, vs) concord; harmony; concert; (P) #18,882 [Add to Longdo]
ハモる[hamo ru] (v5r) to harmonize; to harmonise; to be in harmony [Add to Longdo]
異体同心[いたいどうしん, itaidoushin] (n) being of one mind; acting in one accord; behaving in perfect harmony [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top