ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haranguing

HH ER0 AE1 NG IH0 NG   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haranguing-, *haranguing*, harangu
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He sees Andrew Haynes haranguing the protesters.เขาเห็นแอนดริว เฮนนเส กำลัง ทะเลาะกับผู้ประท้วง 47 Seconds (2012)
My agent has been haranguing me to promote "Frozen Heat," so...ผู้จัดการของผมขอร้องให้ผม ช่วยส่งเสริมหนังสือ"Frozen Heat" ผมก็เลย... Cloudy with a Chance of Murder (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
HARANGUING HH ER0 AE1 NG IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haranguing (v) hˈərˈæŋɪŋ (h @1 r a1 ng i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Harangue \Ha*rangue"\, v. i. [imp. & p. p. {Harangued}
     (h[.a]*r[a^]ngd"); p. pr. & vb. n. {Haranguing}.] [Cf. F.
     haranguer, It. aringare.]
     To make an harangue; to declaim.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top