ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hansel

HH AE1 N S AH0 L   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hansel-, *hansel*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hansel and Gretel. No.แฮนเซล และ เกรเทล ไม่. Shrek 2 (2004)
Hansel and Gretel!ดูนั่น! Shrek 2 (2004)
I think she's a couple Hansels short of a Gretel. You know what I'm sayin'?คิดว่าน่าจะคนเดียวกับในเรื่องแฮนเซล และเกรทเทล รู้สิว่าผมหมายถึงอะไร? Happily N'Ever After (2006)
That's Hansel and Gretel.ชายชราพยายามจะกินพวกเขา Bedtime Stories (2007)
Like Hansel and Gretel or Cinderella?อย่างฮันเซลกับเกรเทล หรือว่าซินเดอเรล่า 9 Ends 2 Out (2007)
Hey there, Hansel.ไง พ่อรูปหล่อ Monster Movie (2008)
The old lady tries to eat Hansel and Gretel.ผู้หญิงแก่ พยายามกินเฮเซล กับ เกรเทล Gasp (2009)
♪ Speaking German ♪ Time to show them little Hansel.ได้เวลาแสดงฝีมือแล้วแฮนเซลน้อย Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
This place is Hansel and Gretel meets Hannibal Lecter.ที่นี่เหมือนแฮนเซลกับเกรเทลผสมฮันนิบาล Mirror, Mirror (2011)
No, Hansel. We need to get back to father.ไม่ แฮนเซล เราต้องกลับไปหาพ่อ True North (2012)
Hansel, run!แฮนเซล หนี True North (2012)
Hansel and Gretel.แฮนเซลกับเกรเทล True North (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกนางนวลแกลบปากหนา[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp pāk nā) EN: Gull-billed Tern   FR: Sterne hansel [f] ; Sterne à gros bec [f] ; Gélochélidon hansel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HANSEL    HH AE1 N S AH0 L
HANSELL    HH AE1 N S AH0 L
HANSELMAN    HH AE1 N S AH0 L M AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hänsel und GretelHansel and Gretel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hansel \Han"sel\ (h[a^]n"s[e^]l), n. & v.
   See {Handsel}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Handsel \Hand"sel\ (h[a^]nd"s[e^]l), n. [Written also {hansel}.]
   [OE. handsal, hansal, hansel, AS. handselena giving into
   hands, or more prob. fr. Icel. handsal; hand hand + sal sale,
   bargain; akin to AS. sellan to give, deliver. See {Sell},
   {Sale}. ]
   1. A sale, gift, or delivery into the hand of another;
    especially, a sale, gift, delivery, or using which is the
    first of a series, and regarded as an omen for the rest; a
    first installment; an earnest; as the first money received
    for the sale of goods in the morning, the first money
    taken at a shop newly opened, the first present sent to a
    young woman on her wedding day, etc.
    [1913 Webster]
 
       Their first good handsel of breath in this world.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       Our present tears here, not our present laughter,
       Are but the handsels of our joys hereafter.
                          --Herrick.
    [1913 Webster]
 
   2. Price; payment. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {Handsel Monday}, the first Monday of the new year, when
    handsels or presents are given to servants, children, etc.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top