ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hanseatic

HH AE2 N S IY0 AE1 T IH0 K   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hanseatic-, *hanseatic*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The hanseatic league.สันนิบาตฮันเซียติก Mona-Mania (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
HANSEATIC    HH AE2 N S IY0 AE1 T IH0 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hansestadt {f}Hanseatic town; Hanse town; Hansa town [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンザ同盟[ハンザどうめい, hanza doumei] (n) Hanseatic League [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hanseatic \Han`se*at"ic\ (h[a^]n`s[-e]*[a^]t"[i^]k), a.
   Pertaining to the Hanse towns, or to their confederacy.
   [1913 Webster]
 
   {Hanseatic league}. See under 2d {Hanse}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top