Search result for

handbook

(42 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handbook-, *handbook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handbook[N] หนังสือคู่มือ, See also: คู่มือ, ตำราคู่มือ, Syn. manual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handbook n.คู่มือ, Syn. manual

English-Thai: Nontri Dictionary
handbook(n) หนังสือคู่มือ,คู่มือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
handbook; manualหนังสือคู่มือ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Handbookหนังสือคู่มือ

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้นิยามความหมาย "คู่มือ" ว่า หมายถึง สมุดหรือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบตำรา เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง [1]

คู่มือ จัดเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ที่รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง เฉพาะเรื่อง เพื่อใช้เป็นคู่มือตอบคำถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว หรือเพื่อใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและปฏิงานหนึ่งๆ ทั้งนี้คู่มือมักจะมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้

ตัวอย่างคู่มือ

CRC handbook of chemistry and physics. Boca Raton : CRC Press, 1992.

Stine, G. Harry and Stine, Bil. Handbook of model rocketry. 7th ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2004.

Handbook of nanoscience, engineering and technology. Boca Raton : CRC Press, 2003.

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. คู่มือการขอรับทุนสนับสนุน การวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน ด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2544.

สำนักงานข้าราชการพลเรือน. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในส่วนราชการ. กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2541.

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.

แหล่งข้อมูล

[1] ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 หน้า 256.

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Handbooks, manuals, etc.คู่มือ [TU Subject Heading]
Handbooks, vade-mecums, etc.ความรู้ทั่วไป [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rule number one in the mercenary handbook.กฏข้อที่หนึ่งใน.. คู่มือนักฆ่า Babylon A.D. (2008)
Dude, it's not like the welcome wagon was waiting with a bundt cake and a handbook.เพื่อน นี่ไม่ใช่ โกดังรับรอง ที่จะนั่งรอคอยขนมเค้ก หรือหนังสือคู่มือ The Turning Point (2009)
By the way, where does it say in the fucking friendship handbook that you are the only one who is allowed any fucking problems?By the way, where does it say in the fucking friendship handbook that you are the only one who is allowed any fucking problems? Hot Tub Time Machine (2010)
I forgot that it says in the asshole handbook that you can just fuck over your friends whenever you want!I forgot that it says in the asshole handbook that you can just fuck over your friends whenever you want! Hot Tub Time Machine (2010)
Actually, it would say that in the asshole handbook if it was, like, guidelines for being an asshole,Actually, it would say that in the asshole handbook if it was, like, guidelines for being an asshole, Hot Tub Time Machine (2010)
- in the asshole handbook?- in the asshole handbookHot Tub Time Machine (2010)
Harvard Student Handbook.คู่มือนักศึกษาฮาวเวิร์ด The Social Network (2010)
Well, sir, in the Harvard Student Handbook, which is distributed to each freshman, under the heading "Standards of Conduct in the Harvard Community,"ท่านครับ ในหนังสือคู่มือนักศึกษา ที่แจกให้นักศึกษาใหม่ทุกคน, ในหัวข้อ"ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในชุมชนฮาวาร์ด," The Social Network (2010)
You can take the Harvard Student Handbook and shove it...ท่านน่าจะเอาคู่มือนักศึกษาไป... The Social Network (2010)
Mostly the Dick Smith Monster Make-up Handbook.ส่วนมาก ก็คู่มือ การแต่งหน้า สัตว์ประหลาดของ ดิ๊ก สมิ้ท Super 8 (2011)
The hoarder's handbook.หนังสือเคล็ดลับ The Dig (2011)
That's a Barbri legal handbook right there, right?นั่นคู่มือกฎหมายบาร์บรีใช่มั้ย Pilot (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำราคู่มือ[N] manual, See also: handbook, textbook, Syn. หนังสือคู่มือ, Example: เขาต้องศึกษาตำราคู่มือการใช้เครื่องจักรอย่างละเอียด ก่อนใช้งานจริง, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดหรือหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ประกอบตำราหรืออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่มือ[n.] (khūmeū) EN: handbook ; manual ; instruction book ; guideline   FR: manuel [m] ; guide [m]
คู่มือการใช้[n. exp.] (khūmeū kānchai) EN: manual ; guide ; handbook ; aid   FR: guide pratique [m] ; manuel de l'utilisateur [m]
หนังสือคู่มือ[n.] (nangseū khūmeū) EN: manual ; handbook ; user's guide ; manuscript   FR: manuel [m] ; guide [m]
ตำราคู่มือ[n. exp.] (tamrā khūmeū) EN: manual ; handbook ; textbook   FR: manuel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDBOOK    HH AE1 N D B UH2 K
HANDBOOKS    HH AE1 N D B UH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
handbook    (n) (h a1 n d b u k)
handbooks    (n) (h a1 n d b u k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] (n) {comp} user handbook; service handbook [Add to Longdo]
ハンドブック[, handobukku] (n) handbook; (P) [Add to Longdo]
解説書[かいせつしょ, kaisetsusho] (n) (an instruction) manual; handbook (of roadsigns) [Add to Longdo]
手引書(P);手引き書[てびきしょ, tebikisho] (n) handbook; manual; guide; primer; (P) [Add to Longdo]
商売往来[しょうばいおうらい, shoubaiourai] (n) business handbook (with glossary) of Edo period [Add to Longdo]
早分かり;速分かり;早わかり[はやわかり, hayawakari] (n,vs) (1) quick learner; quick understanding; easy to understand; (2) handbook; guidebook [Add to Longdo]
必携[ひっけい, hikkei] (n) (1) handbook; manual; vade mecum; (2) (something) essential to keep on you; (P) [Add to Longdo]
便覧[びんらん;べんらん, binran ; benran] (n) handbook; manual; compendium [Add to Longdo]
母子手帳[ぼしてちょう, boshitechou] (n) maternal and child health handbook [Add to Longdo]
宝典[ほうてん, houten] (n) precious book; handbook; thesaurus; treasury of words [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook [Add to Longdo]
利用便覧[りようびんらん, riyoubinran] user handbook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Handbook \Hand"book`\ (-b[oo^]k`), n. [Hand + book; cf. AS.
   handb[=o]c, or G. handbuch.]
   1. A book of reference, to be carried in the hand; a manual;
    a guidebook.
    [1913 Webster]
 
   2. A book containing reference information for a specific
    field; as, the Handbook of Chemistry.
    [PJC] handbrake

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 handbook
   n 1: a concise reference book providing specific information
      about a subject or location [syn: {handbook},
      {enchiridion}, {vade mecum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top