Search result for

habits

(52 entries)
(0.1045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habits-, *habits*.
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
habitsManagers like Paula Grayson, however, are trying to persuade them to change their habits.
habitsHe was cured of his bad habits.
habitsOne acquires bad habits very easily.
habitsHow easily one acquires bad habits!
habitsIt's very hard to get rid of bad habits.
habitsIt's very hard to get rid of bad habits.
habitsBad habits die hard.
habitsIt's easy to fall into bad habits.
habitsBad habits are easy to get into.
habitsIt is not easy to get rid of bad habits.
habitsThe habits of highly intelligent people offer a clue as to how to do that.
habitsYou must rid yourself of bad habits.
habitsYou must from regular habits.
habitsCountries vary in customs and habits.
habitsChildren imitate their parents' habits.
habitsI am widely different from my little sister in character and habits.
habitsPassions weaken, but habits strengthen, with age.
habitsEating habits differ from country to country.
habitsPeople differ in habits.
habitsHuman beings seem to find it difficult to give up their old habits.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Keep a tight rein on his habits.บรรดาหมูส่วนใหญ่ How I Won the War (1967)
A phone number? Did they live quietly? What were their personal habits?พวกเขาอยู่อย่างเงียบๆไหม นิสัยส่วนตัวของพวกเขาเป็นอย่างไร The Blues Brothers (1980)
Or bad habits will become difficult to change, and ultimately ruin his life.นิสัยที่ไม่ดีจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก และท้ายที่สุดจะทำลายชีวิตเขา. Return of the Condor Heroes (1983)
All those annoying habits I have to undo.ขี้เกียจดัดนิสัยใหม่ Schindler's List (1993)
And my work habits?แล้วที่ว่าบ้างานล่ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
It's one of my better habits.มันคือนิสัยของข้า Snow White: A Tale of Terror (1997)
- I was out collecting. - Two disgusting habits.ผมออกไปข้างนอกไปจับแมลงน่ะ นิสัยสกปรก 2 อย่างเลย Metamorphosis (2001)
Plus their habits are pretty filthy.กับนิสัยพวกมันที่สุดจะสกปรก The Woodsman (2004)
Sorry. Old habits.- โทษที ความเคยชินเก่าๆ น่ะ The Bourne Supremacy (2004)
Old habits and all that.ข้ามันนิสัยเสีย Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
With my nine-step "Refuse to Lose" program... you now have the necessary tools and the insights... and the know-how to put your losing habits behind you... and to go out and make your dreams come true.ด้วยขั้นตอนทั้ง 9 ของโปรแกรม "ปฎิเสธความพ่ายแพ้" เพียงแต่คุณจำเป็นต้อง มีเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยกำจัด พฤติกรรมความพ่ายแพ้ออกไป Little Miss Sunshine (2006)
Old habits die hard.เสพติดจนตัวตายเลยล่ะ Fido (2006)
old habits plus old technology have predictable consequences.ความเคยชินเก่าๆบวกกับเทคโนโลยีเก่า มีผลสืบเนื่องที่สามารถคาดการณ์ได้ An Inconvenient Truth (2006)
old habits that are hard to change plus new technology can have dramatically altered consequences.ความเคยชินเก่าๆที่เปลี่ยนยากบวกกับเทคโนโลยีใหม่ สามารถทำให้เกิดผลสืบเนื่องที่เปลี่ยนไปอย่างมาก An Inconvenient Truth (2006)
Even if you try to imitate someone's movement you can't hide your habits or personality.แม้ว่าคุณจะพยายามเลียนแบบการเคลื่อนไหวของใครก็ตาม คุณไม่สามารถซ่อนนิสัยหรือความเป็นตัวเองได้ Death Note: The Last Name (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องต้น[X] (khreūang ton) EN: dresses and articles used by the sovereign or a prince   FR: objets et habits royaux
นิสัยฟุ่มเฟือย[n. exp.] (nisai fumfeūay) EN: luxurious habits   FR: goût du luxe [m]
นิสัยที่เลว[n. exp.] (nisai thī lēo) EN: bad habits   FR: mauvaises habitudes [fpl]
เปลื้องผ้า[v. exp.] (pleūang phā) FR: se déshabiller ; se dévêtir ; enlever ses habits ; se désaper (fam.)
ติดนิสัยที่ไม่ดี[v. exp.] (tit nisai thī mai dī) EN: acquire a bad habit ; develop bad habits ; fall into bad habits   FR: attraper de mauvaises habitudes

CMU English Pronouncing Dictionary
HABITS    HH AE1 B AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
habits    (n) (h a1 b i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーストラリアンスウェルシャーク[, o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia) [Add to Longdo]
酒癖[さけぐせ;さけくせ;しゅへき, sakeguse ; sakekuse ; shuheki] (n) drinking habits; drunken behavior; drunken behaviour [Add to Longdo]
上戸[じょうご, jougo] (n) heavy drinker; drinker's habits [Add to Longdo]
食習慣[しょくしゅうかん, shokushuukan] (n) eating habits [Add to Longdo]
食生活[しょくせいかつ, shokuseikatsu] (n) eating habits; (P) [Add to Longdo]
不勉強[ふべんきょう, fubenkyou] (n) idleness; lack of application; lazy study habits [Add to Longdo]
風俗習慣[ふうぞくしゅうかん, fuuzokushuukan] (n) manners and customs; customs and habits [Add to Longdo]
放浪癖[ほうろうへき, hourouheki] (n) vagrant habits; vagabondism; wanderlust [Add to Longdo]
無くて七癖[なくてななくせ, nakutenanakuse] (exp) Every man has his own peculiar habits [Add to Longdo]
例に漏れず[れいにもれず, reinimorezu] (exp) no exception (to one's usual habits) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top