ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

habitats

HH AE1 B AH0 T AE2 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habitats-, *habitats*, habitat
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HABITATS HH AE1 B AH0 T AE2 T S
HABITAT HH AE1 B AH0 T AE2 T
HABITAT'S HH AE1 B AH0 T AE2 T S
HABITATION HH AE2 B AH0 T EY1 SH AH0 N
COHABITATION K OW0 HH AE2 B AH0 T EY1 SH AH0 N
INHABITATION IH2 N HH AE2 B IH0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
habitats (n) hˈæbɪtæts (h a1 b i t a t s)
habitat (n) hˈæbɪtæt (h a1 b i t a t)
habitation (n) hˌæbɪtˈɛɪʃən (h a2 b i t ei1 sh @ n)
habitations (n) hˌæbɪtˈɛɪʃənz (h a2 b i t ei1 sh @ n z)
cohabitation (n) kˌouhæbɪtˈɛɪʃən (k ou2 h a b i t ei1 sh @ n)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habitat(n) ถิ่นที่อยู่, See also: ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย
habitat(n) สิ่งแวดล้อม, Syn. environment, surroundings
habitation(n) ที่อยู่อาศัย, See also: บ้านพักอาศัย, สถานที่อยู่, บ้านช่อง, บ้าน, ที่พัก, ที่พักอาศัย, บ้านเรือน, ชุมชน, Syn. abode, domicile, dwellingabode, domicile, dwelling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
habitat(แฮบ'บิแทท) n. ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, สิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์. ที่อยู่อาศัย, Syn. habitation
habitation(แฮบบิเท'เชิน) n. ที่อยู่อาศัย, ถิ่นที่อยู่, ชุมชน, ที่อยู่รวมกัน., See also: habitational adj., Syn. domicile, residence

English-Thai: Nontri Dictionary
habitat(n) ถิ่นที่อยู่, เคหสถาน, ที่พักอาศัย, ที่พำนัก, ที่อยู่อาศัย
habitation(n) การพักพิง, การอยู่, ที่อยู่, ที่อาศัย, ที่พำนัก, ที่สิงสู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peaceful habitationการอยู่อาศัยโดยปรกติสุข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lascivious cohabitationความผิดฐานอยู่กินด้วยกันโดยมิได้สมรส (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right of habitationสิทธิอาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
open cohabitationการอยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial cohabitationการอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cohabitationการบริหารร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cohabitationการอยู่ร่วมกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cohabitation๑. การอยู่กินด้วยกัน๒. การอยู่ร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit cohabitationการอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรสตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitatแหล่งที่อยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitatถิ่นที่อยู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
habitationการอยู่อาศัย, ที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-cohabitation orderคำสั่งศาลให้คู่สมรสแยกอยู่ต่างหากได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notorious cohabitationการอยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผย (โดยมิได้สมรส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat, 1971อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศโดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำ (ค.ศ. 1971) [TU Subject Heading]
Habitationsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
HABITATดูที่ UNCHF = ศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (Commission on Human Settlements) ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกิจกรรมการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชา ชาติที่เน้นในเรื่องที่พักพิง (shelter) และบริการทางสังคม การจัดการเมือง สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน และการประเมิน ติดตามข่าวสารข้อมูลทางด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ [การทูต]
United Nations Centre for Human Settlements หรือ HABITATศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (Commission on Human Settlements) ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกิจกรรมการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชา ชาติที่เน้นในเรื่องที่พักพิง (shelter) และบริการทางสังคม การจัดการเมือง สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน และการประเมิน ติดตามข่าวสารข้อมูลทางด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ [การทูต]
habitatแหล่งที่อยู่, สถานที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ใต้ขอนไม้ เป็นแหล่งที่อยู่ของมด กิ้งกือ เห็ด ฯลฯ สระน้ำเป็นแหล่งที่อยู่ของปลา จอก แหน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Top of Papa Is its proper habitat"ที่อยู่บนหัวคือหมวกใบสวยของเขา" The Little Prince (1974)
I need, uh... bigger than a bread box? I need, uh, uh... the title of a movie? animals and their natural habitats?ผมต้องการ เอ่อ... ผมต้องการ เอ่อ... สื่อนำไฟฟ้า เราทำได้! Spies Like Us (1985)
where the scientists can lecture and the students can observe the marine life in its natural habitat. I don't know.และนักเรียนใช้สังเกต ชีวิตสัตว์น้ำตามธรรมชาติได้ Rushmore (1998)
We simply how cohabitationนี่ถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันน่ะ Sex Is Zero (2002)
It is by far the longest voyage she has yet undertaken and its completion will signal that she's ready for our great journey to Bristol Bay whose unspoiled walrus habitat will yield an abundance of...มันเป็นการเดินทางที่ยาวที่สุดเท่าที่เรือลำนี้เคยล่องมา และถ้าการเดินทางนี้สำเร็จนั่นหมายถึง อสรพิษทะเลลำนี้พร้อมแล้ว สำหรับการเดินทางมุ่งสู่อ่าวบริสตอล 50 First Dates (2004)
Now they're to be sent back to their natural habitat, where they will live their lives in the freedom they used to freely desire.และพวกมันกำลังจะถูกส่งกลับ คืนสู่ถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ ที่ซึ่งพวกมันจะใช้ชิวิตอย่างอิสระ อย่างที่พวกมันเคยต้องการ Madagascar (2005)
Notice this illusive creature, seen here frolicking in her natural habitat- any sudden movement would give Me, give me this.ดูเธอยักย้ายส่ายสะโพก - ทางโน้นที ทางนี้ที - เอามาเดี๋ยวนี้ Chuck Versus the Sandworm (2007)
You know, one of the joys of cohabitationสิ่งที่ทำให้การอยู่ด้วยกันเป็นสุขก็คือ There's No 'I' in Team (2008)
Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor, but they provide a habitat for thousands of species of fish, mollusks and algae.แนวปะการังขึ้นปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 1% ของพื้นมหาสมุทร แต่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา หอย และสาหร่ายหลายพันชนิด Home (2009)
Despite your vulnerability, you have taken possession of every habitat and conquered swathes of territory, like no other species before you.แม้ร่างกายจะอ่อนแอ แต่คุณกลับยึดครองทุกถิ่นที่อยู่ พิชิตทุกแผ่นดิน แบบที่ไม่เคยมีสายพันธ์ใดทำได้มาก่อน Home (2009)
The trees of the primary forests provide a habitat for three-quarters of the planet's biodiversity, that's to say, of all life on Earth.ป่าให้ที่อยู่อาศัย แก่สิ่งมีชีวิต 3 ใน 4 ของโลก เกือบจะพูดได้ว่า ทุกชีวิตบนโลก Home (2009)
We're supposed to go habitate?อย่างนี้เหรอ จะมาอยู่ด้วยกัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Okay, fine, can we call it cohabitating with your long-term girlfriend in a house that doesn't have posters that were hung in the eighth grade?โอเค ก้ได้ แต่ว่ามันคือการอยู่ร่วมกัน ของนายกับซาร่าระยะยาวที่บ้านนั้น ที่ไม่มีโปสเตอร์ที่นายแขวนตั้งแต่ปอ3 Chuck Versus the Suburbs (2009)
A little something to ensure that there are no cohabitating conflicts.บางอย่างเล็กๆ น้อยๆ เพื่อที่จะให้มั่นใจว่า เราจะไม่มีปัญหาเวลาอยู่ด้วยกัน Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
We can build a house for habitat for humanity.ค่อยไปสร้างบ้านให้คนไร้ที่อยู่ Vitamin D (2009)
The world of greenwich village intelligentsia is Dan Humphrey's natural habitat.โลกของหมู่บ้านผู้ปราดเปรื่อง คือที่พักของแดน ฮัมฟรีย์ The Freshmen (2009)
No signs of habitat.ไม่มีถิ่นที่อยู่ของอะไรเลย You're Undead to Me (2009)
The Ganwar region is the habitat of the remarkable Somali pygmy gerbil.ของสัตว์พิเศษชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายหนูทะเลทราย Gimme Some Truth (2009)
I mean it ain't like they're in their natural habitat.ฉันหมายถึงว่ามันอาจจะเหมือน ไม่ได้อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ Logorama (2009)
That's cause they'd be dead if they were in their natural habitat.นั้นจะทำให้พวกสัตว์เหล่านั้นตายนะ ถ้าพวกมันออกไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติ Logorama (2009)
Prison was not his natural habitat.และเขาได้วางแผน เพื่อกำจัดป๊ะป๋า Kick-Ass (2010)
The holy habitation of the most high...ที่อยู่อาศัยที่ศักดิสิทธ์ ของความ... Human (2010)
What other creature actively destroys its own habitat?สัตว์ประเภทไหนกัน ที่ทำลายที่อยู่ของตัวเอง? I Got a Right to Sing the Blues (2010)
I guess you and I will be roommates with Mom and Dad cohabitating upstairs by midterms.เราคงได้อยู่บ้านเดียวกัน ก่อนกลางเทอม Home (2010)
In its native habitat.เป็นเด็กผมอ่านมาก ของนิยายวิทยาศาสตร์, Are We Alone? (2010)
I thought that you were all about protecting animals and moving them to safe habitats.ฉันคิดว่า คุณยุ่งอยู่กับการปกป้องสิทธิของสัตว์ แล้วก็ย้ายมันไปอยู่ที่ปลอดภัยเสียอีก Sketchy (2010)
"Peaceful cohabitation, if ever it existed, was short-lived."การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อาจจะเคยมีปรากฎ เป็นช่วงเวลาสั้นๆ X-Men: First Class (2011)
This habitat was for humanity. Whoever did it, step forward.ใครเป็นคนทำ ก้าวออกมาข้างหน้า Paradigms of Human Memory (2011)
We're all going to be here for a long time, so... maybe we can figure out a way to let bygones be bygones and, you know, cohabitate.เราก็อยู่ด้วยกันที่นี่มานาน แล้ว... บางทีเราน่าจะหาวิธี ปล่อยให้เรื่องที่ผ่านมาแล้วผ่านไป และก็ใช้ชีวิตร่วมกัน Birth (2011)
I mean, I've seen enough episodes of Friends to know that cohabitation leads to sex, drugs and something a parade magazine called Schwimmer-fatigue.ฉันดูซีรี่ย์ส Friends มามากพอที่จะรู้ ว่ามันนำไปสู่เซ็กซ์ ยาเสพติด และบางอย่างที่นิตยสาร Parade เรียกว่า Schwimmer-fatigue Studies in Modern Movement (2011)
I learned to build when I volunteered with habitat for humanity.ฉันเคยเรียนก่อสร้างตอนฉันเป็นอาสาสมัคร ว่าด้วยที่อยู่อาศัยของมนุษย์ And the Reality Check (2011)
Cohabitating is not-not-not so easy, huh?อยู่กินด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่มั้ยล่ะ Heart (2012)
It's you in your natural habitat, it's fascinating.มันเป็นธรรมชาติของคุณ ที่ๆของคุณ มันน่าสนใจมาก The Story of the 50 (2012)
- Mm. How do you know her? Oh, we cohabitate.เธอน่ารักมาก Confidence (2012)
Send them to deportation, Get them off this habitat.ส่งพวกเขาที่จะถูกเนรเทศ รับพวกเขาออกจากที่อยู่อาศัยนี้. Elysium (2013)
Then you would behave in a manner that is more conducive to the longevity of this habitat.แล้วคุณจะทำงานในลักษณะ ที่มีมากขึ้นเอื้อต่อการ ยืนยาวของที่อยู่อาศัยนี้. Elysium (2013)
This habitat is dying.ที่อยู่อาศัยนี้กำลังจะตาย. Elysium (2013)
So, you believe time can make any kind of co-habitation possible?คุณเชื่อว่าเวลาทำให้เกิดการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติได้งั้นหรือ The Best Offer (2013)
Mixed tribe cohabitating.เผ่าผสม ที่อยู่ร่วมกัน The Archaeologist in the Cocoon (2013)
What about animal activists, people who think that logging might be infringing on the wolf habitat?แล้วพวกอนุรักษ์สิทธิสัตว์ล่ะ คนที่คิดว่าพวกตัดไม้ อาจไปรุกล้ำแหล่งที่อยู่ของหมาป่า Alchemy (2013)
Petitions to protect the wolf habitat have been circulating recently.มีการล่ารายชื่อเพื่อออกกฎคุ้มครอง แหล่งอาศัยของหมาป่าเมื่อเร็วๆนี้ Alchemy (2013)
Oh, this is Zoe, uh, my supervisor for habitat for humanity.โอ้ นี่ซูอี้ค่ะ เธอเป็นหัวหน้าที่อยู่อาศัย ตอนหนูเป็นอาสาสมัคร The Guilty Girl's Handbook (2013)
Yeah, Doyle, we have a mission, and our mission Plan A is... to find a planet that can habitate the people that are living on Earth right now.และภารกิจ แผนเอคือหาดาว ที่อาศัยอยู่ได้สำหรับมนุษย์บนโลกตอนนี้ คุณอย่าคิดแต่เรื่องครอบครัวของตัวเอง Interstellar (2014)
One for Brand's lab, two for habitat.One for Brand's lab and 2 for habitat. Interstellar (2014)
She's taking a diversion to see her old man. In his natural habitat.เธอยอมเปลี่ยนเส้นทาง เพื่อมาเยี่ยมพ่อ ในที่ที่พ่ออยู่ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
The ship aside, prolonged cohabitation has... definitely had affects on interpersonal dynamics.เรือกันเป็นเวลานานมีการอยู่ ร่วมกัน แน่นอนมีผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล Star Trek Beyond (2016)
"It destroys its habitation and eats its own.มันทำลายถิ่นที่อยู่ตัวเอง และกินของๆตัวเอง All We Had (2016)
This is my smoker habitat, nigga.นี่มันที่สูบยาประจำของฉันโว้ย Moonlight (2016)
Peg, you can sweet-talk me all you want but I'm not sitting among a bunch of fetus condos in overalls.Peg, du kannst dir den Mund fusselig reden, aber ich... sitze nicht zwischen einer Horde Embryo-Habitaten in Overalls rum. Cheese, Cues, and Blood (1991)
You want me to publish a story... that says that the Prometheus project is being sabotaged... that the space transport Messenger exploded... and that the transport carrying the habitation module... to Space Station Prometheus... scheduled to be launched in less than three days... is probably also going to blow up.Ich soll eine Story rausbringen, die besagt, dass das Prometheus - Projekt sabotiert wurde, dass der Raumtransporter Messenger explodiert ist und dass der Transport mit dem Habitatmodul zur Raumstation Prometheus, dessen Start in weniger als 3 Tagen erfolgen soll, höchstwahrscheinlich auch in die Luft fliegt. Pilot (1993)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิลำเนา(n) native habitat, See also: native district, domicile, Syn. บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด
อาศัย(n) habitat, See also: natural environment, Syn. ที่พัก, ที่อยู่, Example: ป่าไม้เป็นแหล่งพักอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด, Notes: (สันสกฤต)
พนาลัย(n) forest dwelling, See also: forest habitation, Thai Definition: การอยู่ป่า, ที่อยู่ในป่า, Notes: (สันสกฤต)
สถานที่อยู่(n) habitation, Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย, ที่อยู่อาศัย, Example: กองโจรกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่หรือที่กบดานไปเรื่อยๆ
ถิ่นกำเนิด(n) native land, See also: habitat, home town, Syn. ถิ่นเกิด, บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, Example: นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้ช่วยกันอนุรักษ์หมีแพนด้า 1, 000 ตัวให้รอดชีวิตในถิ่นกำเนิดของมัน, Count Unit: ถิ่น
ถิ่นฐาน(n) abode, See also: hometown, habitation, native place, dwelling, domicile, origin, place of origin, residence, Syn. ถิ่นที่อยู่อาศัย, Example: กล่าวกันว่าชนชาติไทยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในแดนจีน, Thai Definition: ที่อาศัยทำมาหากิน
บ้าน(n) home, See also: house, habitation, Syn. บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, Example: ประชากรไทยที่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในบ้านเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆ วัน, Count Unit: บ้าน, หลัง, Thai Definition: โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง
บ้านช่อง(n) house, See also: home, habitation, residence, Syn. บ้านเรือน, บ้านช่องห้องหับ, บ้าน, Example: สมัยก่อนหน้าที่ของผู้หญิง คือ การเป็นแม่บ้านดูแลบ้านช่องและเลี้ยงดูบุตร แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะออกประกอบอาชีพนอกบ้านเพิ่มขึ้น, Count Unit: หลัง, Thai Definition: บ้านที่อยู่อาศัย
บ้านพักอาศัย(n) residence, See also: domicile, habitation, home, house, Syn. บ้าน, ที่อยู่อาศัย, ที่พัก, Example: เขาไม่มีบ้านพักอาศัย ต้องอาศัยสวนสาธารณะเป็นที่พักพิง
บ้านเรือน(n) home, See also: house, habitation, Syn. ที่อยู่, บ้าน, ที่พัก, อาคารบ้านเรือน, Example: การบุกรุกพื้นที่เพื่อสร้างบ้านเรือนบริเวณเชิงดอย ทำให้สภาพแวดล้อมและสภาพนิเวศวิทยาเปลี่ยนไป, Count Unit: หลัง, บ้าน, Thai Definition: บ้านที่อยู่อาศัย
การตั้งถิ่นฐาน(n) habitation, See also: domicile, establishment, settlement, residence, Syn. การตั้งหลักแหล่ง, การตั้งรกราก, ตั้งภูมิลำเนา, Example: เจ้าหน้าที่พบการตั้งถิ่นฐานของผู้อพยพที่หลบหนีมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาอยู่ชายแดนประเทศไทย
แหล่งที่อยู่(n) habitat, See also: residence, Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย, ถิ่นที่อยู่, Example: หมู่เกาะสุรินทร์เป็นแหล่งที่อยู่ของนกลุมพูแดงและนกกระสาใหญ่, Count Unit: แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย[āsai] (n) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment  FR: résidence [ f ] ; lieu d'habitation [ m ] ; habitat [ m ]
อาวาส[āwāt] (n) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation  FR: habitation [ f ]
บ้าน[bān] (n) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place  FR: maison [ f ] ; logis [ m ] ; logement [ m ] ; demeure [ f ] ; habitation [ f ] ; résidence [ f ] ; domicile [ m ]
บ้านช่อง[bānchǿng] (n) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing  FR: maison [ f ] ; logis [ m ] ; demeure [ f ] ; habitation [ f ] ; résidence [ f ]
บ้านเลขที่ ...[bān lēkthī ...] (n, exp) FR: maison numéro ... [ f ] ; habitation n° ... [ f ]
บ้านน่าอยู่[bān nāyū] (n, exp) FR: habitation confortable [ f ] ; maison agréable [ f ]
บ้านพัก[bānphak] (n) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging  FR: maison [ f ] ; habitation [ f ] ; logement [ m ] ; résidence [ f ]
บ้านพักอาศัย[bānphak āsai] (n, exp) EN: residence ; domicile ; habitation ; home ; house  FR: résidence [ f ] ; domicile [ m ] ; habitation [ f ]
บ้านเรือน[bānreūoen] (n) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes  FR: maisons [ fpl ] ; habitations [ fpl ]
ห้อง[hǿng] (n) EN: room ; chamber  FR: chambre [ f ] ; pièce (d'habitation) [ f ] ; salle [ f ] ; classe [ f ]
ห้อง[hǿng] (n) EN: [ classifier : rooms ]  FR: [ classificateur : pièces d'habitation, chambres ]
การตั้งถิ่นฐาน[kān tang thinthān] (n, exp) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ[kān yū ruam kan yāng santi] (n, exp) EN: peaceful co-existence  FR: coexistence pacifique [ f ] ; cohabitation pacifique [ f ]
เคห[khēha] (n) EN: home ; residence ; dwelling place ; house  FR: habitat [ m ] ; logis [ m ] ; résidence [ f ]
เคหสถาน[khēhasathān] (n) EN: homestead ; dwelling ; dwelling place ; residence ; home ; house  FR: résidence [ f ] ; habitat [ m ]
แหล่งที่อยู่[laeng thīyū] (n, exp) EN: habitat ; residence ; dwelling place ; residence quarters  FR: lieu de résidence [ m ] ; lieu d'habitation [ m ] ; habitat [ m ]
แหล่งที่อยู่อาศัย[laeng thīyū-āsai] (n, exp) FR: habitat [ m ] ; milieu [ m ]
ภูมิลำเนา[phūmlamnao = phūmilamnao] (n, exp) EN: domicile ; home town ; native town ; native habitat  FR: domicile [ m ] ; ville natale [ f ] ; village natal [ m ]
เรือน[reūoen] (n) EN: house ; building ; domicile ; dwelling ; structure  FR: maison [ f ] ; logis [ m ] ; demeure [ f ] ; habitation [ f ]
เรือนแพ[reūoenphaē] (n) EN: houseboat ; floating house  FR: maison flottante [ f ] ; habitation flottante [ f ]
โรงเรือน[rōngreūoen] (n) EN: building ; structure ; hall ; house  FR: bâtiment [ m ] ; habitation [ f ] ; immeuble [ m ]
สถานที่อยู่[sathānthī yū] (n) EN: location ; habitation  FR: localisation [ f ] ; emplacement [ m ]
ถิ่นอาศัย[thin āsai] (n, exp) EN: habitat ; natural environment  FR: habitat naturel [ m ]
ที่อยู่[thīyū] (n) EN: lodging ; habitat ; habitation ; living room ; place to live ; accomodation ; living quarters  FR: demeure [ f ] ; habitation [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住所[zhù suǒ, ㄓㄨˋ ㄙㄨㄛˇ, ] habitation #10,776 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] to roost; to inhabit; to stay; habitat #16,626 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, / ] to roost; to inhabit; to stay; habitat #16,626 [Add to Longdo]
水草[shuǐ cǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˇ, ] water plants; habitat with water source and grass #28,583 [Add to Longdo]
生息[shēng xī, ㄕㄥ ㄒㄧ, ] to inhabit; to live (in a habitat) #34,665 [Add to Longdo]
人烟[rén yān, ㄖㄣˊ ㄧㄢ, / ] sign of human habitation #44,926 [Add to Longdo]
人烟稀少[rén yān xī shǎo, ㄖㄣˊ ㄧㄢ ㄒㄧ ㄕㄠˇ, / ] no sign of human habitation (成语 saw); desolate #52,525 [Add to Longdo]
生境[shēng jìng, ㄕㄥ ㄐㄧㄥˋ, ] habitat #54,242 [Add to Longdo]
杂居[zá jū, ㄗㄚˊ ㄐㄩ, / ] cohabitation (of different populations or races); to coexist #59,795 [Add to Longdo]
栖息地[qī xī dì, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄉㄧˋ, / ] habitat [Add to Longdo]
聚居地[jù jū dì, ㄐㄩˋ ㄐㄩ ㄉㄧˋ, ] inhabited land; habitat [Add to Longdo]
香巢[xiāng cháo, ㄒㄧㄤ ㄔㄠˊ, ] a love nest; a place of secret cohabitation (also derogatory) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufenthalt { m }inhabitation [Add to Longdo]
Fundort { m }; Standort { m }habitat [Add to Longdo]
Kohabitation { f } | Kohabitationen { pl }cohabitation | cohabitations [Add to Longdo]
Lebensgemeinschaft { f }; eheähnliches Zusammenlebencohabitation [Add to Longdo]
Lebensraum { m }; Heimat { f } [ biol. ] | Schutz natürlicher Lebensräume | alltäglicher Lebensraum (eines Tiers) | Ausbreitung in neue Lebensräume (einer Tierart)habitat | habitat conservation | home range (of an animal) | radiation (of a species) [Add to Longdo]
Meereslebensraum { n } [ biol. ]marine habitat [Add to Longdo]
Umsiedlung { f } | Umsiedlung von Lebensräumenrelocation | relocation of entire habitats [Add to Longdo]
Wohnung { f } | Wohnungen { pl }habitation | habitations [Add to Longdo]
unbewohntuninhabitated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
天然記念物[てんねんきねんぶつ, tennenkinenbutsu] (n) (1) natural monument; (2) protected species (animal, habitat, etc.); (P) #8,537 [Add to Longdo]
原産[げんさん, gensan] (n, adj-no) place of origin; habitat; (P) #17,993 [Add to Longdo]
同棲[どうせい, dousei] (n, vs) cohabitation; living together; (P) #19,291 [Add to Longdo]
アビタシオン[abitashion] (n) habitation (fre [Add to Longdo]
コアビタシオン[koabitashion] (n) cohabitation (fre [Add to Longdo]
コハビテーション[kohabite-shon] (n) cohabitation [Add to Longdo]
ハビタット[habitatto] (n) { comp } Habitat [Add to Longdo]
バヒタット[bahitatto] (n) HABITAT (1996 UN conference on Human Settlements) [Add to Longdo]
マルチハビテーション[maruchihabite-shon] (n) multihabitation [Add to Longdo]
共同生活[きょうどうせいかつ, kyoudouseikatsu] (n) community life; cohabitation [Add to Longdo]
原産地[げんさんち, gensanchi] (n) place of origin; home; habitat; (P) [Add to Longdo]
行動範囲[こうどうはんい, koudouhan'i] (n) field of activities; area of activity; range of behavior (behaviour); habitat [Add to Longdo]
住み処;住家;住み家;住みか;住処;棲家;栖[すみか;じゅうか(住家), sumika ; juuka ( juuka )] (n) (See 住い) dwelling; house; residence; den; habitat [Add to Longdo]
住み分け;棲み分け[すみわけ, sumiwake] (n) (1) habitat isolation (biology); (n, vs) (2) compartmentalization; segregation; isolation [Add to Longdo]
住環境[じゅうかんきょう, juukankyou] (n) living environment; habitat [Add to Longdo]
住居跡[じゅうきょあと, juukyoato] (n) dwelling (habitation) site; site of a (prehistoric) settlement [Add to Longdo]
食性[しょくせい, shokusei] (n) feeding habit (e.g. of an animal); feeding habitat [Add to Longdo]
人煙[じんえん, jin'en] (n) smoke from human habitations [Add to Longdo]
人家[じんか, jinka] (n) house; houses; human habitation [Add to Longdo]
人境[じんきょう, jinkyou] (n) human habitation [Add to Longdo]
人跡[じんせき;ひとあと, jinseki ; hitoato] (n) signs of human habitation [Add to Longdo]
人里[ひとざと, hitozato] (n) human habitation [Add to Longdo]
生息地[せいそくち, seisokuchi] (n) habitat; home (e.g. of the tiger); (P) [Add to Longdo]
本場[ほんば, honba] (n, adj-no) (1) home; habitat; center; centre; best place; (2) authentic; genuine; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハビタット[はびたっと, habitatto] Habitat [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top