Search result for

hütchen

(53 entries)
(0.0336 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hütchen-, *hütchen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hütchen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hütchen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And... the pillbox hat!Und ... das HütchenThe Lady Banker (1980)
Finishing with roses to match the confection of flowers and silk on her head, forming a teeny-weeny hat.Mit Rosen verziert, um das Potpourri aus Blumen und Seide zu ergänzen, in Form eines klitzekleinen Hütchens. The Great Muppet Caper (1981)
The clock doesn't belong to the lady. The hat, on the other hand, does.Und das Damenhütchen gehört zu Picasso. Zeme roku 2484 (1983)
Crowley, go back to the embassy and order some party hats or something, eh?Crowley, gehen Sie zurück zur Botschaft, bestellen Sie Partyhütchen oder so was. The Boy Who Could Be King (1986)
It's the oldest con in the world- the shell game.Der älteste Trick der Welt! Der Hütchentrick. Steeled with a Kiss: Part 2 (1987)
- The shell game, Your Lordship? - Three shells and a pea.- Der Hütchentrick, Eure Lordschaft? Steeled with a Kiss: Part 2 (1987)
The object of the game... is to keep the shells moving so the player loses track of which shell the pea is under.Drei Hütchen und eine Erbse. Man schiebt sie solange herum, bis der Zuschauer nicht mehr weiß, wo die Erbse ist. Steeled with a Kiss: Part 2 (1987)
Head back to Bay Drive Marina.Ja, es ist wie beim Hütchenspiel. Badge of Dishonor (1988)
Maybe I should wear a funny little hat. Do you like it?Vielleicht sollte ich ein lustiges Hütchen tragen. Darkman (1990)
The lady with the bright Hat.Die Dame mit dem hellen HütchenAttention, Papa Arrives! (1991)
Have either of you boys ever heard of the shell game?Kennt einer von euch das Hütchenspiel? Brothers and Sisters (1993)
The old shell game, huh?Das Hütchenspiel. Brothers and Sisters (1993)
One red ball, three cups.1 rote kugel, 3 HütchenSoul Hunter (1994)
Here we go. One ball. Three cups.Los geht's. 1 kugel. 3 HütchenSoul Hunter (1994)
Where are we gonna find a tiny little hat?Wo machen wir einen kleinen Hütchen finden? The One with the Giant Poking Device (1996)
Let's move forward through the cones with a gentle, even turn to the...Vorwärts an den Hütchen vorbei, mit einer sanften Kurve nach... Witch (1997)
Sit down. Young women are not interested in whether the percussion cap... will replace the flintlock. Nor whether the British "Brown Bess"... is superior to the French musket.Junge Frauen interessieren sich weder dafür, ob das Zündhütchen das Steinschloss ersetzen wird, noch ob die britische Brown Best der französische Muskete überlegen ist. St. Ives (1998)
OK. So we can flip the ghost over when it turns a nice golden brown?Wie süß, ein Zauberhütchen zum Aufsetzen. I Only Have Eyes for You (1998)
I bought little hats and everything.- Ich hab Hütchen gekauft. Surprise (1998)
And this hat to top it off.Und dieses kleine Hütchen, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen! The Closet (2001)
Wearing a condom bonnet.Dazu noch dieses Kondom-HütchenThe Closet (2001)
-What's that hat?Was ist das Hütchen auf der Tafel? Tanguy (2001)
a 20th-birthday party with presents, and funny hats, and those candles that don't blow out.Eine Party zum 20. Geburtstag, mit Geschenken, lustigen Hütchen und diesen Kerzen, die nicht ausgehen. Blood Ties (2001)
I've watched suckers get taken for 50 bucks playing three-card monte... and I always thought, "You dumb fucks.Wenn andere beim Hütchenspiel um 50 $ geprellt wurden, dachte ich mir immer: Empire (2002)
It's a pylon - one of those orange traffic cones.Ein Pylon - eins von diesen AbsperrhütchenGone (2002)
And, besides, he didn't put out any cones.Außerdem hat er keine Hütchen aufgestellt. Witch Way Now? (2002)
It's a shell game. Shell game now.Das gute alte Hütchen-Spiel. The Italian Job (2003)
Adjust the flash cap.Achte auf das InnenhütchenDay 2: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2003)
It's nothing short of obscene to think that I, Daisy Adair, would do double time for a woman who wears that... .. dreadful little hat and orthopaedic shoes.Hör mal, es ist nachgerade obszön, zu glauben, dass ich, Daisy Adair, eine Doppelschicht für eine mache, die so ein hässliches Hütchen und orthopädische Schuhe trägt. Business Unfinished (2003)
Nice hat.Hübsches HütchenPick-a-Little, Talk-a-Little (2003)
The first sign of trouble was all those bright orange pylons around the gas leak.Die orangefarbenen Hütchen um das Leck in der Gasleitung verhießen Ärger. Send in the Clown (2004)
Lots and lots of orange pylons.Viele orangefarbene HütchenSend in the Clown (2004)
Not unless you got one under your pretty little shells.Nicht bis Du etwas unter deine kleinen Hütchen gelegt hast. The Ledger (2004)
Let me see your version of the shell game.Stell mir lieber dein Hütchenspiel vor. The Ledger (2004)
You know why people play the shell game ?Weißt Du wieso die Leute das Hütchenspiel spielen? The Ledger (2004)
The pea is under this shell.Die Erbse ist unter dem HütchenThe Ledger (2004)
Not even a little hat!Nicht mal ein HütchenLe marais (2005)
There's a little hat.Dann eben ein HütchenLe marais (2005)
well, master of the shell game must have moved it.Nun, der Meister des Hütchenspiels muss es wohl bewegt haben. Solitude (2005)
But there. Not with me there, but there in your own cozy cone.Ich meine auch nicht bei MIR, ich meine nur HIER, in deinem eigenen HütchenCars (2006)
- And I'd be in my cone, and it's...- Und ich in meinem HütchenCars (2006)
- Yeah, the Cozy Cone.- Ein kuscheliges HütchenCars (2006)
The motel's made out of caution cones, which, of course, cars try to avoid.Ein Motel aus lauter Warnhütchen, denen Autos natürlich an sich fernbleiben. Cars (2006)
Cone number one, if you want.Du kannst Hütchen Nummer eins nehmen. Cars (2006)
- Have you bought any party hats? - Hats?Hast du die Hütchen gekauft? Den svaga punkten (2006)
- Oh, hats.HütchenDen svaga punkten (2006)
- Aren't hats a bit pratty?HütchenDen svaga punkten (2006)
Of course we have to have hats!Ist das nicht albern? Wir brauchen auf alle Fälle HütchenDen svaga punkten (2006)
I was expecting the whole works -- a spiffy hat, shiny shoes, epaulets with scrambled eggs on them.Und ein Matrosenhütchen, wie der Stay Puft Marshmallow Man. Wer will nicht mit einem menschlichen Riesen-Marshmallow ausgehen? The Great Stink (2006)
Traffic cones everywhere.Verkehrshütchen, überall! Merry Fisticuffs (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
HUTCHENS    HH AH1 CH AH0 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zündhütchen {n}percussion cap [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top