Search result for

gulags

(57 entries)
(0.0569 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gulags-, *gulags*, gulag
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gulags มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gulags*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Soviets used prisoners in their own gulags and we...ก็ใช้ นักโทษ ส่วนเรา... Shutter Island (2010)
Yeah, Lenny's, uh, real tight with the Gulag crew in here.ใช่ เลนนี่ อ้อ มีลูกสมุน คอยรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาในคุกนี้ NS (2010)
You can look at your phone. I don't run a gulag.คุณรับโทรศัพท์ได้นะ ไม่ได้อยู่ในคุกซักหน่อย Memoirs of an Invisible Dan (2011)
He won't work for the Russians because his parents were killed in a gulag, so he may have killed Paul, but he didn't do it for the Russians.เขาไม่ทำงานให้พวกรัสเซีย เพราะพ่อแม่เขาถูกฆ่าตาย ในค่ายกักกัน(ของพวกรัสเซีย) ดังนั้นเรื่องที่เขาฆ่าพอลอาจเป็นไปได้ Tell Me No Lies (2012)
Picture is from two days ago, from gulag-- prison.ภาพของสองวันที่แล้วจากกูลัก Keep Your Enemies Closer (2013)
Gulag, worst in Russia.กูลักเป็นคุกโหดในรัสเซีย Keep Your Enemies Closer (2013)
Anatoly, we need a way into the gulag to extract her.อนาโตลี่ , พวกเราต้องการวิธี เข้าไปในกูลักเพื่อพาเธอออกมา Keep Your Enemies Closer (2013)
He'll know where in the gulag Lyla is being held.เขาจะรู้ว่าไลลาถูกขังอยู่ตรงไหนในกูลัก Keep Your Enemies Closer (2013)
You know, in Russia, there is gulag.คุณก็รู้ ในรัสเซียมีกูลัก Keep Your Enemies Closer (2013)
How old were you when he was sent to the Gulag?คุณอายุเท่าไหร่นะตอนเขาถูกส่งไป กูแลค The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Well, it might be difficult to get that close to the Gulag to find out.Könnte schwierig sein, diese Informationen vom Gulag zu bekommen. Stemwinder: Part 1 (1986)
Another trip to the gulag?Noch mal in den GulagStemwinder: Part 2 (1986)
No, it's time for Gilligan's Gulag.Nein, jetzt kommt Gilligan's GulagJumpin' Jack Flash (1986)
They sent me to the gulag.Sie haben mich ins Gulag gesteckt. Lost Love: Part 1 (1987)
They sent me to the gulag.Sie haben mich in den Gulag gesteckt. Lost Love: Part 2 (1987)
Or as I affectionately refer to it, the gulag.Oder im Gulag, wie ich es liebevoll nenne. Happy Together (1989)
This is the gulag Rura Penthe.Dies ist der Gulag Rura Penthe. Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991)
This gulag could use a little colour, some excitement.Dieser eintönige Gulag könnte etwas Farbe und Aufregung brauchen. Q-Less (1993)
- This place ?Ein GulagTunguska (1996)
I was seven years in Soviet gulag.Ich war sieben Jahre im sowjetischen GulagLegs (1999)
It's an old gulag trick.Das ist ein alter Gulag Trick. Fortress 2 (2000)
It was never like this in gulag.Sowas hatte ich noch nie im GulagA Town Without Pity (2000)
Means being sent to Gulag.Sie stehen für das GulagThe Knight in White Satin Armor (2000)
- Two, he died in the gulag.Nach der zweiten starb er im GulagK-19: The Widowmaker (2002)
They'll send you to the gulag, like your father.Die schicken Sie in den Gulag, wie Ihren Vater. K-19: The Widowmaker (2002)
- You ever hear about the Russian Gulag?- Mal von den russischen Gulags gehört? - Was ist das? 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2002)
I've had enough of this place. It's like a gulag.Mir langt's. Ich komm mir vor wie im GulagLittle Lili (2003)
The K.G.B., they throw my mother in the Gulag!Der KGB hat meine Mutter in den Gulag geschickt. Steve Moscow (2003)
Who knows what this guy is thinking, what gulag he escaped from.Wer weiß, was dieser Kerl denkt, aus welchem Gulag er entlaufen ist. The Terminal (2004)
Okay. I'll send you to a gulag later.Ok, in den Gulag kommst du später. Before Sunset (2004)
What is this, the gulag?Bin ich hier etwa im GulagWedding Bell Blues (2005)
I mean, imagine this: A seemingly voluntary, privatized gulag managed to eliminate the middlemen of public accountability and free will.Ich meine, stell dir vor: ein scheinfreiwilliger, privatisierter Gulag... schafft es, Eigenverantwortung und freien Willen zu eliminieren. A Scanner Darkly (2006)
Journalism is an art form, and the best art is created under repression, like Stalin's gulag.Wie in Stalins Gulag. Denkst du, Solschenizyn hätte The Perfect Dress (2006)
I wrote one song that's kind of White Stripes' Little Ghost meets the Decemberists meets Gulag Orkestar meets, like, Losing My Religion meets Jethro Burns on that Steve Goodman album meets Battle Of Evermore meets The Smiths meets some other stuff.Ich habe ein Lied komponiert, eine Mischung aus Little Ghost von White Stripes und the Decemberists und Gulag Orkestar und Losing My Religion und Jethro Burns auf diesem Steve Goodman Album und Battle of Evermore und The Smiths und ein paar andere Sachen. Santa's Secret Stuff (2007)
I mean, this guy is gulag-tough.Ich meine, dieser Typ ist zäh wie ein Gulag. Ich habe solche Typen schon gesehen. Comrades (2008)
Gulag still exists?Gibt es immer noch Gulags? Transsiberian (2008)
What?Ich schwör's dir, meins war wie ein GulagTranssiberian (2008)
Yeah, Lenny's, uh, real tight with the Gulag crew in here.Ja, Lenny ist wirklich dicke mit der Gulag-Bande hier drinnen. NS (2010)
Going out to the American gulag.Raus zum Amerikanischen GulagThe Hammer (2010)
Mike, please tell me you're not calling from a Siberian Gulag.Mike, bitte sag mir, du rufst nicht aus einem sibirischen Gulag an. Noch nicht. Past & Future Tense (2010)
I'm in the gulag, but I heard.Ich bin im Gulag, hab's aber mitgekriegt. Du bekommst, was dir zusteht (2010)
Spent a year in a Siberian gulag for search warning governemnt re--integration.Saß ein Jahr lang im Gulag, weil er den Wiederaufbau von Regierungsstrukturen unterstützt hat. Tekken (2010)
[My father died in the Gulag![Mein Vater ist im Gulag gestorben! ] Zeitgeist: Moving Forward (2011)
He came out of the Gulag.Er kam aus dem GulagFamily Ties (2011)
What empowers them to go head-to-head with the ROC, wipe out a whole damn Gulag?Was gibt Ihnen die Macht, sich direkt mit den Russen anzulegen, und ein ganzes, verdammtes Gulag auszulöschen? Booster (2011)
I don't run a gulag.Das hier ist kein GulagMemoirs of an Invisible Dan (2011)
He won't work for the Russians because his parents were killed in a gulag, so he may have killed Paul, but he didn't do it for the Russians.Er würde nicht für die Russen arbeiten, weil seinen Eltern im Gulag umgebracht wurden. Er könnte Pauls Mörder sein, aber er hat es nicht für die Russen getan. Tell Me No Lies (2012)
Former KGB. She was locked up in the Gulag until she ate her cellmate.Sie saß in einem Gulag, bis sie ihre Zellengenossin aß. Kick-Ass 2 (2013)
They have connections that could just as easily land him in the gulag as on his own submarine.Sie haben Connections, durch die er leicht im Gulag landen kann. Phantom (2013)
But most people agree that a gulag is a real shithole.Nur dass Gulag-Lager Dreckslöcher sind, können die meisten unterschreiben. The 100 Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
GULAG    G Y UW1 L AE0 G
GULAG    G UW1 L AA2 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gulag    (n) (g uu1 l a g)

Japanese-English: EDICT Dictionary
グーラグ;グラグ[, gu-ragu ; guragu] (n) Gulag (Soviet Union labor camp from 1930-1955) [Add to Longdo]
ラーゲル;ラーゲリ[, ra-geru ; ra-geri] (n) gulag (rus [Add to Longdo]
収容所群島[しゅうようじょぐんとう, shuuyoujoguntou] (n) Gulag Archipelago (Aleksandr Solzhenitsyn) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top