Search result for

gruft

(58 entries)
(0.0419 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gruft-, *gruft*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gruft มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gruft*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Never had the gulf between the power and the people been so great.Die Gruft zwischen der Macht und dem Volk wurde zu tief. Rasputin (1981)
So you ghouls do get the creeps down here.Ihr Gruftis kriegt hier also doch Muffensausen. Wolfen (1981)
Throne room? This is a cell. This is a tomb.Das ist ein Kerker, eine GruftThe Last Unicorn (1982)
That leads straight to the crypt.Der Gang da führt zu der GruftThe Living Dead Girl (1982)
Well, there are vaults beneath the castle... where the owners were buried.Unter dem Schloss ist die Gruft... in der die Besitzer begraben sind. The Living Dead Girl (1982)
The vaults date back to the 12th century.Die Gruft ist aus dem 12. Jahrhundert. The Living Dead Girl (1982)
My place is here in these vaults.Mein Platz ist hier in dieser GruftThe Living Dead Girl (1982)
They put an empty coffin in this crypt.Sie haben einen leeren Sarg in die Gruft gelegt. The Living Dead Girl (1982)
- "Zombies Blood", about two young people who enters into a tomb."Das Blut der Untoten". Es geht um zwei Teenager, die in eine Gruft fallen. BMX Bandits (1983)
Back to the crypt!Zurück zur GruftConan the Destroyer (1984)
-l mean, like the tombs.- Wie eine GruftSupergirl (1984)
- What terrible. The villains thought anything of value located in St Johns tomb.Die Schurken müssen in St. Johns Gruft einen Schatz vermutet haben. The Swords of Wayland (1984)
This could be the tomb of the great king who built this castle... before the Horned King took it over.Das könnte die Gruft des Königs sein, der die Burg hier erbaut hat. The Black Cauldron (1985)
Tonight, the threat comes not from beyond the grave... but from beyond the stars... as alien beings stalk an unwary summer camp... in Mars Wants Flesh.Heute Abend kommt die Bedrohung nicht aus der Gruft... sondern aus dem Weltall... als Außerirdische ein nichtsahnendes Sommerlager... in Mars will Fleisch terrorisieren. Fright Night (1985)
From the depths of hell to the halls of darkness to the black pit,In die Hölle, die Gruft der Dunkelheit, in den Abgrund der Verdammnis. Hellowe'en (1987)
No. I only wish I could flee this living tomb for here I suffocate!Nein, ich will nur aus dieser Gruft der Lebenden entkommen Denn ich fuhle den Atem mir schwer werden! Il trovatore (1988)
Better get back in your coffin, buddy.Sieh zu, dass du in deine Gruft kommst, Scheißkerl! Vampire's Kiss (1988)
I think I've heard all the tales from the crypt I can stand.Ich glaube, noch mehr Geschichten aus der Gruft halte ich nicht aus. It's My Party (1989)
- That was metal! You hit a crypt!Du bist auf eine Gruft gestoßen! The 'Burbs (1989)
They buried him in a crypt!Die haben ihn in einer Gruft begraben! The 'Burbs (1989)
I Richard's body have interred new... and on it have bestowed more contrite tears... than from it issued forced drops of blood.Richards Körper habe ich in eine würdige Gruft gesenkt und habe mehr reuevolle Tränen vor seinem Sarg geweint, als Tropfen Bluts gewaltsam ihm entflossen sind! Henry V (1989)
We practically share a wall with the Avril's crypt in the cemetery.Wir wohnen quasi Wand an Wand mit der Avril-Gruft auf dem Friedhof. Bride of Re-Animator (1989)
Really old, like he came out of some tomb.Einem richtig alten, als wäre er aus irgendeiner GruftShadow Assassin (1993)
No one should remove it from the sacred vault.Niemand darf es aus der heiligen Gruft entfernen. Rightful Heir (1993)
A washed-up old republican... dreaming of better days?Wir gruben für InterpIanetary Expeditions und fanden diese Artefakte in einer GruftBorn to the Purple (1994)
Tracking program commencing. Channels locked in.Gruften, die länger versiegelt sind als es Menschen gibt, dort atmete ich 5 millionen Jahre alte Luft. Born to the Purple (1994)
As a child i found it unfair, that some had a crypt and others didn't.Als Kind fand ich es unfair, dass manche eine Gruft hatten und andere nicht. Rendezvous in Paris (1995)
I don't like crypts, i'd prefer to have a tree.Ich mag keine Gruften, ich hätte lieber einen Baum. Rendezvous in Paris (1995)
Well, yeah, in a crypt-keeper kind of a way.Na ja, für einen Grufti vielleicht schon. And Bingo Was Her Game-O (1995)
Elise Eliot, the crypt-keeper.Sie ist ein Epos. Elise Eliot, der Grufti. The First Wives Club (1996)
Let me not burst in ignorance but tell why thy canonized bones, hearsed in death have burst their cerements why the sepulcher wherein we saw thee quietly inurned hath oped his ponderous and marble jaws to cast thee up again.Lass mich in Blindheit nicht vergehen, sondern sag, warum dein fromm Gebein, verwahrt im Tode, die Leinen hat gesprengt. Warum die Gruft, worin wir ruhig eingeurnt dich sahen, geöffnet ihre schweren Marmorkiefer, dich wieder auszuwerfen? Hamlet (1996)
No trophy, sword, nor hatchment o'er his bones no noble rite nor formal ostentation.Weder Schwert noch Wappen über seiner Gruft, weder hoher Brauch noch förmliches Gespräng. Hamlet (1996)
Or, if you do not make the bridal bed in that dim monument where Tybalt lies.Wo nicht,... ..bereite mir das Hochzeitsbette in jener düstern Gruft, wo Tybalt liegt. Romeo + Juliet (1996)
Thou shalt be borne to that same ancient vault where all the kindred of the Capulets lie.Trägt man auf einer Bahr' in Feierkleidern dich unbedeckt in die gewölbte Gruft,... ..wo alle Capulets von Alters ruhn. Romeo + Juliet (1996)
Her body rests in chapel monument and her immortal part with the angels lives.Ihr Körper schläft in Capulets Gruft,... ..und ihr unsterblich Teil lebt bei den Engeln. Romeo + Juliet (1996)
I saw her laid low.Ich sah sie liegen in der Väter GruftRomeo + Juliet (1996)
I feel like I'm in a bad Tales from the Crypt episode.Fühl mich wie in 'ner schlechten Geschichten aus der Gruft-Episode. Bordello of Blood (1996)
Do you get the symbolism of the crypt rising to Romeo?Siehst du die Symbolik, wenn die Gruft zu Romeo hochfährt? Mr. Wilson's Opus (1996)
What's the symbolism of the crypt rising to the ceiling?Wo ist die Symbolik, wenn die Gruft zur Decke hochfährt? Mr. Wilson's Opus (1996)
Judas Priest, it's like a tomb in here.Oh, Mann, hier ist es ja wie in einer GruftBattleground Earth (1996)
"...why the sepulcher, wherein we saw thee quietly inurn'd... "...hath oped his ponderous and marbled jaws... "...to cast thee up again.warum die Gruft, worin wir ruhig eingeurnt dich sah'n, geöffnet ihre schweren Marmorkiefern, dich wieder auszuwerfen." Best Men (1997)
German, they're over in the crypt by the fence.Deutscher, sie sind in der Gruft am Zaun. Brother (1997)
The access to the tunnels is in the mausoleum!Der Zugang zu den Tunneln ist in der GruftThe Harvest (1997)
We have a mortuary chamber, strict nannies and a nursery.Wir haben eine Gruft. Strenge Pflegemütter und eine Kinderkrippe. Lautrec (1998)
She is placed in the tomb of the Capulets.Sie wird in die Gruft der Capulets gebracht. Shakespeare in Love (1998)
He enters the tomb to say farewell to Juliet who lies there cold as death.Er geht in die Gruft und nimmt Abschied von Julia, die daliegt, kalt wie der Tod. Shakespeare in Love (1998)
- He wanted revenge. They went to Rico's crypt.- Ging zu Ricos Gruft, um ihn zu töten. Angel of the Night (1998)
Sounds like Elvira's raising more than just the dead in there. Thanks for the warning.Dein Grufty läßt heute nicht nur die Toten auferstehen. Urban Legend (1998)
There was this really hot teller and she didn't ask me to do it with her in the vault.Es war wirklich heiß Erzähler Und sie hat mich nicht gefragt , um es mit ihr in der Gruft zu tun. The One with the Free Porn (1998)
I mean, any self-respecting demon should be living in a pit of filth or a nice crypt.Anständige Dämonen sollten in einer Gruft hausen. Enemies (1999)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Familiengruft {f}family vault [Add to Longdo]
Grab {n}; Gruft {f} | Gräber {pl} | sich im Grabe herumdrehen | mit einem Fuß im Grabe stehen | sein eigenes Grab schaufelngrave | graves | to turn over in one's grave | to have one's foot in the grave | to dig one's own grave [Add to Longdo]
Grabgewölbe {n}; Gruft {f}vault [Add to Longdo]
Grabmal {n}; Gruft {f}; Grab {n} | Grabmale {pl}; Grabmäler {pl}; Gruften {pl}; Gräber {pl}tomb | tombs [Add to Longdo]
Grufti {m}crumbly [Add to Longdo]
Krypta {f}; Gruft {f}crypt [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
墓穴[ぼけつ, boketsu] -Grab, -Gruft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top