ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

greed.

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greed.-, *greed.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา greed. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *greed.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Agreed.ตกลง The Guardian (2010)
Agreed.ตกลง Predestination (2014)
"Alone among God's primates, he kills for sport or lust or greed."อยู่ท่ามกลางเทพเจ้าวานร มันฆ่าเพื่อเป็นกีฬา เพื่อตัณหา Beneath the Planet of the Apes (1970)
We are agreed.We are agreed. The Godfather (1972)
And Gandhiji has agreed.และคานธีก็ตกลง Gandhi (1982)
We agreed.เราตกลง Goodfellas (1990)
I talked to her. She agreed.ฉันบอกเธอ เธอยอม Wild Reeds (1994)
I've seen people at the settlement walking around like you or me, but they're as good as dead, 'cause they spent their lives in meanness and greed.ย่าเคยเห็นคนในเมือง เดินไปเดินมาเหมือนกับย่าและหลานนี่แหละ แต่พวกเขาอยู่ก็เหมือนตาย เพราะว่าพวกเขาใช่ชีวิต ด้วยความใจแคบ และริษยา The Education of Little Tree (1997)
OK. I believe in death, destruction... chaos, filth, and greed.โอเค ฉันศรัทธาความตาย / การทำลายล้าง... ความสับสน สิ่งโสมม และความโลภ American History X (1998)
- I can't see why I agreed. - Don't be so negative. It might be fun.ไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงตกลง \ อย่าอคตินักเลยน่า มันต้องสนุกแน่ๆ Show Me Love (1998)
Your Minister of Justice has agreed.เราตกลงกันแล้วนี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของคุณได้ตกลงแล้ว Brokedown Palace (1999)
You're not to sit with Master Van Ruijven, that much is agreed.เธอไม่ต้องไปเป็นแบบกับฟอน ไรเว่นแล้วด้วย Girl with a Pearl Earring (2003)
This is not what was agreed.แม้ว่า นี่จะไม่อยู่ในข้อตกลงที่ให้ไว้ Mulan 2: The Final War (2004)
He disagreed.แต่พ่อฉันไม่เห็นด้วย Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
is only of greed.เป็นเพียงความโลภ Episode #1.42 (2006)
Agreed.เห็นด้วย Casino Royale (2006)
Agreed.ตกลง Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I just bet everything on Cox's greed.Liam, where have you been? Firewall (2006)
We agreed. No sleepovers.ผมต้องไปทำงานพรุ่งนี้ เราตกลงกันแล้วนะ ห้ามหลับ Love/Addiction (2007)
No, Shawn, we do the National Paleontology Society thing as agreed.ไม่ ชอว์น เราทำตามสิ่งที่บรรพชีวินวิทยาแห่งชาติสมาคมได้ตกลง 65 Million Years Off (2007)
Agreed.เห็นด้วย Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
Agreed.เห็นด้วยค่ะ Koizora (2007)
It is, we convince you. It is, but I agreed.และใช่ตอบตกลง Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Turning beauty into filth and greed.เปลี่ยนความโสภาให้เป็นความโลภและโสมม Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You agreed. The Black Pearl was to be mine.ทางเลือกที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเจ้า Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Agreed.ช่าาายเลย The Simpsons Movie (2007)
This is Mr. Arush Mehra, my manager. The face of Greed.นี่คือ คุณอารุช เมฮรา ผู้จัดการของผม "หน้าเลือดคลับ" Heyy Babyy (2007)
- In a small hotel, as we agreed...- โรงแรมเล็กๆ ประมาณนั้นแหละ Frontier(s) (2007)
Now it's time to cut me loose just like we agreed.Now it's time to cut me loose just like we agreed. Sona (2007)
Oh, it's dip. The caterer just said that-- - I thought we agreed.ดิปไงจ๊ะ คนทำบอกว่า ตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอ In Buddy's Eyes (2008)
- It's not enough. - It's what we agreed.มันไม่พอ \ ตามที่ตกลงกันนี่ Episode #2.3 (2008)
Well, Casey and I decided that your exceptional field service ought to count for something and Stanford agreed.ก็, เคสซี่กับฉันตัดสินใจว่า เราได้รับจากช่วยเหลือจากคุณมาก และคุณ ควรจะได้รับการพิจารณา เพื่ออะไรบางอย่าง Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Agreed.เห็นด้วย Monster Movie (2008)
- Agreed.- เห็นด้วย The Revelator (2008)
Agreed.เห็นด้วย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
King Daeso slew one of them in the Council Hall, just because he disagreed.กษัตริย์แทโซฆ่าหนึ่งคนในพวกเขาในที่ประชุมสภา, เพียงเพราะเขาไม่เห็นด้วย The Kingdom of the Winds (2008)
Agreed.ได้เลย Kung Fu Panda (2008)
I'll take it that you agreed.ฉันถือว่าคุณตกลงนะ. Episode #1.7 (2008)
... greed...ความโลภ 24: Redemption (2008)
And she agreed.เธอก็ตกลงนะ Made of Honor (2008)
Matoba has no principles, just greed.มาโทบะไม่ใช่คนที่มีหลักการ เขาเป็นแค่คนโลภคนหนึ่ง Death Note: L Change the World (2008)
You have 20 minutes to meet me in panama city where we agreed.นายมีเวลา 20 นาทีที่จะพบชั้นที่เมืองพานามาเมื่อเราตกลงกันแล้ว Hell or High Water (2008)
Agreed.ตกลง Boxed In (2008)
I offered Isakson some exclusive time with you if he killed the story, and he agreed.ฉันมีข้อเสนอบางอย่าง ที่จะให้พบคุณเป็นการส่วนตัว และเขาจะตกลง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I've asked her to stay on as Special Advisor, and... she's agreed.ฉันมอบตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ ให้เธฮ และเธอก็ยินดีรับ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
That's over. We agreed.ว่ามันจบไปแล้ว, แล้วเราก็ยอมรับมัน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
You agreed.คุณเห็นด้วย Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Agreed. but we can send a car with a look-alike.ผมเห็นด้วยครับ แต่เราสามารถส่งคนหน้าเหมือนไปแทนได้นะครับ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
You know, we agreed. We said we'd go over everything.ตกลงว่าจะลงเรือลำเดียวกัน Duplicity (2009)
I asked to be there. They agreed.ฉันขอให้ไปอยู่ที่นั่น พวกเขาเห็นด้วย London. Of Course (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
greed.Had I realized what you intended, I wouldn't have agreed.
greed.He nodded as much as to say that he agreed.
greed.His honor was corroded by greed.
greed.I asked him to come with me and he agreed.
greed.I had expected an outright refusal, but to my surprise she agreed.
greed.I nodded to show that I agreed.
greed.I wasn't happy, but it seemed reasonable that his prices should go up like everything else, so I agreed.
greed.Three quitters of them agreed.
greed."Well, OK," Willie finally agreed.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Greed \Greed\ (gr[=e]d"), n. [Akin to Goth. gr[=e]dus hunger,
     Icel. gr[=a][eth]r. [root]34. See {Greedy.}]
     An eager desire or longing; greediness; as, a greed of gain.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top