ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gr

   
212 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gr-, *gr*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
GRAB[แกรบ] (slang ) อาหาร
greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
grean[เกรียน] (n adj adv ) 1. หมายถึงนิสัย หรือพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่เคารพผู้อื่น หรือ ทำตัวไม่ดี เช่น พูดจาไม่ดี(ปากเสีย) 2. ผมสั้นติดหนังหัว เช่น ผมเกรียน หรือหัวเกรียน(คำไม่สุภาพ)

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
grocer's store (n ) grocery store (grocer's store is incorrect)

English-Thai: Longdo Dictionary
grainy(adj) หยาบ, (ภาพ)มัว, ที่เป็นเม็ดๆหยาบๆ
great nephew(n) ลูกชายของหลาน, S. grand nephew
great niece(n) ลูกสาวของหลาน, S. grand niece
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), S. GCD
green(adj) อ่อนด้วยประสบการณ์, ไร้เดียงสา, S. naive,
green tiger prawn(n) กุ้งกุลาลาย, กุ้งกุลา, กุ้งลาย, กุ้งเสือเขียว, R. Penaeus semisulcatus
Image:
greenbottle fly(n) แมลงวันหัวเขียว, S. green bottle fly
greeting(n) การทักทาย, การต้อนรับ
grey cloth(n) ผ้าที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตกแต่งสำเร็จ
Greyhound racing(n) การแข่งวิ่งสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์ เป็นที่นิยมในอังกฤษ(คล้ายแข่งม้าแต่ไม่มี jockey)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grab[VT] คว้า, See also: ฉกฉวย, ไขว่คว้า, Syn. catch, seize, Ant. drop, let
grab[N] การยึดเกาะ, See also: การคว้า, การแย่ง, สิ่งที่ถูก (ฉวย, ยึด, เกาะ)
grab[N] เรือแบบตะวันออก, See also: เรือที่มีเสากระโดง3 เสาและขึงผ้าใบ
grad[N] ผู้สำเร็จการศึกษา, Syn. graduate
gram[N] หน่วยชั่งน้ำหนักเป็นกรัม (สัญลักษณ์ย่อคือ g. / gm. / gr.)
gram[N] เมล็ดถั่ว, See also: ถั่วเขียว
gram[SUF] เกี่ยวกับสิ่งที่วาดหรือเขียน
gran[N] คำเรียกย่า / ยาย, Syn. grandmother
gray[ADJ] ทึม, See also: มัว, Syn. foggy, cloudy, Ant. cloudless
gray[N] สีเทา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gr.abbr. grain
graafian follicle(แกรฟ'ฟิอัน) n. ถุงไข่ในรับไข่
grab(แกรบ) {grabbed,grabbing,grabs} v.,n. (การ) ฉวย,คว้า,แย่ง,โฉบ,จับ,โกยเอา n. การฉวย,สิ่งที่ถูก (ฉวย,คว้า,แย่ง,โฉบ), See also: grabber n., Syn. seize
grabblevt. ฉวย,คว้า,แย่ง, See also: grabbler n.
grabenn. ส่วนของพื้นผิวโลก
grabhookn. ขอชนิดหนึ่ง
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
grace cupถ้วยดื่มอวยพร,การดื่มอวยพร
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
graceless(เกรส'ลิส) adj. ขาดความงดงาม,ไม่รู้ทำนองคลองธรรม.

English-Thai: Nontri Dictionary
grab(vt) ฉกชิง,ตะครุบ,ฉวย,คว้า,โฉบ,เฉี่ยว,แย่ง,จับ
grace(n) ความดี,มารยาท,ความสง่างาม,ความนิ่มนวล,ความงดงาม
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
gracious(adj) เมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,มีมารยาท,สุภาพ
gradation(n) ลำดับชั้น,ชั้น,ขั้น,การแบ่งขั้น,การลำดับชั้น
grade(n) ชั้น,ลำดับ,ชนิด,ระดับ,ขีด,ขั้น
grade(vt) จัดลำดับ,แบ่งชั้น,แบ่งชนิด,จัดเกรด,แบ่งระดับ
gradual(adj) ทีละน้อยๆ,ค่อยๆ
gradually(adv) ทีละน้อยๆ,ค่อยๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grab sampleตัวอย่างสุ่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grabenกราเบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grabiwareกราบิแวร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graceความสง่างาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
grace (Fr.)การอภัยโทษ [ดู pardon] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grace (Fr.)การอภัยโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grace period๑. ระยะผ่อนผัน๒. ระยะปลอดดอกเบี้ย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grace periodระยะผ่อนผัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grace periodระยะผ่อนผัน, ระยะปลอดดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grace, days ofวันผ่อน (เวลาชำระหนี้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
graafian follicleกราเฟียนฟอลลิเคิล, กลุ่มเซลล์ภายในรังไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งเป็นที่อยู่ของไข่  หลังจากปล่อยไข่ออกไปแล้วกราเฟียนฟอลลิเคิลกลายเป็นคอร์ปัสลูเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Graafian Follicleไข่สุก; [การแพทย์]
Grab Sample ตัวอย่างแบบจ้วง
ตัวอย่างที่เก็บเป็นครั้ง โดยไม่คำนึงเรื่องเวลาและอัตราการไหล [สิ่งแวดล้อม]
Grace Period ระยะเวลาผ่อนผัน
ระยะเวลาช่วงหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมซึ่ง จะไม่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เช่น สัญญาชำระเงินกู้ระยะเวลา 7 ปี มีระยะเวลาผ่อนผัน 3 ปี ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยจะต้องผ่อนชำระคืนในช่วง 4 ปีหลังของสัญญา ระยะเวลาผ่อนผันนับเป็นสิ่งสำคัญในการเจรจากู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้และผู้ ให้กู้ในโครงการต่างๆ ซึ่งผู้กู้บางส่วนยินดีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ระยะเวลาผ่อนผันนานออกไป [สิ่งแวดล้อม]
Gracilisกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน, [การแพทย์]
gradationgradation, ส่วนคละ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Grade Point Average, Cumulativeแต้มเฉลี่ยสะสมผลการเรียน [การแพทย์]
Grade repetitionsการเรียนซ้ำชั้น [TU Subject Heading]
Grade System, Letterระบบกำหนดความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นตัวอักษร [การแพทย์]
Gradedจัดลำดับ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grabber (n) คนหรือสิ่งที่คว้าฉวยมา
grace period (n ) ระยะเวลาปลอดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น
Graded Readersหนังสืออ่านนอกเวลา
graduated markings (n ) ขีดแบ่งลำดับขั้น
grantonsช่องวงกลมซึ่งเรียงเป็นแถวบนใบมีด
grasp (n) อำนาจ,ควบคุม
gratuityเงินค่าตอบแทน
gravedigger (n ) ผู้ขุดหลุมฝังศพ สัปเหร่อ
Gray (n uniq) มนุษย์ต่างดาวตัวเล็ก ตาสีดำโต
gray (Gy) (n ) หน่วยวัดปริมาณรังสี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With a work this great, the casting has to be brilliant as well.กับผลงานชั้นเยี่ยมอย่างนี้ นักแสดงก็ต้องยอดฝีมือเหมือนกัน Confrontation (2017)
This show has a great lineup behind it.หนังเรื่องนี้ได้ทีมงาน ระดับเทพทั้งนั้น Confrontation (2017)
Nanaka Hiraki and Minami Shirakawa figured out who sent the invitations, and were murdered, and the house that the women and I lived in was burned to the ground.ฮิรากิ นานากะและชิราคาวะ มินามิ (ฮิรากิ นานากะ 20 ปี) รู้ว่าใครเป็นคนส่งจดหมายเชิญ Confrontation (2017)
I certainly can't put him at the same grave as Mom.ผมฝังไว้ที่เดียวกับแม่ไม่ได้แน่ ๆ Ready (2017)
I think we've grown quite prejudiced.ผมคิดว่าเราค่อนข้างจะตัดสิน เอนเอียงพอสมควร Appeal (2017)
Isn't that great? Lots of people are reading it.ดีนะ มีคนอ่านเยอะเลย Affection (2017)
I'm gradually learning who these women are.ผมค่อย ๆ รู้ว่าพวกเธอแต่ละคนเป็นใคร Appeal (2017)
Drifting Emotions is the greatest work by the novelist Shin Michima."อารมณ์ที่เลื่อนลอย" เป็นผลงาน ที่ดีที่สุดของมิชิมะ ชินเลยนะครับ Appeal (2017)
That's great.เยี่ยมเลยนะ Reason (2017)
You're great at lying to yourself though.นายโกหกตัวเองเก่งอยู่แล้ว Reason (2017)
SHOSEN GRANDE BOOKSTORE(ร้านหนังสือโชเซ็นแกรนด์) Reason (2017)
What's so great about him?คุณเห็นอะไรในตัวเขาเหรอครับ Absolute (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gr1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
grA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
grAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
grAbsence makes the heart grow fonder. [Proverb]
grAccepting money as a politician is sometimes a gray area.
grAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
grAccording to my experience, it takes one year to master French grammar.
grA certain girl was a prostitute but didn't want her grandma to know.
grAchilles was an ancient Greek hero.
grA company that stifles innovation can't hope to grow very much.
grA dry leaf fell to the ground.
grA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเด่นดัง[N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
คำขอบคุณ[N] thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
งามสง่า[ADJ] graceful, See also: elegant, prominent, Syn. สง่า, Example: ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย, Thai definition: งามเด่น
พื้นหญ้า[N] grassland, See also: green, Example: สนามแห่งนั้นเป็นพื้นหญ้าสีเขียวขจี และมีอุปกรณ์การเล่นสำหรับเด็กจัดตั้งไว้อย่างเป็นสัดส่วน, Thai definition: พื้นที่มีหญ้าปกคลุม
พระบรมวงศ์เธอ[N] prince/princess, See also: grandson/granddaughter of the king, Example: คณะนิติศาสตร์จัดพิธีถวายสักการะพระรูปพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, Count unit: พระองค์
รับเสด็จ[V] welcome, See also: greet, receive, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ทำให้ผู้มาหาหรือผ่านมาสะดวกสบาย, Notes: (ราชา)
หลุมศพ[N] grave, See also: tomb, sepulcher, Syn. หลุมฝังศพ, Example: นักโบราณคดีค้นพบหลุมศพของคนสมัยโบราณซึ่งคาดว่ามีอายุกว่าสองร้อยปี
อามิสสินจ้าง[N] bribery, See also: graft, Syn. สินจ้าง, สินบน, Example: นักข่าวที่ดีควรมีจุดยืนที่ชัดเจนที่ไม่สนับสนุนการรับอามิสสินจ้างจากผู้ใด, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ มีเงินเป็นต้น
การ์ด[N] greeting card, See also: card, Syn. บัตรอวยพร, Example: การ์ดเหล่านี้ราคาแพงกว่าการ์ดมาตรฐานอื่นๆ ทั่วไป, Count unit: ใบ, Notes: (อังกฤษ)
ครวญคร่ำ[V] cry over, See also: grumble, lament, bewail, deplore, complain, bemoan, moan, groan, pour out one's grievance, Syn. ครวญ, บ่น, โอดครวญ, คร่ำครวญ, ร้องร่ำรำพัน, รำพัน, รำพึงรำพัน, ครวญคร่ำรำพัน, Example: เขาครวญคร่ำถึงทรัพย์สมบัติที่สูญไป, Thai definition: ก่นแต่พร่ำรำพัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness   FR: ingratitude [f]
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRO    G R OW1
GRAU    G R AW1
GRAS    G R AA1
GRAM    G R AE1 M
GRAS    G R AE1 S
GRAF    G R AE1 F
GRAW    G R AO1
GRAN    G R AE1 N
GRAY    G R EY1
GRAD    G R AE1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gras    (n) grˈaː (g r aa1)
Graz    (n) grˈaːts (g r aa1 t s)
Greg    (n) grˈɛg (g r e1 g)
grab    (v) grˈæb (g r a1 b)
gram    (n) grˈæm (g r a1 m)
gray    (v) grˈɛɪ (g r ei1)
grew    (v) grˈuː (g r uu1)
grey    (v) grˈɛɪ (g r ei1)
grid    (n) grˈɪd (g r i1 d)
grim    (j) grˈɪm (g r i1 m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增长[zēng zhǎng, ㄗㄥ ㄓㄤˇ, / ] grow; increase, #318 [Add to Longdo]
努力[nǔ lì, ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, ] great effort; to strive; to try hard, #485 [Add to Longdo]
[jie, ㄐㄧㄝ˙, / ] great; good; middleman; servant, #545 [Add to Longdo]
严重[yán zhòng, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] grave; serious; severe; critical, #597 [Add to Longdo]
集团[jí tuán, ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] group; bloc; corporation, #846 [Add to Longdo]
大量[dà liàng, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˋ, ] great amount; large quantity; bulk; numerous, #863 [Add to Longdo]
重大[zhòng dà, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄚˋ, ] great; important; major; significant, #977 [Add to Longdo]
逐渐[zhú jiàn, ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] gradually, #1,578 [Add to Longdo]
伟大[wěi dà, ㄨㄟˇ ㄉㄚˋ, / ] great; mighty; large, #1,610 [Add to Longdo]
就算[jiù suàn, ㄐㄧㄡˋ ㄙㄨㄢˋ, ] granted that; even if, #1,759 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
graben(vt) |gräbt, grub, hat gegraben| กลบหลุมฝัง
Grad(n) |der, pl. Grad| องศา (หน่วยของอุณหภูมิและมุม)
Grad Celsiusองศาเซลเซียส (°C)โดยในยุโรปจะบอกอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเสมอ เช่น Wieviel Grad haben wir heute? วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่
grau(adj) ที่มีสีเทา
Griff(n) |der, pl. Griffe| ที่จับ เช่น หูหม้อ, Fenstergriff ที่เปิดหน้าต่าง
grillen(vt) |grillte, hat gegrillt, etw.(A)| ปิ้ง, ย่าง (คนเยอรมันชอบจัดปาร์ตี้ปิ้งหรือย่างเนื้อในฤดูร้อน)
Image:
gr(adj) |größer, größt-| ใหญ่, สูง เช่น Ich bin ein Meter sechzig groß. ฉันสูงหนึ่งเมตรหกสิบ, See also: A. klein
großartig(adj adv) ดีมาก, ยิ่งใหญ่ เช่น ein großartiger Junge ชายหนุ่มที่ดีมาก, ein großartiges Bauwerk สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ตระการ, See also: S. klasse,
großeใหญ่, สูง, See also: groß
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grubgrubbed [Add to Longdo]
große Angst haben; fürchterlich Schiss habento be funky [Am.] [coll.] [Add to Longdo]
großen Anklang findento be very well received [Add to Longdo]
großer Blutkreislauf; Körperkreislauf {m} [anat.]systemic circulation [Add to Longdo]
größte Breite {f} (eines Schiffes)beam (of a ship) [Add to Longdo]
großes Fassbutt [Add to Longdo]
grober Fehlerblunder [Add to Longdo]
grazile, junge Frausylph [Add to Longdo]
Graukarton {m}grey board [Add to Longdo]
Grauguss {m}gray iron; gray cast iron [Add to Longdo]
Grab {n}; Gruft {f} | Gräber {pl} | sich im Grabe herumdrehen | mit einem Fuß im Grabe stehen | sein eigenes Grab schaufelngrave | graves | to turn over in one's grave | to have one's foot in the grave | to dig one's own grave [Add to Longdo]
Grab {n}; Grabkammer {f} | Gräber {pl}; Grabkammern {pl}sepulchre; sepulcher [Am.] | sepulchers [Add to Longdo]
Grabbeigaben {pl}grave goods [Add to Longdo]
Graben {m} | Gräben {pl}fosse | fosses [Add to Longdo]
Graben {m}; Straßengraben {m} | Gräben {pl}ditch | ditches [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
grand(adj) |-e| ใหญ่, สูง เช่น Mon copain est trés grand. แฟนฉันนะ สูงเชียวล่ะ, See also: A. petit
grand magasin(n) |m| ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่
gris(adj) |f. -e| ที่มีสีเทา
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
agresser(vt) ก่อกวน, หาเรื่อง เช่น agresser un passant = ก่อกวนคนเดินเท้า, See also: S. attaquer, commettre une agression sur,
agresseur(n) คนที่มีนิสัยก่อกวนหรือหาเรื่องคนอื่น ( Qui attaque, commet une agression )
faire la grasse matinéeหลับกลางวัน
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grudge (n) คนขี้หงุดหงิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR [Add to Longdo]
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P) [Add to Longdo]
CG[シージー, shi-ji-] (n) {comp} computer graphics; CG [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
かすんだ[かすんだ, kasunda] grayed [Add to Longdo]
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
アース[あーす, a-su] ground, earth [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不安の種[ふあんのたね, fuannotane] Grund_der_Besorgnis [Add to Longdo]
丹念[たんねん, tannen] grosse_Sorgfalt, Eifer [Add to Longdo]
事由[じゆう, jiyuu] Grund, Ursache [Add to Longdo]
[りん, rin] GRUNDSATZ, KODEX [Add to Longdo]
偉丈夫[いじょうふ, ijoufu] grosser_Mann, grosser_Geist [Add to Longdo]
偉人[いじん, ijin] grosser_Mann, grosser_Geist [Add to Longdo]
偉勲[いくん, ikun] grosse_Verdienste, hervorragende_Verdienste [Add to Longdo]
偉才[いさい, isai] grosser_Mann, grosses_Talent [Add to Longdo]
傑物[けつぶつ, ketsubutsu] grosser_Mann, herausragende_Figur [Add to Longdo]
億兆[おくちょう, okuchou] grosse_Menge, das_Volk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top