ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go away

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go away-, *go away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go away[PHRV] ไปให้พ้น, See also: ออกไป, ออกไปให้พ้น, ไปห่างๆ, Syn. be off, come away, come away with
go away[PHRV] ยกเลิก, See also: สิ้นสุด, ยุติ, Syn. go off} pass away
go away[PHRV] วิ่งหนีไป, See also: หนีไป, Syn. abscond with
go away[PHRV] ขึ้นนำ, See also: วิ่งนำ (ม้า, นักวิ่ง), Syn. pull away
go away[PHRV] เห็นแล้ว, See also: ได้แล้ว (การล่าสุนัขจิ้งจอก)
go away with[PHRV] ออกไปกับ, Syn. go away
go away with[PHRV] เอาไป, See also: ฉวยไป, ขโมย, Syn. abscond with
go away with[PHRV] เชื่อ, See also: เชื่อถือ, Syn. get away with
go away with[PHRV] ออกจาก (สถานที่หรือเหตุการณ์ด้วยความรู้สึก), Syn. bring away, come away with

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have had a few people over for quick interviews, and I was anxious for them to go away as soon as possible.(มีคนมาขอสัมภาษณ์สั้นๆ อยู่บ้าง) (และฉันก็อยากให้พวกเขากลับไปให้เร็วที่สุด)  ()
I gotta go away for a few days, okay?ฉันจะไม่อยู่สักสองสามวัน Logan (2017)
I can make that feeling go away if you'd like.ผมทำให้ความรู้สึกนั้นหายไปได้นะ ถ้าคุณต้องการ Dissonance Theory (2016)
We'll stop the giants. We'll make them go away forever.เราจะหยุดยักษ์พวกนั้น ทำให้มันไปอยู่ที่อื่นตลอดกาล The BFG (2016)
I guess it does not matter. The doctor says it will go away pretty soon.มันคงไม่สำคัญหรอก หมอบอกว่าไม่นานมันจะหมดฤทธิ์ Criminal (2016)
But I have to go away now.แต่ก็... ถึงเวลาที่ผมต้องไปแล้ว Doctor Strange (2016)
We could go away and never come back.เราควรไป เเละไม่กลับมาที่นี่อีก Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
Let's go away someplace.ไปหาที่สักที Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
Tommy, I have to go away for a little while.ทอมมี่ พ่อต้องไปจากที่นี่สักพัก Uprising (2015)
Well, would that be a problem? Well, when you said, "Let's go away for the weekend", I was kind of hoping for the kind of place that leaves a mint on the pillow.เรื่องนั้นคุณคงไม่มีปัญหานะ? ฉันก็คาดหวังว่า น่าจะเป็นที่แบบว่า Nothing Gold Can Stay (2015)
Only to go away again?แล้วจะกลับไปเลยอีกใช่มั้ย The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
OK. You know all of this can go away with one fell mind wipe.โอเค คุณรู้ว่าทั้งหมดนี่จะหายไปด้วยการสะกดจิตที่ผิดพลาด Fade Into You (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go awayDon't you go away.
go awayEven if you boss attacks you and tells you to go away, you should make your point.
go awayFundamental instincts will not go away.
go awayHe wants her to go away and leave him in peace.
go awayHis wife's misunderstanding about him did not go away.
go awayI don't know whether to go away or to stay where I am.
go awayI hope the fog will go away soon.
go awayIt will go away by itself in two weeks.
go awayIt will take a while to go away.
go awayKate broke his heart by rudely demanding he go away.
go awayMy fever won't go away.
go awayPlease go away and stop annoying me!!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไปให้พ้น[V] Go away!, See also: Off with you!, Syn. ออกไปให้พ้น, Thai definition: เป็นคำแสดงความไม่พอใจ และต้องการไล่ออกไปให้พ้นจากที่นั้น
ไสหัวไป[V] get out, See also: go away, Syn. ไสหัว, Example: แม่ตะโกนด่าลูกชายที่มาไถเงินว่าให้ไสหัวไปให้พ้น, Thai definition: คำกล่าวขับไล่อย่างไม่เกรงใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาก[v.] (jāk) EN: depart ; leave ; go away from   FR: quitter ; se séparer de
จากไป[v.] (jāk pai) EN: depart ; leave ; go away from ; abandon   FR: partir ; quitter
ไปให้พ้น[xp] (pai hai phon) EN: go away! ; off with you!   FR: va-t'en ! ; décampe ! ; hors d'ici !
ตากอากาศ[v.] (tāk-ākāt) EN: have a holiday ; vacate ; take vacation ; have a holiday ; go to summer resort ; go away for summer holidays   FR: prendre des vacances ; partir en villégiature

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] go away; migrate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
去る(P);避る[さる, saru] (v5r,vi) (1) to leave; to go away; (2) to pass; to elapse; (3) to be distant; (v5r,vt) (4) to send away; to drive off; to divorce; (suf,v5r) (5) (after a -masu stem, esp. of a suru verb) ... completely; (adj-pn) (6) (去る only) (ant [Add to Longdo]
暑を避ける[しょをさける, showosakeru] (exp,v1) (obsc) to summer; to go away for the summer [Add to Longdo]
離れる[はなれる, hanareru] (v1,vi) to be separated from; to leave; to go away; to be a long way off; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go away
   v 1: move away from a place into another direction; "Go away
      before I start to cry"; "The train departs at noon" [syn:
      {go}, {go away}, {depart}] [ant: {come}, {come up}]
   2: go away from a place; "At what time does your train leave?";
     "She didn't leave until midnight"; "The ship leaves at
     midnight" [syn: {leave}, {go forth}, {go away}] [ant:
     {arrive}, {come}, {get}]
   3: become invisible or unnoticeable; "The effect vanished when
     day broke" [syn: {vanish}, {disappear}, {go away}]
   4: get lost, as without warning or explanation; "He disappeared
     without a trace" [syn: {disappear}, {vanish}, {go away}]
     [ant: {appear}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top