Search result for

gerda

(53 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gerda-, *gerda*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gerda มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gerda*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gerda.GerdaSnow Queen (2012)
Fred Frugal and his wife. Frita. Frita Frugal."Gerd Genügsam" und seine Frau "Gerda", "Gerda Genügsam". Road Games (1981)
Some lady tiger.Einer Tigerdame. Scarface (1983)
They found the body behind Frau Gerda's house. Where did you get that from?- Die Leiche lag hinter Gerdas Haus. The Element of Crime (1984)
the Hotel Schatz, the site of the Lotto Murder... and Frau Gerda's whorehouse.Das Hotel Schatz... den Tatort des Lotteriemordes... und Gerdas Bordell. The Element of Crime (1984)
I'd cut off 3 fingers if God would let me fuck her.Ichwürde3Fingerdafürhergeben, sie einmal zu bumsen. The Last Boy Scout (1991)
- Oh, no, Gerda, please.Nein, Gerda! Du hast es versprochen. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
- It was in India, if you remember.Es war in Indien. Gerda und ich waren gemeinsam auf Tournee. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
- I'd love to see Gerda again.Ich würde Gerda gerne wiedersehen. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
He certainly used to work in a bank when he met Gerda.Er war bei einer Bank, als er Gerda kennenlernte. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
- Gerda?- GerdaOne, Two, Buckle My Shoe (1992)
Gerda!GerdaOne, Two, Buckle My Shoe (1992)
Mabelle. Gerda and I were on tour together.Ich war mit Gerda auf Tournee. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
I have here in my pocket a certificate of marriage between Martin Alistair Blunt and an actress by the name of Mademoiselle Gerda Alexandra Grant dated April the 25th, 1925.Ich habe hier in meiner Tasche eine Heiratsurkunde. Eine Heirat zwischen Martin Alistair Blunt und einer Schauspielerin namens Mademoiselle Gerda Alexandra Grant. Datiert auf den 25. April 1925. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
And Mademoiselle Gerda Grant is still very much alive.Und Mademoiselle Gerda Grant ist noch am Leben. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
- Gerda got such a kick out of it all.Das alles hat Gerda großen Spaß gemacht, nicht wahr, Schatz? One, Two, Buckle My Shoe (1992)
Gerda understood, didn't you, old girl?Gerda verstand es, nicht wahr, Schatz? Wir hätten nach Rebeccas Tod wieder heiraten können. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
- Martin Alistair Blunt and Gerda Alexandra Blunt, I arrest you on charges of murder.Martin Alistair Blunt und Gerda Alexandra Blunt, ich verhafte Sie wegen Mordes. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
The path of a warrior begins with the First Rite of Ascension.Ein Kriegerdasein beginnt mit dem Ersten Ritus des Aufsteigens. Firstborn (1994)
He's got lines of distention across the duodenum.Er hat Falten einer Blasendehnung über dem Zwölffingerdarm. Se7en (1995)
I promised my old chum Gerda to show her some spirits.Ich versprach meiner alten Freundin Gerda, ihr ein paar Geister zu zeigen. Gargantua (1997)
How nice of you to come, Gerda!Es war nett, dass du gekommen bist, GerdaGargantua (1997)
Listen, Gerda.Hör mal, GerdaGargantua (1997)
The praying mantis is a fascinating creature, forced to live alone.Die Gottesanbeterin ist faszinierend. Sie führt ein Einzelgängerdasein. Teacher's Pet (1997)
Everything went really great. We drove the cars there, and those guys came.WIr haben diese DIngerdahIn gefahren und_BAR_ruckzuck kamen die Typen an. Run Lola Run (1998)
After the poverty in La Terra Trema... Visconti, backed by Dali, reacts with the opulence of Rosalinda.Dem Hungerdasein, das die Arbeit an "Die Erde bebt" begleitete, folgte "Wie es Euch gefällt", im BühnenbiId von dali. Luchino Visconti (1999)
Accelerated healing powers come with the slayer package.Ein schneller Heilungsprozess gehört zum Jägerdasein. Fool for Love (2000)
My sophomore year, I ran 14 in on my own with a sprained ankle a broken phalange, a ruptured duodenum and a subdermal hematoma.Im zweiten Jahr erlief ich 14 Stück, trotz verstauchtem Knöchels... gebrochenem Tarsenglieds, zerfetztem Zwölffingerdarm und einem Hämatom. Not Another Teen Movie (2001)
I have a few questions, about being the Slayer.Ich habe einige Fragen über das Jägerdasein. Intervention (2001)
"THOUGHTS SEEK THEIR THINKER" W.R. BION Or to become a web surfer... and feel connected with the world... 'cause you chat about sex with some stranger.- Oder um ein Irrer im Internet... "DIE GERDANKEN SUCHEN NACH SEINEN GEDANKEN" W.R. BION zu werden, der meint, er wäre an die Welt "angeschlossen". Nur weil er über Sex mit jemanden spricht, den er gar nicht kennt. Cat's Cradle (2002)
Was it Holder himself?Hat Holgerdas gesagt? The Inheritance (2003)
Maybe it was embarrassing, like Hester or Peanut.Vielleicht war er peinlich, wie Gerda oder Erdnuss. Sacrifice (2003)
Gerda, I don't feel well.Gerda, ich glaub, mir ist schlecht. Downfall (2004)
Calm, Gerda.Bitte, Gerda, jetzt beruhig dich doch. Downfall (2004)
- Gerda, let's go. - You go.Komm, Gerda, lass uns gehen. Downfall (2004)
- Please.Bitte, GerdaDownfall (2004)
I like Gerda.Ich mag GerdaThe Hollow (2004)
And all I get from Gerda is, "Why are you out so late?"Und alles was ich von Gerda höre, ist: "Warum bist du so lange weg?" The Hollow (2004)
Hmm, but all the time I'm married to Gerda.Aber die ganze Zeit bin ich mit Gerda verheiratet. The Hollow (2004)
It's always the same when I invite Gerda.Es ist immer dasselbe, wenn ich Gerda einlade. The Hollow (2004)
On the other hand, it does seem so odd, doen't it? Someone as nice as Gerda should be so voyd of any kind of intelligence.Andererseits ist es schon seltsam, dass jemand, der so nett ist wie Gerda, so gänzlich ohne jede Intelligenz sein kann. The Hollow (2004)
Strange how good Henrietta is with Gerda.Es ist merkwürdig, wie gut Henrietta mit Gerda auskommt. The Hollow (2004)
And I'm just trusting to Henrietta to make conversation, because John and Gerda it's a nightmare, John and Gerda.Ich vertraue ganz darauf, dass Henrietta Konversation betreibt, denn, nun, John und Gerda... oh, es ist ein Alptraum! John und GerdaThe Hollow (2004)
Unfortunately, Gerda is driving.Nur leider fährt GerdaThe Hollow (2004)
Switch on the ignition, Gerda!Betätige die Zündung, GerdaThe Hollow (2004)
It's research, Gerda! Research, as I've explained before.Forschung, Gerda, wegen der Forschung, wie ich dir schon so oft erklärt habe. The Hollow (2004)
Oh, God, Gerda!Großer Gott, GerdaThe Hollow (2004)
Now then, Gerda, come along.Komm doch her, GerdaThe Hollow (2004)
Gerda, how lovely to see you!Gerda! Wie schön, dich zu sehen. The Hollow (2004)
Gerda why do you come here if you hate it so much?Gerda, warum kommst du bloß her, wenn es dir so verhasst ist? The Hollow (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
GERDA    G ER1 D AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwölffingerdarm {m}; Duodenum {n} [med.]duodenum; gut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top