Search result for

genesen

(57 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genesen-, *genesen*
Possible hiragana form: げねせん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา genesen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *genesen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Men who don't help me recover, I'm through with them.Mit den Leuten, die mir nicht helfen zu genesen, ist jetzt Schluss, es ist vorbei. The Prodigal Daughter (1981)
Better only one of us buys it right.Nur so kann er genesenCannibal Ferox (1981)
So pure and noble is his being, so virtuous is the distinguished man, that he shall be smitten with eternal misfortune who dares to doubt his sending!So rein und edel ist sein Wesen, so tugendreich der hehre Mann, daß nie des Unheils soll genesen, wer seiner Sendung zweifeln kann! Lohengrin (1982)
how can I ever hope to be happy, how can I ever be sure of you?wie sollt ich da genesen, wo fänd ich dein' Gewähr? Lohengrin (1982)
You are not yet recovered from your wounds to fight.Ihr seid von Euren Verwundungen noch nicht wieder genesenIvanhoe (1982)
[Chugging]Wenn sie denn genesen möchte. To Stop a Steele (1983)
You'll live with Tristan... and I'll recover all alone.Sie wohnen mit Tristan zusammen. Ich versuche, allein zu genießen. Nein, zu genesenThe ComDads (1983)
You haven't yet recovered Pan Mei has spies everywhereDu bist noch nicht wieder genesen und Pan Mei hat überall Spione. The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
A quiet country house where your little nun can be cured.Ein ruhiges Landhaus. Dort kann Eure kleine Nonne genesenFlesh+Blood (1985)
It's a long story, Felix, but in the end Pushkin makes a miraculous recovery.Es ist eine lange Geschichte, aber Puschkin wird auf wundersame Art genesenThe Living Daylights (1987)
He recovered 1 00 percent from that wound.Er ist zu 100 Prozent von dieser Verwundung genesenRenegade (1989)
He recovered from the wound 1 00 percent.Er ist zu 100 Prozent von der Verwundung genesenRenegade (1989)
All earthly wounds have healed all the sick are healed ...Alle irdischen Wunden sind geheilt, alle Kranken sind genesen... Black Rainbow (1989)
It's good to see you've recovered.Schön, Sie wieder genesen zu sehen. Future Imperfect (1990)
The virus you contracted, have you fully recovered?Sind Sie von der Viruserkrankung wieder genesen, Captain? Future Imperfect (1990)
"Shall I compare thee to a summer's day?""Nie wollt ich, angesteckt von Euch, genesen. " Ménage à Troi (1990)
- Are we cured yet?- Sind wir genesenThere's No Disgrace Like Home (1990)
My sweet Augustine tended to me like a convalescent and cooked some delicious meals unfortunately preceded by a dose of cod- liver oil.Meine sanfte Augustine pflegte mich wie einen Genesenden und bereitete mir köstliche Speisen zu, denen leider immer ein großer Löffel Lebertran voranging. My Mother's Castle (1990)
I wish to see theatre cured... of this inflammation.Dann mache ich weiter. Zurück! Das Theater soll genesen von dieser Infektion. Cyrano de Bergerac (1990)
Billionaire patriarch Carter Hedison, having recently recovered from a brain tumour, battles death once again as his ambitious daughter Rachel plots her next move.Milliardär Carter Hedison, vor kurzem von einem Gehirntumor genesen, kämpft erneut gegen den Tod, während seine ehrgeizige Tochter Rachel den nächsten Komplott schmiedet. Delirious (1991)
Then, in due time, and under the guidance of the learned Dr. Waite, I shall make a full recovery, and win my release.Dann, zu gegebener Zeit und unter der Aufsicht des fachkundigen Dr. Waite werde ich wieder vollständig genesenThe Resurrected (1991)
Will is gonna be alright.Will wird genesenThe Host (1991)
Why don't you go home and recuperate?Warum gehen Sie nicht nach Hause zum GenesenEpisode #2.18 (1991)
Let's welcome back to the show a fully repaired and healed-up Mr Bob Vila.Wir begrüßen den vollständig genesenen und wieder in Stand gesetzten Bob Vila! What About Bob? (1992)
I'm offering him a chance to recover fully.Ich biete ihm die Chance, wieder vollkommen zu genesenEthics (1992)
$0 confident is the White House about the president's recovery that the vice-president has been sent on a 12-nation African goodwill tour."Der Präsident ist so weit genesen", daß sein Vize auf eine Afrikareise geschickt wurde. Dave (1993)
The guy got sick. He recovered from his illness."Er war krank", "ist genesen..." Dave (1993)
You tell our sick Bajoran crewmen they better get well immediately or they'll recover on their next assignment.Unsere kranken bajoranischen Offiziere sollen umgehend gesunden, oder sie werden beim nächsten Einsatz genesen können. In the Hands of the Prophets (1993)
I'm happy to report Nidell has made a complete recovery.Ich freue mich, dass Nidell wieder vollständig genesen ist. Second Sight (1993)
All you have to do is make up some excuse about what happened.Und du musst nur irgendetwas erfinden, wie sie genesen ist. Inheritance (1993)
but when I hoped to be quite cured the direst spell was cast: that I should never die but should be left in eternal torment!Wie ich da hoffte, ganz zu genesen, da ward der sehrendste Zauber erlesen, daß nie ich sollte sterben, mich ew'ger Qual Vererben! Tristan und Isolde (1995)
Now that Commander Chakotay has made a full recovery, I'm faced with the difficult task of responding to his failure to follow procedure.Da Chakotay wieder genesen ist, muss ich auf seine Missachtung der Vorschriften reagieren. Maneuvers (1995)
- As soon as you've fully recovered.- Sobald Sie vollständig genesen sind. Phage (1995)
There was doubt that he would recovenMan bezweifelte, dass er genesen würde. The Blessing Way (1995)
My ear should catch your voice, my eye your eye.Nie möchte' ich, angesteckt von Euch, genesen. Wie gerne ließ' ich alles andere dir. The Apartment (1996)
Did I tell you I was a recovering workaholic?Wissen Sie, ich bin genesender Workaholic. Dear God (1996)
Every day... making me less fit to bear any other place.Und wenn ich in Anscomb eintreffe, ist sie wieder ganz genesenEmma (1996)
Dr. Franklin says she will make a full recovery.Dr. FrankIin sagt, sie wird voll genesenCeremonies of Light and Dark (1996)
Well, that's OK. Because I think it's gonna have plenty of time to heal!Kein Problem, es wird jetzt viel Zeit haben, um zu genesenThe Bud Bowl (1996)
You'll be back to normal in a few days.In ein paar Tagen sind Sie genesenThe Vasectomy One (1996)
- Wanda? Lois? - I'm sorry, do I know you?Aber die Chancen stehen gut, dass sie wieder ganz genesen wird, oder? Forget Me Not (1996)
I'm sure I'll make a complete recovery. Just in time for the Gema colony's defense force to destroy us all.- Ich werde bestimmt völlig genesen, um mitzuerleben, wie uns die Streitkräfte der Gema-Kolonie vernichten. Basics: Part I (1996)
She is somewhat singed around the edges, but should make a complete recovery.Sie ist äusserlich etwas angesengt, aber sie müsste vollständig genesenDreadnought (1996)
Given enough rest I think they'll both make a full recovery.Aber mit genügend Ruhe sollten beide genesenRocks and Shoals (1997)
I expect you'll make a full recovery. After you've spent at least one more day in Sick Bay.Sie werden vollständig genesen... wenn Sie noch einen Tag auf der Krankenstation verbringen. Favorite Son (1997)
But I have seen people make recoveries, come back from so far gone I can't explain it.Aber ich habe gesehen, wie hoffnungslose Patienten genesen sind. Redux II (1997)
I'm sorry to disappoint you all, but please keep your voices down so my mama can get her rest.Es tut mir leid, daß ich Euch enttäusche bitte seid ruhig, damit Mama genesen kann. The Waterboy (1998)
He's got some healing to do.Er ist noch lange nicht genesenIt's Only a Paper Moon (1998)
We shouldn't push him. He needs time to heal.Wir sollten ihn nicht drängen, er braucht Zeit zum GenesenIt's Only a Paper Moon (1998)
As soon as Teal'c is fully recovered,... ..the insect is going to be involved in an unfortunate lab accident.Sobald Teal'c vollständig genesen ist,... ..wird das Insekt in einem tragischen Laborunfall umkommen. Bane (1998)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genesende {m,f}; Genesenderconvalescent [Add to Longdo]
von einer Krankheit genesen | genesend | genesen | er/sie genest | ich/er/sie genas | er/sie ist/war genesen | ich/er/sie genäseto recover from an illness | recovering | recovered | he/she recovers | I/he/she recovered | he/she has/had recovered | I/he/she would recover [Add to Longdo]
genesen; gesunden | genesend; gesundend | genesen; gesundet | er/sie genest; er/sie gesundet | ich/er/sie genas; ich/er/sie gesundeteto convalesce | convalescing | convalesced | he/she convalesces | I/he/she convalesced [Add to Longdo]
gesund werden; genesento mend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  genesen [gəneːzən]
     convalesce; convalesced
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top