ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

geldstrafe

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geldstrafe-, *geldstrafe*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา geldstrafe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *geldstrafe*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Last week the prosecutor read my article and a fine was imposed on our newspaper.Vor kurzem las der Staatsanwalt mein Feuilleton und belegte unsere Zeitung mit einer GeldstrafeAmphibian Man (1962)
You are sentenced to pay 10 dollars.Daher werden Sie zu einer Geldstrafe von 10 Dollar verurteilt. Thompson 1880 (1966)
Imprisonment or a fine.- Gefängnis oder eine Geldstrafe Many Happy Returns (1967)
The fine.- Dann nehme ich die Geldstrafe Many Happy Returns (1967)
I sentence each of you to pay a fine of 25 dollars, and you will remove the garbage.Ich verurteile Sie zu einer Geldstrafe von je 25 Dollar und zur Beseitigung des Mülls. Alice's Restaurant (1969)
The fine is modest.Die Geldstrafe ist gering. The Rite (1969)
1 year with a possibility of paying it off.12 Monate, ersetzbar durch GeldstrafeZ (1969)
Most we'd face is a fine, anyway, if that.Schlimmstenfalls erwartet uns eine GeldstrafeLawman (1971)
- Perhaps a fine, sir.- Eine Geldstrafe, Sir. The Wilby Conspiracy (1975)
A fine? Good.Eine GeldstrafeThe Wilby Conspiracy (1975)
In this fine, little not tooIn dieser Geldstrafe, wenig, nicht auch Lady and the Lamp (1979)
Any person who alters, forges, knowingly destroys, knowingly mutilates, or in any manner changes this certificate, may be fined not to exceed $10,000 or imprisoned for not more than five years.Wer diese Urkunde fälscht, verändert, bewusst zerstört oder zerreißt, oder sie in irgendeiner Weise unbrauchbar macht, wird mit einer Geldstrafe bis zu $10.000 oder mit Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft. Hair (1979)
It may, perhaps, discourage you, and others of your kidney, who're infected with this vicious virus, that you be ordered to pay a fine of £75.Vielleicht wird es euch und andere eures Schlages, die mit diesem heimtückischen Virus infiziert sind, abschrecken, dass ihr zu einer Geldstrafe von 75 Pfund verurteilt werdet. Quadrophenia (1979)
Return the money, pay a hefty fine, and I lost my licence for a year.Das Geld zurück, dazu eine saftige Geldstrafe und die Lizenz für ein Jahr weg. The Medal (1980)
Should you be found within the described area or return thereto after expiry of the appointed period, in accordance with Clause 132, Paragraph 2 of the General State Administration Law dating from July 30, 1883, you will be fined the initial sum of 100 marks,Mit dem Eröffnen, dass, wenn Sie nach Ablauf der Frist im Ausweisungsbezirk noch getroffen werden oder dorthin zurückkehren, gegen Sie auf grund der Paragraphen 132 Nummer 2 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 eine Geldstrafe von zunächst 100 Mark oder, im Unvermögensfall eine Haftstrafe von 10 Tagen festgesetzt und vollstreckt werden wird. Die Strafe beginnt (1980)
We gave them a heavy fine and deported them.Wir ließen sie eine große Geldstrafe bezahlen und schoben sie ab. Prince of the City (1981)
Besides, your friend preferred a cell to a fine, so we moved him where he'd be more comfortable.Außerdem zog er die Haft einer Geldstrafe vor. Also gaben wir ihm eine komfortablere Zelle. No Big Thing (1982)
One-Adam-41. Blue Ford One-Adam- Thomas-George one-niner-three: No want.1-Adam-41, blauer Ford 1-Adam-Thomas- George-193, zwei Bußgeldstrafen. The Star Chamber (1983)
There are two outstanding traffic warrants on this vehicle.- Zwei fällige Bußgeldstrafen. The Star Chamber (1983)
I could fine you. I would, if you were making any money.Ich könnte dir eine Geldstrafe aufbrummen, wenn du Geld verdientest. The Natural (1984)
Fines, leases, receipts.Seht, hier! Pachtverträge, Geldstrafen, Quittungen... The Time of the Wolf: Part 1 (1986)
Your Honor, given the fact that Officer Dooley has been fined and dismissed by the police department the state feels it is appropriate to move for dismissal.Euer Ehren, nachdem Officer Dooley... bereits mit einer Geldstrafe belegt und entlassen wurde... hält der Staat es für angebracht, es dabei zu belassen. Armed and Dangerous (1986)
No, no, he let us off with a fine and some very bad breath.Nein, wir kamen mit Geldstrafe und seinem schlechtem Atem davon. Armed and Dangerous (1986)
They nailed me for counterfeit government documents. They give me 45 years and a $75,000 fine.Ich bekam 45 Jahre und eine Geldstrafe von $75.000. Down and Out in Beverly Hills (1986)
Where does the law say a crime is punishable by fine, imprisonment and the loss of your children?Wo steht im Gesetz geschrieben, dass man ein Verbrechen mit Geldstrafe, Gefängnis und dem Verlust der Kinder strafen kann? Why Punish the Children? (1987)
Ramona and Belvedere Rickettes, I find you guilty of disturbing the peace and I fine the both of you $1,000.Ramona und Belvedere Rickettes, ich befinde Sie der Unruhestiftung für schuldig und erlege Ihnen beiden eine Geldstrafe von $1000 auf. Cry-Baby (1990)
Trouble is, poisoning a dog is just a fine.Allerdings gibt es auf das Vergiften eines Hundes nur eine GeldstrafeCape Fear (1991)
The law says no company can be fined over $25,000 a day.Laut Gesetz ist für eine Firma keine Geldstrafe über 25.000 $ am Tag zulässig. On Deadly Ground (1994)
Mrs. Hinkle, I find you guilty of contempt and I sentence you to a $1,000 fine and five days in jail!- Ich befinde Sie der Missachtung schuldig und verurteile sie zu $1.000 Geldstrafe und zu fünf Tagen Gefängnis. Serial Mom (1994)
Oh, hell, now I have to fine myself.Jetzt muss ich mir selbst eine Geldstrafe aufbrummen. How Green Was My Apple (1994)
That'll be $1,000 Canadian or $10 American if you'd prefer.Ich muss Ihnen eine Geldstrafe auferlegen - 1.000 kanadische Dollar oder 10 US-Dollar. Canadian Bacon (1995)
Dade Murphy, I hereby fine your family $45,000.Dade Murphy, ich lege lhrer Familie hiermit eine Geldstrafe von $45.000 auf. Hackers (1995)
- You wanna try two months?Ich habe noch eine Geldstrafe als Vorschlag. Death and Execs (1995)
You'll pay a fine, and that'll be it.Du kriegst 'ne Geldstrafe und das war's. The Little Kicks (1996)
It was even said that if Gowron died the leadership of the Council might be passed to someone from the House of Mogh.Missachtung wird mit hohen Geldstrafen und eventueller Entlassung geahndet." Das ist eine Standardbestimmung in Ferengi-Arbeitsverträgen. Sons of Mogh (1996)
If you're not wearing an ear, you could be fined, even arrested.Auf Missachtung steht Geldstrafe oder Verhaftung. False Profits (1996)
Stage 2: the fine.Zweite Etappe: die GeldstrafeLove, Math and Sex (1997)
A night in jail and a little fine.Eine Nacht im Knast und 'ne kleine GeldstrafeLife is All You Get (1997)
Think of your fine.Das mit der Geldstrafe schiebst du auch auf die lange Bank. Life is All You Get (1997)
I could easily pay my fine.Davon kann ich locker meine Geldstrafe bezahlen. Life is All You Get (1997)
You wanna fine me, go ahead.wollen Sie mir eine geldstrafe verpassen? Conflicts of Interest (1997)
Mr Cheeseman. What is a fine?Was ist eine GeldstrafeA Civil Action (1998)
You'II only face a fine.Mehr als 'ne Geldstrafe kann das nicht kosten. 23 (1998)
I couldn't pay the fine to leave.Ich konnte die Geldstrafe nicht bezahlen. Brokedown Palace (1999)
- T o make yourself judgment-proof.- Um sich vor Geldstrafen zu schützen. Civil War (1999)
The prospect of punitive damages looms like a buzzard.Über uns schwebt das Damoklesschwert einer zusätzlichen GeldstrafeThe Green Monster (1999)
Mr. Clay, I'm required to inform you... that refusal to accept a lawful induction order... constitutes a felony... under the Universal Military Training and Service Act... punishable by five years imprisonment... and a $10,000 fine.Mr. Clay, Ich informiere sie... das eine Verweigerung dieser Aufrufung... nicht ohne folgen sind... . Es kann zu einer 5 jährigen Haftstrafe und 100 tausend Dollar Geldstrafe führen. Ali (2001)
The penalty... for this disgusting... un-American behavior... is one year in prison... or a $10,000 fine... or both!Die Strafe für solch ein Ekel erregendes unamerikanisches... Benehmen ist ein Jahr Gefängnis oder 10.000 Dollar Geldstrafe. Oder beides! Confessions of a Dangerous Mind (2002)
If the law does not require a harsher punishment he must be sentenced to a fine or to a maximum of three months in prison for insubordination."Sofern das Gesetz keine härtere Strafe vorsieht, ist die Person zu einer Geldstrafe oder zu Gefängnis von höchstens... drei Monaten zu verurteilen. Was sagen Sie nun? The Man Without a Past (2002)
Three-year maximum, $5,000 fine.Drei Jahre Maximum, 5000$ GeldstrafeThe Hunt (2002)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldstrafe {f}fine [Add to Longdo]
Geldstrafe {f} | Geldstrafen {pl}mulct | mulcts [Add to Longdo]
mit einer Geldstrafe belegen; Bußgeld verhängen | mit einr Geldstrafe belegt; mit einem Bußgeld belegtto fine; to ticket | fined; ticketed [Add to Longdo]
eine Geldstrafe verwirkento incur a fine (a penalty) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
罰金[ばっきん, bakkin] Strafgeld, Bussgeld, Geldstrafe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Geldstrafe /gɛltʃtraːfə/ 
   fine; mulct

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top