ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gay.

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gay.-, *gay.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gay.เกย์ Advanced Gay (2011)
So Goldman owns the club... lives above it, owns the building, and he's gay.ดังนั้นโกลด์แมนเป็นเจ้าของสโมสร ... ที่อาศัยอยู่ข้างต้นนั้นเป็นเจ้าของอาคารและเขาเป็นเกย์ The Birdcage (1996)
They're gay.พวกเขาเป็นเกย์ The Birdcage (1996)
Gay.เจฟ เมลลิค? Valentine (2001)
I thought I'd rather die than be gay.ตอนแรกผมคิดว่าตายซะดีกว่าที่จะกลายเป็นเกย์ Latter Days (2003)
After we met, I was sent home and excommunicated... for being gay.หลังจากที่เราพบกันวันนั้น ผมถูกส่งกลับบ้านและก็ถูกขับออกจากนิกายน่ะครับ เพราะว่าผมกลายเป็นเกย์ Latter Days (2003)
- Gay.- เป็นเกย์. 50 First Dates (2004)
All right, gay.ได้ พ่อตุ๊ด Shaun of the Dead (2004)
Gay.ให้สอบผ่านชั้นม.ปลายได้นี่ Shaun of the Dead (2004)
if only I were gay.ถ้าฉันเป็นเกย์ได้สักนิดของนายนะ ก็คงดี Eating Out (2004)
Because I'm gay.ยังไงฉันก็ยังเป็นเกย์อยู่ Eating Out (2004)
So you think more girls would go for me if they thought I was gay.ถ้า... .. นายคิดใหมว่า จะมีผู้หญิงใกล้ชิดฉันมากแค่ใหน ถ้าฉันบอกหล่อนว่าฉันเป็นเกย์ Eating Out (2004)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gay \Gay\, n.
   An ornament [Obs.] --L'Estrange.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gay \Gay\ (g[=a]), a. [Compar. {Gayer}; superl. {Gayest}.] [F.
   gai, perhaps fr. OHG. g?hi swift, rapid, G. g[aum]h, j[aum]h,
   steep, hasty; or cf. OHG. w?hi beatiful, good. Cf. {Jay}.]
   [1913 Webster]
   1. Excited with merriment; manifesting sportiveness or
    delight; inspiring delight; livery; merry.
    [1913 Webster]
 
       Belinda smiled, and all the world was gay. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Gay hope is theirs by fancy fed.   --Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. Brilliant in colors; splendid; fine; richly dressed.
    [1913 Webster]
 
       Why is my neighbor's wife so gay?   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A bevy of fair women, richly gay
       In gems and wanton dress!       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Loose; dissipated; lewd. [Colloq.]
 
   Syn: Merry; gleeful; blithe; airy; lively; sprightly,
     sportive; light-hearted; frolicsome; jolly; jovial;
     joyous; joyful; glad; showy; splendid; vivacious.
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 gay /gɛ/ 
  gay; homosexual

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top