Search result for

gawain

(53 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gawain-, *gawain*
Possible hiragana form: がわいん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gawain มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gawain*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Gawain.- GawainMonty Python and the Holy Grail (1975)
I had troubling dreams when I did sleep, Gawain.Ich habe schlecht geträumt, GawainUnidentified Flying Oddball (1979)
If you'd be so kind.- Bitte, Sir Gawain... Unidentified Flying Oddball (1979)
Gawain, please, cease thy fawning prattle.Gawain, Schluss mit den Schmeicheleien. Unidentified Flying Oddball (1979)
Oh, really!Gawain... Unidentified Flying Oddball (1979)
Sir Gawain. - Sir Gawain.Sir GawainUnidentified Flying Oddball (1979)
Clarence, scrunch in next to the king. Put your arm around him, King. Hurry up!Gawain, König.... legen Sie Ihren Arm um ihn, König. Unidentified Flying Oddball (1979)
Gawain, you?GawainExcalibur (1981)
Where, Sir Gawain?Wo, Sir GawainExcalibur (1981)
It was the first since Agrivaine always a Agrivaine in Camelot. Brother Gawain, the knight of the round table.Es gab immer einen Agrivaine in Camelot, seit dem ersten Agrivaine, dem Bruder von Gawain, dem Ritter der Tafelrunde. The Inheritance (1986)
If he hadn't sided with Mordred, with Lancelot out of the country and Sir Gawain dead the old wound re- opened.Hätte er sich nicht mit Mordred verbündet, aIs LanzeIot fort war und Sir Gawain tot war... die alte Wunde... ist wieder aufgerissen. A Late Delivery from Avalon (1996)
Sir Gawain had the same problem, you know.Sir Gawain hatte das gleiche problem. A Late Delivery from Avalon (1996)
Ivanova, perhaps Gawain.Ivanova vielleicht GawainA Late Delivery from Avalon (1996)
- Gawain, where is "wherever"?- Gawain, wo ist "überall"? The Ladykillers (2004)
Gawain is our proverbial "inside man."- Gawain fungiert als unser "Spion". The Ladykillers (2004)
Gawain is so far transported by his love of the music of the early Renaissance...Wenn es um Renaissance-Musik geht, kann Gawain sehr leidenschaftlich... The Ladykillers (2004)
That leaves us only with the question of Gawain retrieving his job.Damit bleibt nur noch die Frage offen, wie Gawain seinen Job wiederkriegt. The Ladykillers (2004)
Gawain, maybe you could fill a Hudson sprayer and spritz it down while I drill.Gawain, könntest du das Ganze mit Wasser abkühlen, während ich bohre? The Ladykillers (2004)
Well, now that that matter is settled, why don't we synchronise our watches before Gawain reports to work.Stellen wir die Uhren, ehe Gawain zur Arbeit geht. The Ladykillers (2004)
Gawain is still at work, and we could no more play with one part tacit than a horse could canter shy one leg.Gawain ist noch bei der Arbeit, und ohne ihn können wir genauso wenig spielen, wie ein Pferd mit drei Beinen traben kann. The Ladykillers (2004)
Oh, no, Gawain, would that it were simple.Oh nein, Gawain, wenn es nur so einfach wäre. The Ladykillers (2004)
Gawain's gun, retort muffled by a pillow, into the brain.Gawains Pistole, Schuss ins Gehirn, gedämpft durch ein Kissen. The Ladykillers (2004)
- What you got there, Gawain?- Was hast du da, GawainThe Ladykillers (2004)
Mama's whuppin' Gawain's ass.Mama versohlt Gawain den Hintern. The Ladykillers (2004)
well, if this woman of Gawain's is as beautiful as he claims, I expect to be spending a Iot of time at Gawain's house.Wenn Gawains Frau so schön ist, wie er behauptet, dann verbringe ich viel Zeit in Gawains Haus. King Arthur (2004)
And you, Gawain?Und du, GawainKing Arthur (2004)
Sir Gawain to Gwalchmei, Culhwch, and Olwen.Von Sir Gawain zu Gwalchmei. Culhwch und Olwen. Morpheus (2006)
The legend says that Sir Gawain, a.k.a. Gwalchmei, visited several lands over the course of his adventure, including a place called Gwlad Gan Brenhinol Gwir, which is Welsh for "The land of royal truth."Der Legende nach besuchte Sir Gawain... alias Gwalchmei, während seiner Suche mehrere Länder... einschließlich eines Ortes namens Gwlad gan brenhinol gwir. Auf Walisisch bedeutet es das Land der königlichen Wahrheit. Morpheus (2006)
It doesn't, but it did give me something very specific to look for in Merlin's library, namely, references to Gawain.Ich konnte gezielt in Merlins Bibliothek nachforschen. Nämlich nach Referenzen zu GawainMorpheus (2006)
Now, the entire volume is dedicated to Gawain's adventures and includes several very interesting illustrations, including a depiction of a sword he once carried.Das Buch ist Gawains Abenteuern gewidmet... und enthält interessante Illustrationen, ein Bild von seinem Schwert. Morpheus (2006)
The Gawain and Lancelot.Der Gawain und der Lancelot?  ()
wasn't it?Es war die richtige Entscheidung den Gawain alleine kaimpfen zu lassen, so kann er leichter entkommen.  ()
Gawain's trained them.- Wir haben Rekruten. Gawain hat sie trainiert. The Long Night (2011)
Gawain, what are you waiting for?Gawain, auf was wartet Ihr? The Long Night (2011)
Leaving the party so soon, Gawain?Verlasst Ihr die Party so früh, GawainThe Long Night (2011)
Here, Gawain!- Hier, GawainThe Long Night (2011)
Gawain, if you're done here, I need you to check the men on the east wall.Gawain, wenn Ihr hier fertig seid, müsst Ihr bitte nach den Männern an der Ostmauer sehen. The Long Night (2011)
- Gawain, enough!- Gawain, genug! The Long Night (2011)
Gawain Maddox!Gawain Maddox! Pilot: Part 1 (2015)
Gawain Maddox, milord.Gawain Maddox, Mylord. Pilot: Part 1 (2015)
Gawain Maddox, milady.Gawain Maddox, Mylady. Pilot: Part 1 (2015)
I've traveled with Gawain for many years.Ich reise schon seit vielen Jahren mit GawainPilot: Part 1 (2015)
Now, this scholar had this far-fetched theory about Sir Gawain, that the knight returned from the Crusades not with the Holy Grail, but with something far more valuable.Dieser Gelehrte hatte eine weit hergeholte Theorie über Sir Gawain. Der Ritter sei nicht mit dem Heiligen Gral von den Kreuzzügen zurückgekehrt, sondern mit etwas viel Wertvollerem. Fellowship of the Spear (2017)
Now, the paper went on to theorize that Gawain had a vial of this precious substance on him up to his death and was buried with it somewhere in the North of France.- Genau. In der Arbeit wurde weiter gemutmaßt, dass Gawain bis zu seinem Tod eine Phiole der kostbaren Substanz bei sich trug. Er soll damit irgendwo im Norden Frankreichs begraben worden sein. Fellowship of the Spear (2017)
Sir Gawain's Secret Treasure," written by...Sir Gawains geheimer Schatz." Verfasst von... Fellowship of the Spear (2017)
you described the final resting place of Sir Gawain.- die Ruhestätte von Sir GawainFellowship of the Spear (2017)
Tell me, why do you seek the grave of Gawain?Warum suchen Sie Gawains Grab? Fellowship of the Spear (2017)
Tolkien's located Gawain's burial place.Tolkien hat Gawains Grab gefunden. Fellowship of the Spear (2017)
Sir Gawain, I presume.Sir Gawain, nehme ich an. Fellowship of the Spear (2017)
I, um, I... I was just saying that I, uh, believe I found the final resting place of Sir Gawain.Ich sagte gerade, dass ich glaube, die Ruhestätte von Sir Gawain gefunden zu haben. Aruba (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
GAWAIN    G AA1 W AH0 N

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Gawain
      n 1: (Arthurian legend) a nephew of Arthur and one of the
           knights of the Round Table [syn: {Gawain}, {Sir Gawain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top