Search result for

gauklers

(52 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gauklers-, *gauklers*, gaukler
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gauklers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gauklers*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Put an end to your illusions, and punish those who deceive you!"Zertrümmert endlich Euer Truggebilde "und straft, die Euch in Gauklerspielen wiegen - Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
You ought to be slapped, you phony...Du Verdienst 'ne Tracht Prügel, du GauklerThe Cabbage Soup (1981)
- Just like the actors.- Wir leben wie die GauklerAntonieta (1982)
You deserve better than this traveling entertainer's life.Sie verdienen mehr als dieses alberne Gauklerdasein. Tandem (1987)
"not a circus-man.""kein Gaukler." Tandem (1987)
I answer: "Sir, I am a circus-man,Ich antworte: "Ich bin ein GauklerTandem (1987)
You are a great tumbler.Ihr seid ein ganz großer GauklerTous les matins du monde (1991)
You'll make a better living with a spinning plateMein armer alter Gaukler, du bist nun entehrt! Aladdin and the Return of Jafar (1994)
Street performing is a joke.Und Straßenmusiker oder Gaukler sind Witzfiguren. Ashes of Time (1994)
- Sorry, I don't date actors.- Mit Gauklern verkehre ich nicht. Starting on the Wrong Foot (1995)
Carnies. What ?GauklerAustin Powers: International Man of Mystery (1997)
For 50 pounds, my days as a hired player are over.50 Pfund, und meine Zeit als armer Gaukler ist vorbei. Shakespeare in Love (1998)
- A lowly player.- Ein armer GauklerShakespeare in Love (1998)
To be the wife of a poor player.Und die Frau eines armen Gauklers sein. Shakespeare in Love (1998)
A hired player no longer.Die Zeit des armen Gauklers ist vorbei. Shakespeare in Love (1998)
If a juggler's feat should be incompleteIst ein Gauklertrick leider ungeschickt Pocahontas 2: Journey to a New World (1998)
As knockabout clowns Quick-change comedians Tightrope walkers and acrobatsAls Clowns und Jongleure, Gaukler und Akrobaten sind wir bekannt! Cats (1998)
Do not take me for some conjurer of cheap tricks.Halte mich nicht für einen Gaukler billiger Tricks. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
There were tramp comics, jugglers, singers mildly discomfiting outsiders to the middle class audience.Es gab Tramp-Komödien, Tramp-Gaukler, Tramp-Sänger, leicht unangenehme Außenseiter für das Mittelklassepublikum. Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
Are you sure we should entrust our lives to that performance artist?Sollen wir diesem Gaukler etwa unser Leben anvertrauen? The Loner (2004)
I may be a samurai, but these days, I'm just a petty street performer.Wir sind zwar Samurai, aber im Grunde doch nur harmlose GauklerThe Guardians (2004)
Now listen, if anyone asks who we are, tell them, "We are a merry traveling company!"Wenn dich irgendwer fragt, sagst du: "Wir sind eine fröhliche, fahrende Gauklertruppe!" So musst du antworten. The Journey (2004)
We are a merry traveling company!Wir sind eine fröhliche, fahrende Gauklertruppe. The Journey (2004)
Are you really a performer?Bist du wirklich eine Gauklerin? The Journey (2004)
The merry traveling company has arrived!Die fahrenden Gaukler sind da! The Journey (2004)
Um...Also, Herr Gorobei, Ihr wart doch ein fahrender GauklerThe Gun and the Calm (2004)
Before you could say, "Gypsy scum," we were knee-deep in dog muck, thieving kids and crusty jugglers.Und noch bevor das Wort "Zigeunerpack" ausgesprochen war, war alles voller Räuberkinder, Hundedreck und knurrigen Gauklern. Hot Fuzz (2007)
Crusty jugglers.Knurrige GauklerHot Fuzz (2007)
Travelers.Knurrige GauklerHot Fuzz (2007)
Crusty jugglers.Knurrige GauklerHot Fuzz (2007)
Crusty jugglers.Knurrige GauklerHot Fuzz (2007)
Crusty jugglers.Knurrige GauklerHot Fuzz (2007)
Crusty jugglers.Knurrige GauklerHot Fuzz (2007)
No prostitutes, actors or unclean tradesmen may attend.Weder Huren, noch Gaukler... noch andere unreine Bürger dürfen dem beiwohnen. Passover (2007)
And then Dustfinger a traveling fire juggler with magical powers.Und dann Staubfinger, ein Gaukler, ein Feuerspucker mit magischen Kräften. Inkheart (2008)
Now, get your burns tended to. Otherwise, I'll be forced to cancel our Juggle Night.Jetzt lass deine Verbrennungen versorgen, sonst bin ich noch gezwungen, unseren Gauklerabend abzusagen. Inkheart (2008)
You know how much I look forward to Juggle Night.Und du weißt doch, wie ich an unserem Gauklerabend hänge. Inkheart (2008)
Could that be the so-called transfiguration?Beherrscht er die von den Gauklern bekannte Verwandlungskunst! Detective Dee: The Mystery of the Phantom Flame (2010)
Why do you need to resort to ventriloquism?Da müsst Ihr Euch doch nicht verstecken und wie die Gaukler die Kunst des Bauchredens anwenden... Detective Dee: The Mystery of the Phantom Flame (2010)
You fake Kalimero.Du Kalimero GauklerRecep Ivedik 3 (2010)
There's no such thing as psychics, Karen, only entertainers skilled in the art of deception.So etwas wie Hellseher gibt es nicht, Karen. Nur Gaukler, die begabt in der Kunst des Betruges sind. Red Carpet Treatment (2010)
Everyone plays.Alle sind GauklerWater for Elephants (2011)
Jugglers!GauklerVicky and the Treasure of the Gods (2011)
The jugglers are here!Die Gaukler sind da! Vicky and the Treasure of the Gods (2011)
The jugglers are here!Die Gaukler sind da! Vicky and the Treasure of the Gods (2011)
Oh, the juggler, the boy from yesterday evening.Ach so, dieser Gaukler, der Kleine von gestern Abend. Vicky and the Treasure of the Gods (2011)
Fabrice got rid of an entertainer.Fabrice hat sich einen Gaukler vom Hals geschaffen. La certosa di Parma (2012)
Getting my ass kicked by those Juggalos tonight was, uh...Dass ich heute von diesen Gauklern zusammengeschlagen wurde, war... Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
I don't give a fuck if you want to be a thespian or a lesbian.Mir egal, ob du Gauklerin oder Lesbe sein willst. Broken City (2013)
Jugglers and singers require applause.Gaukler und Sänger fordern Applaus. Valar Dohaeris (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gaukler {m}; Trickser {m}juggler [Add to Longdo]
Gaukler {m} [ornith.] {m}Bateleur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top