Search result for

galgens

(60 entries)
(1.2181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -galgens-, *galgens*, galgen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา galgens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *galgens*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
People didn't take too kindly to him saving me from hanging.Die Leute fanden es nicht gut, dass er mich vor dem Galgen bewahrt hatte. The Outrage: Part 1 (1980)
Be gone out of my house you sworn pickpocket, you veritable gallows' bird.Mir aus den Augen, den Augenblick aus meinem Hause, du Erztagedieb! Du Galgenstrick! The Miser (1980)
These wide knee-breeches are convenient receptacles of stolen goods and I wish a pair of them had been hanged.Die großen Pluderhosen sind wahre Diebshöhlen, ich wollte, man hängte einmal eine an den GalgenThe Miser (1980)
What, miscreant?Was, du Galgenstrick! The Miser (1980)
Rascal!Du Galgenstrick! The Miser (1980)
There is a young girl I love and want to marry and the scoundrel loves her also, and wants to marry her in spite of me.Ich will ein Mädchen heiraten und der Galgenstrick liebt sie und will nicht von ihr lassen, The Miser (1980)
What, scoundrel!Galgenstrick! Fängst du nochmal an? The Miser (1980)
magistrates, police, provosts judges, racks, gibbets, and executioners.Gerichte, Daumenschrauben, Galgen und Scharfrichter her! The Miser (1980)
What, my heart's blood, scoundrel!Galgenstrick! The Miser (1980)
Four strong walls will answer for your conduct in the future and good gallows shall do me justice for your audacity.Vier Mauern sollen mir für deine Aufführung bürgen, und ein tüchtiger Galgen wird mich für deine Frechheit rächen! The Miser (1980)
I was wrong to say gallows... you shall be broken alive on the wheel.Nicht an den Galgen bringen, lebendig rädern werde ich dich lassen! The Miser (1980)
the royal pedicurist, the king's steam bath and spa, the king's chamber music, and trumpeters...Tontaubenschießen, das Militärmuseum, der Garten, die Ahnengalerie, die Werkstatt, das Obdachlosenheim, der königliche Galgen, der Friseursalon, das Nagelstudio, das Dampfbad, das Musikzimmer und die Blaskapelle. The King and the Mockingbird (1980)
I'm designing your gallows, Mr. Horn.Ich entwerfe Ihren Galgen, Mr. Horn. Tom Horn (1980)
What'd you say? Something about a murder?Warum wohl, du Galgenvogel? We're Going to Eat You (1980)
- Hitler!- Einen Galgenvogel! Seems Like Old Times (1980)
Afterwards, the executioner came, the flayer with a cart for animals, and they loaded Zannowich onto it and threw him down near the gallows and dumped garbage from the city over him.Nachher ist der Henker gekommen, der Schinder, mit einem Karren für die toten Hunde, Pferde und Katzen, und hat ihn aufgeladen, den Zannowich. Und hat ihn hingeworfen am Galgen draussen und Müll vor der Stadt über ihn geschüttet. Die Strafe beginnt (1980)
Well, I'm going to prepare... your little bow tie!Ich baue dir deinen GalgenThe Cabbage Soup (1981)
Hell, darling! You can get them hanged!Sie enden am GalgenEvil Under the Sun (1982)
And my husband, the count, was imprisoned in the Tower of London and then one night, it was a dark, stormy night his enemies came and they took me away.Als sie mich zum Galgen brachten, lächelte ich den Henker einfach an, weil ich wusste, dass ich nicht sterbe. Service Above and Beyond (1983)
Thank you fair maid, for your kindness to poor robbers.Lasst euch für eure Freundlichkeit danken schönste Frau. -Dafür werdet ihr am Galgen baumeln! Ronja Robbersdaughter (1984)
We will get you!An den Galgen mit euch! Das werdet ihr büßen, ihr Hunde! Ronja Robbersdaughter (1984)
Francine, let's get these turkeys in the van and downtown.Francine, lassen Sie uns diese Galgenvögel verstauen. - FRANCINE: Life of the Party (1985)
- It looks like a noose.- Es sieht aus wie ein Galgenstrick. Flesh+Blood (1985)
- That's no noose.- Das ist kein Galgenstrick. Flesh+Blood (1985)
- It's a noose!- Es ist ein Galgenstrick! Flesh+Blood (1985)
Especially when it means staying out of the chair.Besonders wenn man dadurch dem Galgen entgehen kann. Eagles (1986)
Stupid bitch. You come both to the gallows.Deine Inkompetenz wird uns beide an den Galgen bringen. The Betrayal (1986)
Hang him!An den GalgenJoey's Place (1987)
I really don't wanna hang next to you on the gallows.Ich will nicht neben Ihnen am Galgen enden. All That Glitters (1987)
You got a reprieve, but they're assholes.Du hast 'ne Galgenfrist, aber das sind Arschlöcher. It's Alive III: Island of the Alive (1987)
I'm not gonna sit in this jail and watch them build my gallows outside, Laura.- Ich werde nicht hier drin rumsitzen und dabei zusehen, wie sie draußen meinen Galgen aufstellen. The Steele That Wouldn't Die: Part 1 (1987)
Remember those gallows I was telling you about?Weißt du noch, der Galgen, von dem ich dir erzählt habe? Er steht jetzt. The Steele That Wouldn't Die: Part 1 (1987)
You will hang high unless you cooperate.Wir bringen Sie an den GalgenThe Untouchables (1987)
Open this door, Dead People, or we'll bust it down and drag you out by the ropes you hanged yourself with!Offnet die Tur, ihr Toten, oder wir schlagen sie ein... und zerren euch an euren Galgenstricken heraus. Beetlejuice (1988)
Watch that boom-shot.Achten Sie auf die Galgenaufnahme. Scrooged (1988)
That's a hanging offence, partner.Darauf steht der GalgenBlind Fury (1989)
Robbers and all those on our "wanted" list.- Da waren jede Menge Galgenvögel. Es gibt von jedem einen Steckbrief. Idiot. Mr. Canton and Lady Rose (1989)
Alfred Inglethorp it will be hung, even if I have of trailing even to the gallows!Inglethorp wird hängen, und wenn ich ihn selbst zum Galgen schleifen muss. The Mysterious Affair at Styles (1990)
- This were the gallows they say.Da soll früher mal der Galgen gewesen sein. The Nasty Girl (1990)
I ain't gonna swing on no gallows.Mich hängen Sie an keinen GalgenQuigley Down Under (1990)
Now where's the gold that belongs to these two?Also, wo ist das Gold von den beiden Galgenvögeln? MacGyver's Women (1990)
And it will be our job to save him from the gallows.Und es wird unsere Aufgabe sein, ihn vor dem Galgen zu retten. The Cornish Mystery (1990)
The wrong answer and your next port will be the gallows, lad.Die falsche Antwort bedeutet einen Freischein zum Galgen, mein Junge. The Disappearance of Mr. Davenheim (1990)
I will hide below the scaffold to cut our men from their nooses at the signal.Ich werde mich hinter dem Gerüst verstecken, um beim Signal die Männer vom Galgen zu schneiden. Robin Hood: Prince of Thieves (1991)
Thank you very much.Da wären zwei Galgenvögel vereinigt. Once Upon a Time in China (1991)
You've condemned me to the gallows!Du hast mich an den Galgen gebracht! How Does Your Garden Grow? (1991)
Our duty is to restore him to full health so he can hear his own neck crack when he dangles from the hangman's noose.Es ist unsere Pflicht, ihm zu Gesundheit zu verhelfen, damit er seinen Hals brechen hört, wenn er erst am Galgen baumelt. Far and Away (1992)
That gives you a stay of execution.Das gibt Ihnen eine Galgenfrist. My Cousin Vinny (1992)
-lf they was given over to wickedness---Wenn es echte Galgenvögel wären-- Unforgiven (1992)
No. As far as Monsieur Blunt is concerned, you can end your short life on the gallows.Was Monsieur Blunt angeht, können Sie Ihr kurzes Leben am Galgen aushauchen. One, Two, Buckle My Shoe (1992)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausleger {m} (Kran); Mikrofongalgen {m}boom [Add to Longdo]
Galgen {m} | jdn. am Galgen hinrichten | jdn. an den Galgen bringengallows | to hang sb. from the gallows | to bring sb. to the gallows [Add to Longdo]
Galgen {m}gibbet [Add to Longdo]
Galgenfrist {f}last respite [Add to Longdo]
Galgenhumor {m}gallows humour [Add to Longdo]
Galgenhumor {m}galgenhumor [Am.] [Add to Longdo]
Galgenstrick {m}; Schalk {m}rogue [Add to Longdo]
Galgenvogel {m}gallows bird [Add to Longdo]
Galgenvogel {m}hangdog [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top