ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grouting

G R AW1 T IH0 NG   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grouting-, *grouting*, grout
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
groutinggrouting, การอัดฉีด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
grouting galleriesgrouting galleries, อุโมงค์เพื่อการอัดฉีด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Also, Alfred is on the 17th floor, grouting tiles in the second bathroom of the fifth master bedroom.อีกอย่าง อัลเฟรดอยู่ชั้น 17 ยาปูนกระเบื้องห้องน้ำห้องที่ 2 ของห้องนอนใหญ่ห้องที่ 5 The Lego Batman Movie (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
GROUTING    G R AW1 T IH0 NG

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラウチング[, gurauchingu] (n) grouting [Add to Longdo]
グラウト[, gurauto] (n) grout; grouting (cement between tile squares) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grout \Grout\, v. t. [imp. & p. p. {Grouted}; p. pr. & vb. n.
   {Grouting}.]
   To fill up or finish with grout, as the joints between
   stones.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grouting \Grout"ing\, n.
   The process of filling in or finishing with grout; also, the
   grout thus filled in. --Gwilt.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top