ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gravestone

G R EY1 V S T OW2 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gravestone-, *gravestone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gravestone[N] หินสลักชื่อผู้ตายหน้าหลุมฝังศพ, Syn. headstone, tombstone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gravestone(เกรฟ'สโทน) n. หินบนหลุมฝังศพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's gonna look real good on his gravestone in Arlington:ที่จะดูดีจริงบนหลุมฝังศพของเขาใน อาร์ลิงตัน First Blood (1982)
And then the first free second you have, you're grinding on some gravestone with Gerry?แล้วพอมีเวลาว่างขึ้นมาครั้งแรก แม่ก็ไปยืนเบียดกับเจอรี่บนป้ายหลุมศพเนี่ยนะ Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
( thinking ) I'm coming back, so you need to go to the gravestone and put your hands up like you did before.ฉันกลับมาแล้ว คุณต้องไปที่ป้ายฝังศพ และยกมือขึ้นไว้เหมือนก่อนหน้านี้ Dead Meat (2013)
Maybe so, but at least it won't say on my gravestone what it'll say on yours.อาจใช่ อย่างน้อยป้ายหลุมศพฉัน จะไม่เขียนเหมือนของนาย Stonehearst Asylum (2014)
'Her gravestone is in Chiswick cemetery, where five years ago 'you acquired her name and date of birth, and thereafter her identity.หลุมศพเธออยู่ที่สุสานเชสวิค ซึ่งเมื่อ 5 ปีก่อน คุณสวมรอยชื่อ วันเกิด และตัวตนของเธอ His Last Vow (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAVESTONE G R EY1 V S T OW2 N
GRAVESTONES G R EY1 V S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gravestone (n) grˈɛɪvstoun (g r ei1 v s t ou n)
gravestones (n) grˈɛɪvstounz (g r ei1 v s t ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
墓碑[mù bēi, ㄇㄨˋ ㄅㄟ, ] gravestone; tombstone, #22,890 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grabstein {m} | Grabsteine {pl}gravestone | gravestones [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もとい, motoi] (n) (1) {chem} (See 官能基) group; (2) (See 遊離基) (free) radical; (ctr) (3) counter for installed or mounted objects (e.g. stone lanterns, gravestones) [Add to Longdo]
石碣[せっけつ, sekketsu] (n) (See いしぶみ) stone monument; gravestone; tombstone [Add to Longdo]
墓誌銘[ぼしめい, boshimei] (n) name of the writer of a gravestone epitaph, engraved after the epitaph [Add to Longdo]
墓石[ぼせき(P);はかいし, boseki (P); hakaishi] (n) tombstone; gravestone; (P) [Add to Longdo]
墓碑[ぼひ, bohi] (n) gravestone; tombstone [Add to Longdo]
墓標;墓表[ぼひょう, bohyou] (n) grave-marker; gravestone [Add to Longdo]
蓮華;蓮花[れんげ, renge] (n) (1) (See 蓮・1) lotus flower; (2) (abbr) (See 蓮華草) Chinese milk vetch (Astragalus sinicus); (3) (abbr) (See 散り蓮華・1) china spoon; (4) lotus-shaped pedestal for a gravestone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gravestone \Grave"stone\, n.
   A stone laid over, or erected near, a grave, usually with an
   inscription, to preserve the memory of the dead; a tombstone.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gravestone
   n 1: a stone that is used to mark a grave [syn: {gravestone},
      {headstone}, {tombstone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top