ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gratefully

G R EY1 T F AH0 L IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gratefully-, *gratefully*, grateful
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm gratefully declining.ดิฉันทราบซึ้งมากแต่ไม่อาจรับได้ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I will gratefully accept it.ฉันจะรับไว้ด้วยความยินดี Episode #1.5 (2013)
Well, I must admit, I never imagined the Sphinx's riddle about a man requiring three legs would ever apply to me, but if this device keeps me mobile, then I will gratefully oblige.ฉันต้องยอมรับเลยว่า ฉันไม่เคยจินตนาการเลย ว่าคำพูดของสฟิงซ์เรื่องมนุษย์ จำเป็นต้องมีสามขา จะมาตรงกับตัวฉัน The Fury of Firestorm (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gratefullyAny comments will be gratefully appreciated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดซึ้ง[ADV] gratefully, See also: appreciatively, Syn. ซาบซึ้ง, Example: รัฐบาลของข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงมิได้ต้อนรับให้สมเกียรติ, Thai definition: อย่างซาบซึ้งเป็นที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วยกตเวที[adv.] (dūay katawēthī) EN: gratefully   
ด้วยความกตัญญู[adv.] (dūay khwām katanyū) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRATEFULLY G R EY1 T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gratefully (a) grˈɛɪtfəliː (g r ei1 t f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grateful \Grate"ful\, a. [Grate, a. + full; cf. F. gr['e]
   thanks, good will, fr. L. gratum, neut. of gratus agreeable,
   grateful. See {Grate}, a.]
   1. Having a due sense of benefits received; kindly disposed
    toward one from whom a favor has been received; willing to
    acknowledge and repay, or give thanks for, benefits; as, a
    grateful heart.
    [1913 Webster]
 
       A grateful mind
       By owing, owes not, but still pays.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Affording pleasure; pleasing to the senses; gratifying;
    delicious; as, a grateful present; food grateful to the
    palate; grateful sleep.
    [1913 Webster]
 
       Now golden fruits on loaded branches shine,
       And grateful clusters swell.     --Pope.
 
   Syn: Thankful; pleasing; acceptable; gratifying; agreeable;
     welcome; delightful; delicious. -- {Grate"ful*ly}, adv.
     -- {Grate"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gratefully
   adv 1: with appreciation; in a grateful manner; "he accepted my
       offer appreciatively" [syn: {appreciatively},
       {gratefully}] [ant: {unappreciatively}, {ungratefully}]
   2: in a thankful manner; with thanks; "he accepted thankfully my
     apologies" [syn: {thankfully}, {gratefully}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top