หรือคุณหมายถึง goßen?
Search result for

gossen

(75 entries)
(0.0355 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gossen-, *gossen*
Possible hiragana form: ごっせん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gossen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gossen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Six pounds of cast TNT.Der gegossene TNT-Block hat fast 3 kg. The Premonition (1980)
We're going to throw open the windows, let in a bit of fresh air, cut through all the red tape, streamline this creaking old bureaucratic machine.Wir brauchen einen neuen Besen, wir werden die Fenster aufreißen und lassen ein bisschen frische Luft rein. Zur Hölle mit dem Papierkrieg. Jetzt wird Öl in den quietschenden Beamtenapparat gegossenOpen Government (1980)
Gutter press!Gossenreporter. The Economy Drive (1980)
and armed with a scalpel of the same kind, seeing that the green of the grass had not yet disappeared beneath all the blood which had been shed, he prepares, without planning, to dig his knife courageously into the unfortunate child.und bewaffnet mit einem Skalpell, bemerkt er, dass das Grün des Grases noch nicht ganz unter dem vergossenen Blut verschwunden war. Ohne sich zu beugen, gräbt er mutig sein Messer in das unglückliche Kind. Permanent Vacation (1980)
They must have dipped you in chocolate!Dich haben sie wohl mit Schokolade begossenEin Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
In addition, a full-size replica of the Liberty Bell has been made from pennies donated by schoolchildren from every state in the Union.Außerdem wurde eine Nachbildung der Freiheitsglocke gegossen - aus Münzen, die von Schulkindern im ganzen Land gespendet wurden. Blow Out (1981)
But there's one thing you can't do and that's broadcast gutter talk on TV.Aber eins dürfen Sie nicht: Lm Fernsehen Gossensprache benutzen. The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
I've drawn blood.Ich habe Blut vergossenA Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
I've drawn blood - and I relished it!Ich habe Blut vergossen - und es genossen! A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
My own blood, shed by my own hand.Mein Blut, v on meiner eigenen Hand vergossenWrong Is Right (1982)
"It seems not to have been enough, because he poured water on my chair right before I sat on it.Alice Bernau, seine Mutter." "Sicher zu milde, denn er hat meinen Sessel begossen, und ich habe mich ins Wasser gesetzt. Akce: Sesit 1 (1983)
At least in our heads. Once, in my childhood, I planted a sunflower seed.Als Junge habe ich das Samenkorn einer Sonnenblume eingesetzt und es genau nach Vorschrift begossenStane se zítra (1983)
They are real masterpieces. They look like the real thing.Sie hält, als wäre sie angegossenVýprava do minula (1983)
I'm Sister Rat of the Sewers.Ich bin Schwester Gossenratte. Dark Habits (1983)
Sister Rat was in Yolanda's room.Ich hab Schwester Gossenratte aus Virginias Zimmer kommen sehen. Dark Habits (1983)
Sister Rat.Schwester Gossenratte. Dark Habits (1983)
Yolanda gave something to Sister Rat.Yolanda. Sie hat Schwester Gossenratte etwas übergeben. Dark Habits (1983)
There's nothing in Sister Rat's cell.Ich hab die Zelle von Schwester Gossenratte durchsucht, da war nichts. Dark Habits (1983)
Sister Rat is a dead loss.Schwester Gossenratte taugt zu nichts. Dark Habits (1983)
Now call Sister Rat.Sagen Sie Gossenratte, ich will mit ihr reden. Dark Habits (1983)
Sister Rat, Sister Manure...Gossenratte, Kuhfladen... Dark Habits (1983)
Sister Rat?- Und Giftschlange und Gossenratte? Dark Habits (1983)
Sister Snake? Sister Rat is with the Marquise. Sister Snake is confessing.Schwester Gossenratte ist bei der Marquise, und Schwester Giftschlange beichtet in der Kapelle. Dark Habits (1983)
We don't want any more blood on our collective conscience.Sonst wird nur noch mehr Blut vergossenElementary Steele (1984)
There's been enough bloodshed already. Why have more?Es wurde schon genug Blut vergossenLofty Steele (1984)
There should be no blood flow.- Kein Blut darf vergossen werden. Lord of the Trees (1984)
Someone poured acid all over the threads.Jemand hat Säure darüber gegossenA Class Act (1984)
And a lot more will be spilt if you don't help.Und es wird noch viel davon vergossen, wenn Sie nicht helfen. The Overlord (1984)
We made hope into our songWir gossen Hoffnung in einen Song Beat Street (1984)
Did you go Vigo? Used to fight without the blood... nothing.Bei dieser Art Festivals wird kein Blut vergossenBolero (1984)
And did you not spill the blood of the old man... when his oil and gasoline were still useful to us?Du hast das Blut des alten Mannes vergossen, obwohl wir sein Benzin und Öl gebrauchen könnten. Children of the Corn (1984)
I shed a little blood for the cause.Für die gute Sache wurde ein bisschen Blut vergossenOnce Upon a Time in America (1984)
We've shed blood together, eaten the same rotten food together.Wir haben gemeinsam Blut vergossen und den gleichen Dreck gegessen. Episode #1.6 (1985)
I show residues of neoprene... and injection-molded thermoplastic... from diving accessories as well as some minute traces of blue paint.Rückstände von Neopren und gegossenes Thermoplastik von einer Taucherausrüstung, sowie winzige Spuren von blauer Farbe. Many Happy Returns (1985)
Lots of tequila, some dancing girls, may even shed a tear or two.Tequila, die Mädchen tanzen, vielleicht werden Tränen vergossenThe Gauntlet (1985)
You spilled merciless blood. You showed no mercy, no pity.Ihr habt hemmungslos Blut vergossen, weder Mitleid noch Erbarmen gezeigt. Ran (1985)
While we wait to see what they intend. Isn't it possible, Mr. President, that the blockade you ordered of their ports will bring them to their senses before any more blood need be spilled?(George) Ist es nicht möglich, Mr. President, dass die Blockade ihrer Häfen sie zur Vernunft bringen wird, bevor noch mehr Blut vergossen wird? June 1861 - July 21, 1861 (1986)
Blood is being spilled everywhere.Überall wird Blut vergossenBetty Blue (1986)
Right, so there I was, listening to the headmasters of schools with great and glorious names as they kicked around a variety of weighty topics, as they expatiated upon a variety of weighty balls.Also ich lauschte den Rektoren von Schulen mit ruhmreichen Namen, wie sie... wie sie eine Menge gewichtige Angelegenheiten beschwatzten... wie sie sich über eine Menge gewichtigen Blödsinn ergossenClockwise (1986)
- It fits like a glove?- Passt wie angegossen, oder? Nuit d'ivresse (1986)
You son of a double-dyed whore from the reeking gutters o' Rotterdam!Heiliges Kanonenrohr! Du Sohn einer doppelt verlogenen Hure aus den stinkenden Gossen Rotterdams! Pirates (1986)
The Klingons shed the first blood, attempting to possess its secrets.Die Klingonen gingen in die Offensive und vergossen zuerst Blut. Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
this is my job, you know.- Begossen. - Na gut. Rede. Border Song (1987)
well, i've been here a lot longer than that, and i'm still getting used to it.Aber wir haben Land bestellt. Stroh ausgelegt, gehackt, begossenBorder Song (1987)
Oh, this is you, my boy.- Wieso? Es sitzt doch wie angegossenThe Great Montarro (1987)
And then, a forged life story meticulously maintained over the years a legend that fits Valeri Petrofsky like a glove.Und dann, ein perfekt gefälschter Lebenslauf, über die Jahre hinweg sorgfältig aufrecht erhalten. Eine Legende, die Valerije Petrovski wie angegossen gepasst hat. The Fourth Protocol (1987)
Every drop of blood you spill puts more flesh on my bones.Jeder vergossene Tropfen Blut sorgt für Fleisch auf meinen Knochen. Hellraiser (1987)
If you want your plants watered, yeah.Wenn deine Pflanzen gegossen werden sollen, ja. Early Retirement (1988)
"Blood hath been shed ere now, i' the olden time, ere human statute purged the gentle weal.""Blut ward auch sonst vergossen, schon vor alters, Eh' menschlich Recht den frommen Staat verklärte." - Shakespeare (Macbeth) Sound and Fury (1988)
He's soaked in gas and threatening to set himself on fire.Er hat sich mit Benzin übergossen und droht, sich anzuzünden. The Dead Pool (1988)

CMU English Pronouncing Dictionary
GOSSEN    G AO1 S AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gosse {f} | Gossen {pl}gutter | gutters [Add to Longdo]
Gosse {f} | Gossen {pl}kennel | kennels [Add to Longdo]
Rad {n} | Räder {pl} | beidseitig montierbares Rad [auto] | einstellbares Rad | fünftes Rad | gegossenes Rad | gelenktes Rad | geschmiedetes Rad | verformtes Rad | verstellbares Rad | das Rad neu erfinden; das Rad noch einmal erfinden [übtr.]wheel | wheels | reversible wheel | adjustable wheel | fifth wheel | cast wheel | steered wheel | forged wheel | buckled wheel | adjustable wheel | to reinvent the wheel [Add to Longdo]
Stecker {m} | ausgegossener Stecker | Bestandteil des Steckersconnector | potted connector | connector integrate part [Add to Longdo]
Steckverbinder {m} [electr.] | Steckverbinder {pl} | angegossener Steckverbinder | anwendungsspezifischer Steckverbinder | berührungssicherer Steckverbinder | fester Steckverbinder | freier Steckverbinder | gasdichter Steckverbinder | geschirmter Steckverbinder | hoch beanspruchbarer Steckverbinder | komponentenseitiger Steckverbinder | rechteckiger Steckverbinder | schwimmend befestigter Steckverbinder | tauchfester Steckverbinder | umweltbeständiger Steckverbinder | vorgerasteter Steckverbinder | Steckverbinder mit Bajonett-Verschluss | Steckverbinder mit Drehverriegelung | Steckverbinder für Chipkarten | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für gedruckte Schaltungen | Steckverbinder für Leiterplattenmontage | Steckverbinder mit Schnellkupplung | Steckverbinder mit Zentralschraubeplug connector; circuit connector; male connector | plug connectors; circuit connectors; male connectors | one-piece connector | application related connector | non-touchable connector | fixed connector | free connector; plug straight | sealed connector | shielded connector | heavy-duty connector | assembled connector | rectangular connector | float mounted connector | submersible connector | environment-resistant connector | pre-assembled connector | bayonet nut connector (BNC) | twist-on connector | smart card connectors | edge board connector | edge-socket connector | printed circuit types | board-mounted connector | quick disconnect connector | connector with center screw [Add to Longdo]
Verbindungsstück {n}; Stutzen {m} | flexibler Stutzen | gegossenes Verbindungsstückconnecting piece; connection piece | flexible connecting piece | cast connection piece [Add to Longdo]
abgießen; umfüllen; dekantieren | abgießend; umfüllend; dekantierend | abgegossen; umgefüllt; dekantiertto decant | decanting | decanted [Add to Longdo]
abgießen | abgießend | abgegossento pour off | pouring off | poured off [Add to Longdo]
wie angegossenfit like a glove [Add to Longdo]
aufgießen | aufgießend | aufgegossento infuse | infusing | infused [Add to Longdo]
ausgegossenpoured out [Add to Longdo]
begießen; Wasser schütten; wässern | begießend; Wasser schüttend; wässernd | begossen; Wasser geschüttet; gewässert | begießtto dowse; to douse | dowsing; to dousing | dowsed; doused | dowses; douses [Add to Longdo]
begossen; wässertewatered [Add to Longdo]
eingießen | eingießend | eingegossento infuse | infusing | infused [Add to Longdo]
gießen; schütten; einschenken | gießend | gegossen | er/sie gießt | ich/er/sie goss (goß [alt]) | er/sie hat/hatte gegossen | ich/er/sie gösseto pour | pouring | poured | he/she pours | I/he/she poured | he/she has/had poured | I/he/she would pour [Add to Longdo]
gießen (Metall) | gießend | gegossento cast {cast; cast} | casting | cast [Add to Longdo]
unvergossen; ungeweint {adj} | unvergossene Tränenunshed | unshed tears [Add to Longdo]
(Tränen; Blut) vergießen | vergießend | vergossen | vergießtto shed {shed; shed} (tears; blood) | shedding | shed | sheds [Add to Longdo]
zugegossenpoured on [Add to Longdo]
Das sitzt wie angegossen.That's a perfect fit. [Add to Longdo]
Das sitzt wie angegossen.It fits like a glove. [Add to Longdo]
Er stand da wie ein begossener Pudel.He looked crestfallen. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gossen /gɔsən/ 
   gutters; kennels

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top